נייר זמין

סוגי הנייר שבהם ניתן להשתמש במכשיר זה מופיעים בטבלה שלהלן. לנייר זמין אם אפשרויות מצורפות, עיין במפרטים של האפשרויות המתאימות. כמו כן, וודאו את אמצעי הזהירות הקשורים לטיפול בנייר.

גודלי נייר נתמכים

גודלי נייר
מקור נייר (סטנדרטי)
מקור נייר (אופציונלי)
מגירת נייר 1
מגירת נייר 2
מגש רב-תכליתי
Cassette Feeding Unit-AW
A4
A4R
-
A3
-
A5
A5R
A6R
B4
-
B5
B5R
-
305x457 מ"מ
-
320x450 מ"מ
(SRA3)
-
-
*1
-
16K
16KR
-
8K
-
LTR
LTRR
-
LGL
-
11x17
-
STMT
-
-
-
STMTR
EXEC
גודל חופשי
(98.4 מ"מ‏ x ‏‏139.7 מ"מ עד 320 מ"מ‏ x ‏‏457.2 מ"מ)
-
-
-
גודל מותאם אישית
(98.4 מ"מ‏ x ‏‏139.7 מ"מ עד 320 מ"מ‏ x ‏‏457.2 מ"מ)
*2
*3
*3
No.10
(COM10)
-
-
ISO-C5
-
-
DL
-
-
Monarch
-
-
Nagagata 3
-
Yougatanaga 3
-
Kakugata 2
-
-
גודל מותאם אישית (מעטפות)
-
-
*4
-
*1 לא ניתן להשתמש בנייר מסוג Heavy 7, ציפוי חד צדדי 5 וציפוי דו צדדי 5.
*2 ניתן להשתמש בהגדרות גודל מותאמות אישית שנעות בין 105.0 מ"מ‏ x ‏148.0 מ"מ עד 297 מ"מ‏ x ‏215.9 מ"מ.
*3 תוכל להשתמש בהגדרות גודל מותאמות אישית שנעות בין 105.0 מ"מ ‏x 148.0 מ"מ עד 297 מ"מ ‏x ‏215.9 מ"מ.
*4 תוכל להשתמש בהגדרות גודל מותאמות אישית שנעו בין 98.0 מ"מ‏ x ‏98.0 מ"מ עד 320.0 מ"מ‏ x ‏457.2 מ"מ.
גדלי נייר הנתמכים על ידי מכשיר זה
צד "אנכי" וצד "אופקי" של הנייר

