הצבת מסמכי מקור

הנח את מסמכי המקור על משטח הזכוכית או במזין. מסמכי מקור כגון ספרים ונייר עבה/דק שלא ניתן לטעון במזין יש להניח על משטח הזכוכית. אם ברצונך לסרוק מסמכי מקור דו-צדדיים או להמשיך לסרוק מספר דפים של מסמכי מקור, הנח אותם במזין. למידע אודות גדלים של מסמכים לטעינה וכדומה, ראה יחידה ראשית ואת מזין דו-צדדי כפול.
יש להשתמש במסמכי מקור יבשים לחלוטין
בעת הצבת מסמכי המקור, יש לוודא שכל דבק, דיו או טיפקס על מסמכי המקור התייבש כבר לחלוטין.
כדי למנוע חסימות נייר
אין להניח מסמכי מקור מהסוגים הבאים במזין, הדבר עלול לגרום לנייר להיתקע:
נייר מקומט או מקופל
נייר קופי או נייר עם גב העתקה
נייר מסולסל או מגולגל
נייר מצופה
מסמכי מקור קרועים
מסמכי מקור עם חורים גדולים
נייר דק
מסמכי מקור משודכים או מהודקים
נייר שהודפס באמצעות מדפסת העברה תרמית
שקפים
מסמכי מקור עם הערות מצורפות
מסמכי מקור המודבקים יחד
מסמכי מקור המונחים בקובץ שקוף
לסריקה יותר מדויקת של מסמכי מקור
מסמכי מקור שהונחו במזין נסרקים תוך כדי הזנתם לתוך המכשיר. לעומת זאת, מסמכי מקור שהונחו על משטח הזכוכית יישארו במקומם במהלך הסריקה. Tכדי להבטיח תוצאות סריקה מדויקות יותר, מומלץ להניח מסמכי מקור על משטח הזכוכית.
כדי לסרוק נייר העתקה או שקפים
כדי לסרוק מסמכי מקור שקופים (לדוגמה, נייר העתקה או שקפים), הנח אותם על משטח הזכוכית וכסה אותם בנייר לבן רגיל.
גודלי מסמכים
המכשיר מזהה אוטומטית, לפני ביצוע הסריקה, את גודל הנייר של המסמך שהונח. במקרה של שליחת פקס, אם גודל נייר הפקסימיליה במכשיר של הנמען קטן יותר מגודל המסמך שנסרק, ייתכן שגודל התמונה המקורית יוקטן או יחולק לחלקים קטנים יותר לפני השליחה.

הנחת מסמכי מקור על משטח הזכוכית

1
פתח את המזין.
אם אתה מניח מסמך מקור שפתח המזין אינו מספיק עבורו, ייתכן שגודל המסמך המקורי לא זוהה כראוי.
2
הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית כשפניו פונים מטה.
ישר את פינת מסמך המקור ביחס לפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
בעת העתקת מסמך מקור דו-צדדי, הנח את מסמך המקור כך שהחלק העליון והחלק התחתון ממוקמים כהלכה, כפי שמוצג באיור בהמשך.
3
סגור בעדינות את המזין.
מסמך המקור מוכן לסריקה.
לאחר סיום הסריקה, הסר את מסמך המקור ממשטח הזכוכית.
בעת סגירת המזין, הקפד שעיניך לא ייחשפו לאור המוקרן דרך משטח הזכוכית.
אם מסמך מקור עבה כגון ספר או מגזין מונח על משטח הזכוכית, אל תלחץ חזק כלפי מטה על המזין.

