(מילוי מחדש של הסיכות

כאשר אזלו המהדקים במלטש, יוצג בחלקו הימני התחתון של המסך סמל המבקש ממך לחדש את מלאי המהדקים. לחץ על הסמל ובצעו את ההוראות של המסך לצורך החלפת מחסניות הסיכות.
ייתכן שצילומים ותדפיסים ייצאו לציוד האופציונלי כאשר אתה מחליף את המהדקים. שים לב היטב כיצד לטפל בציוד האופציונלי המותקן במכשיר.
את מספר המוצר של מחסנית הסיכות ניתן לראות, חלקי חילוף.
ניתן לבדוק את הכמות הנוכחית של המהדקים.
בדיקת הכמות הנותרת של מהדקים
838F-01H