כוונון הצבע

כוונן את צפיפות הצהוב, המגנטה, התכלת והשחור בנפרד.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <Copy>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <איזון צבע>.
5
לחץ על <-> או <+> עבור כל צבע כדי לכוונן את איזון הצבע.
6
לחץ על <צפיפות התאמה עדינה>, ובצע התאמות נוספות לפי הצורך.
בחר צבע וכוונן את רמת הצפיפות שלו על-פי אזור הצפיפות שלו באמצעות לחצן <-> או לחצן <+>. לאחר סיום הכוונון, לחץ על <OK>.
7
לחץ על <OK>‏ <סגירה>.
8
לחץ על  (התחל).
הצילום יתחיל.
באפשרותך לרשום עד ארבע הגדרות לאחר הכוונון. לאחר כוונון הצבע, לחץ על <החזרה/רישום>‏ בחר לחצן מבין <C1> עד <C4>‏ לחץ על <רישום>‏ <Yes>‏ <OK>.
לשחזור הגדרות רשומות, לחץ על <החזרה/רישום>, בחר לחצן, ולחץ על <OK>.
באפשרותך לשנות את שמות הלחצן של <C1> עד <C4>. בחר בלחצן המיועד לשינוי, לחץ על <שינוי שם>, והזן שם חדש.
למחיקת הגדרות רשומות, בחר בלחצן לחץ על <Delete>‏ <Yes>.
838F-065