הנחת מסמכי מקור במזין

אל תניח פריטים במגש הפלט של מסמכי המקור, שכן הדבר עלול לגרום נזק למסמכי המקור.
1
ישר את מכווני ההחלקה כך שיתאימו לגודל מסמך המקור.
2
נער את ערימת מסמכי המקור, וישר את השוליים.
נער את ערימת מסמכי המקור בקבוצות קטנות, וישר את השוליים על-ידי הקשה קלה בערימה על משטח ישר כמה פעמים.
3
הנח את מסמכי המקור כשהם פונים כלפי מעלה ומוכנסים כמה שרק ניתן עד קצה המזין.
כשעומק ההכנסה מספיק, מחוון מנח המקור נדלק.
מסמכי המקור מוכנים לסריקה
קווי מגבלת טעינה
ודא שערימת מסמכי המקור לא עוברת את קווי מגבלת הטעינה (). אם תמקם את מסמכי המקור שחורגים מהמגבלה, ייתכן שהם לא ייסרקו או שייגרמו לנייר להיתקע.
כאשר מניחים מסמך מקור מקופל
החלק תמיד כל קפל במסמכי המקור לפני הנחתם במזין. אם מסמך המקור מקופל, מסך שגיאה עשוי להופיע מאחר שלא ניתן לזהות את גודל מסמכי המקור כהלכה.
יישור מכווני ההחלקה היטב כנגד שולי מסמך המקור
מכווני החלקה רופפים מדי או הדוקים מדי עלולים לגרום בעיות בהזנה או לגרום לנייר להיתקע.
במהלך סריקה של מסמכי מקור
אין להוסיף או להסיר מסמכי מקור.
בסיום הסריקה
הסר את מסמכי המקור שנסרקו ממגש הפלט של מסמך המקור כדי למנוע מהנייר להיתקע. כדי למנוע השארת מסמכי מקור במגש הפלט המקורי, מחוון המסמך המקורי יידלק בזמן שמקור המקור מופק, ויהבהב לזמן קצר לאחר הפקת כל מסמכי המקור.
בעת סריקת מסמכי מקור ברצועה ארוכה
Iאם אתם סורקים מסמכים ארוכים (באורך עד 630 מ"מ ), sיש לתמוך במסמך המקור ביד במהלך הסריקה ויציאת הנייר.
בעת הנחה של מסמכי מקור מנייר דק
מסמכי מקור דקים עלולים להתקמט, אם משתמשים בהם בסביבה עם טמפרטורה גבוהה או לחות גבוהה.
ודא שאינך דוחף חזק מדי בעת הנחת מסמך המקור. ייתכן שמסמך המקור לא יוזן כהלכה, או יגרום לנייר להיתקע.
בעת סריקה חוזרת ונשנית של אותו מסמך מקור
מומלץ שלא תסרוק שוב ושוב את אותו מסמך מקור יותר מחמש פעמים (משתנה בהתאם לאיכות הנייר). מסמך המקור עשוי להתקפל או להתקמט או שיהיה קשה לשלוח אותו.
טווח הסריקה של מסמכי מקור צבעוניים
כאשר סורקים מסמך מקור צבעוני ומוגדר זיהוי צבעים אוטומטי, המסמך עשוי להיות מזוהה כמסמך שחור-לבן אם הוא מכיל צבע רק בשטחים האפורים כפי שמוצג באיור הבא.
כיוון
הזנת הנייר
:‏10 מ"מ
:‏17 מ"מ
לסריקת מסמכי מקור כגון מסמך בצבע, הגדר את המכשיר למצב 'צבע מלא'.
בעת העתקת מסמך מקור דו-צדדי, הנח את מסמך המקור כך שהחלק העליון והחלק התחתון ממוקמים כהלכה, כפי שמוצג באיור בהמשך.
ניתן להניח מספר מסמכים בגדלים שונים ולסרוק אותם בבת אחת.
צילום של מסמכי מקור בגודל שונה יחד (מסמכי מקור בגודל שונה)
שליחת מסמכי מקור בגודל שונה יחד (מסמכי מקור בגודל שונה)
שליחה/שמירה של מסמכי מקור בגודל שונה יחד (מסמכי מקור בגודל שונה)
838F-00L