פונקציות שימושיות להכנת חומרים ולניהולם

ניתן להגדיר כי הפונקציה לאיסוף או קיבוץ תמיין את החומרים המיועדים להפצה. ניתן גם להגדיר פונקציות גימור נוספות, כתלות בתצורת ההתקן.
838F-06H