סוגי הנייר הנתמכים

ניתן להשתמש במכשיר זה בנייר נטול כלור.
סוג נייר
משקל הנייר
מקור נייר (סטנדרטי)
מקור נייר (אופציונלי)
מגירת נייר 1
מגירת נייר 2
מגש רב-תכליתי
Cassette Feeding Unit-AW
דק 2
52 עד 59 g/m2
‎‏*1
דק 1
60 עד 63 g/m2
רגיל 1
64 עד 75 g/m2
רגיל 2
76 עד 90 g/m2
רגיל 3
91 עד 105 g/m2
כבד 1
106 עד 128 g/m2
כבד 2
129 עד 150 g/m2
כבד 3
151 עד 163 g/m2
כבד 4
164 עד 180 g/m2
כבד 5
181 עד 220 g/m2
כבד 6
221 עד 256 g/m2
כבד 7 ‎‏*2
257 עד 300 g/m2
-
-
-
ממוחזר 1 ‎‏*3
64 עד 75 g/m2
ממוחזר 2 ‎‏*3
76 עד 90 g/m2
ממוחזר 3 ‎‏*3
91 עד 105 g/m2
מנוקב מראש 1
64 עד 75 g/m2
מנוקב מראש 2
76 עד 90 g/m2
שקף ‎‏*4
121 עד 220 g/m2
מדבקות
118 עד 185 g/m2
-
-
-
צבע
64 עד 82 g/m2
איגרת
83 עד 99 g/m2
נייר העתקה *5
64 עד 99 g/m2
-
-
-
1-צד מצופה 1 ‎‏*5
106 עד 128 g/m2
-
-
-
חד צדדי מצופה 2 ‎‏*5
129 עד 163 g/m2
-
-
-
חד צדדי מצופה 3 ‎‏*5
164 עד 220 g/m2
-
-
-
חד צדדי מצופה 4 ‎‏*5
221 עד 256 g/m2
-
-
-
1-צד מצופה 5 ‎‏*2*5
257 עד 300 g/m2
-
-
‎‏*6
-
דו צדדי מצופה 1 ‎‏*5
106 עד 128 g/m2
-
-
-
דו צדדי מצופה 2 ‎‏*5
129 עד 163 g/m2
-
-
-
דו צדדי מצופה 3 ‎‏*5
164 עד 220 g/m2
-
-
-
דו צדדי מצופה 4 ‎‏*5
221 עד 256 g/m2
-
-
-
2-צד מצופה 5 ‎‏*2*5
257 עד 300 g/m2
-
-
‎‏*6
-
נייר מכתבים 1
64 עד 75 g/m2
נייר מכתבים 2
76 עד 90 g/m2
נייר מכתבים 3
91 עד 105 g/m2
נייר מכתבים 4
106 עד 128 g/m2
נייר מכתבים 5
129 עד 150 g/m2
נייר מכתבים 6
151 עד 163 g/m2
נייר מכתבים 7
164 עד 180 g/m2
מעטפה
75 עד 105 g/m2
-
גלויה
164 עד 220 g/m2
*1 לא זמין כאשר ה- Media Adjustment kit-A אופציונלי מחובר.
*2 לא ניתן להשתמש ב- 320 מ"מ‏ x ‏450 מ"מ (SRA3).
*3 ניתן להשתמש בנייר ממוחזר 100%.
*4 ניתן להשתמש בנייר A4 או בשקפי LTR.
*5 בעת טעינת נייר מסוג זה במגש הרב-תכליתי, יש לטעון רק גיליון אחד בכל פעם.
*6 נדרש Media Adjustment kit-A האופציונאלי.

נייר זמין להעתקה דו-צדדית/הדפסה דו-צדדית

בעת ביצוע צילומים דו-צדדיים או הדפסות דו-צדדיות, יש להשתמש בנייר העומד בדרישות הבאות.
גודל נייר:
305 מ"מ‏ x ‏457 מ"מ, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11"‏ x ‏17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, 16K, וגודל מותאם אישית (139.7 מ"מ‏ x ‏182 מ"מ עד 304.8 מ"מ‏ x ‏457.2 מ"מ)
סוגי נייר:
דק 1 עד דק 2, רגיל 1 לרגיל 3, כבד 1 עד כבד 5, צבעוני, ממוחזר 1 עד ממוחזר 3, מנוקב מראש 1 עד מנוקב 2, איגרת, ונייר מכתבים 1 עד נייר מכתבים 7
משקל הנייר:
52 g/m2 עד 220 g/m2
בעת שימוש בנייר מסוג אחר, השתמש ב- <צד שני של דף דו-צדדי> לצילום/הדפסה בצדו האחורי של נייר מודפס.

נייר לא זמין לסיום

פונקציות גימור אינן זמינות בעת יצירת עותקים או הדפסה על A5R-, A6R-, STMT-, STMTR-, 305 מ"מ על 457 מ"מ, 320.0 מ"מ על 450.0 מ"מ (SRA3), נייר בגודל חופשי, שקפים, נייר מעקב, תוויות, מעטפה, או גלויות.

שימוש בנייר כבד למצב חוברת

אם הגדרת את Heavy 6 לכריכה <Booklet>, לא ניתן להשתמש באפשרות אחרת מלבד <כריכה פנימית קדמית> ו <כריכה פנימית אחורית> ליצירת העתקים או הדפסים.

