מילוי מחדש של הסיכות עבור הסיום הפנימי

1
פתח את המכסה הקדמי של המלטש.
2
משוך החוצה את מחסנית המהדק.
משוך את הידית הירוקה כדי לפתוח את המנעול והרם את המארז מעט למעלה בזמן שאתה מושך אותו החוצה.
3
הסר את מארז המהדק הריק ממחסנית המהדק.
החזק את מארז הסיכות סביב המיקום של סימן החץ והסר אותו בכיוון החץ.
4
הוצא מארז סיכות חדש מהקופסה.
5
טען את מארז הסיכות החדש במחסנית הסיכה.
הכנס את הלוח הבולט מהקצה הקדמי של מארז הסיכות לתוך מחסנית הסיכות, והורד את מארז הסיכות כדי למקם אותו במחסנית הסיכות.
6
החזק את הלשונית הירוקה על מחסנית הסיכות ודחוף את המחסנית פנימה עד שתיעצר.
7
סגור את המכסה הקדמי של המלטש.
ניתן לבצע הידוק יבש באופן אוטומטי להצבה מחדש של סיכות.
838F-01J