זיהוי גדלי נייר באופן אוטומטי

מגירות נייר 1 A4, B5, A5, A5R, LTR, STMTR, EXEC, 16K
מגירות נייר 2 305 מ"מ‏ x ‏457 מ"מ, A3 ,B4 ,A4R ,A4 ,B5R ,B5 ,A5 ,A5R ,A6R ,11"‏ x ‏17" ,LGL ,LTR ,LTRR ,STMTR ,EXEC ,8K ,16KR ,16K
Cassette Feeding Unit-AW: 305 מ"מ‏ x ‏457 מ"מ, A3 ,B4 ,A4R ,A4 ,B5R ,B5 ,A5 ,A5R ,A6R ,11"‏ x ‏17" ,LGL ,LTR ,LTRR ,STMTR ,EXEC ,8K ,16KR ,16K

אמצעי זהירות עבור הנייר

אין להשתמש בסוגי הנייר הבאים:
דבר זה עלול לגרום לחסימת נייר או בעיות הדפסה אחרות.
נייר מקומט או מקופל
נייר מסולסל או מגולגל
נייר קרוע
נייר לח
נייר דק במיוחד
נייר דק מחוספס
נייר שהודפס באמצעות מדפסת העברה תרמית
צדו האחורי של נייר שהודפס באמצעות מדפסת העברה תרמית
נייר עם מרקם גס
נייר מבריק
בעת שימוש בנייר
יש להשתמש אך ורק בנייר שעבר התאמת אקלים מלאה לסביבה שבה מותקן המכשיר. שימוש בנייר אשר אוחסן בתנאי טמפרטורה או לחות שונים עלול לגרום לנייר להיתקע או לאיכות הדפסה לקויה.
טיפול בנייר ואחסונו
מומלץ להשתמש בנייר מיד עם פתיחת החבילה. החזר את הנייר הנותר לעטיפה, ואחסן אותה על משטח ישר.
עטוף את הנייר באריזתו המקורית כדי להגן עליו מפני לחות או יובש.
אין לאחסן את הנייר באופן שעלול לגרום לו להסתלסל או להתקפל.
אין לאחסן את הנייר במצב אנכי או להערים נייר רב מדי.
אין לאחסן את הנייר באור שמש ישיר או בתנאים של לחות גבוהה, יובש או שינויים דרסטיים בטמפרטורה או בלחות.
בעת הדפסה על נייר שספג לחות
שטח הפלט של הנייר עשוי להעלות אדים. לחלופין, טיפות מים עשויות להיווצר סביב שטח הפלט של הנייר. מדובר בתופעות רגילות לחלוטין, המתרחשות כאשר החום המופק בקיבוע הטונר לנייר גורם ללחות שבתוך הנייר להתאדות (הסבירות הכי גבוהה היא בטמפרטורות חדר נמוכות).

אחסון נייר שהודפס במכשיר

קח בחשבון את אמצעי הזהירות הבאים בעת שימוש ואחסון נייר שהודפס באמצעות המכשיר.

אחסון נייר מודפס

אחסן את הנייר על משטח ישר.
אין לאחסן את הנייר יחד עם פריטים העשויים PVC (פוליוויניל כלוריד), כגון תיקיות שקופות. הטונר עלול להימוס ולגרום לנייר להידבק לחומרים מבוססי PVC.
הקפד לאחסן את הנייר היטב כדי שלא יווצרו קיפולים או קמטוטים. הדבר עלול לגרום לנזילה של הטונר.
אם בכוונתך לאחסן נייר למשך תקופות ארוכות (שנתיים או יותר), אחסן אותו באוגדן, וכו'.
אחסון לטווח ארוך עלול לגרום לדהייה של הנייר ודבר זה עלול לגרום לצבע ההדפסה להתבהר.
אין לאחסן את הנייר בחללים עם טמפרטורות גבוהות.

אמצעי זהירות בעת הדבקת תדפיסים באמצעות דבק

ודא כי אתה משתמש בדבק שאינו נמס (עמיד).
לפני השימוש, בצע בדיקה עם הדבק בתדפיס שאין בו צורך.
לפני יצירת ערימה של תדפיסים הדבוקים באמצעות דבק, ודא כי הדבק יבש לחלוטין.
838F-02S