Copy Card Reader

אם תתקין את "Copy Card Reader" במכשיר, תוכל לבצע ניהול מזהה מחלקה באמצעות כרטיס בקרה. המשתמשים נדרשים לאמת את זהותם לפני שהם מתחילים פעולה כגון צילום או שליחה וקבלה של פקס.(קביעת התצורה של הגדרות ניהול מזהה המחלקות). עבור מספר מזהי המחלקה המקסימלי שניתן לרשום, ראה פונקציות ניהול.

 חריץ כרטיס

הכנס כרטיס בקרה.

כרטיס בקרה

כרטיסיות ביקורת לשימוש עם "Copy Card Reader.
הכנסת כרטיס
הסרת הכרטיס
אם תגדיר את מערכת אימות המשתמש של השרת בתור שירות הכניסה (כולל ביצוע אימות שרת באמצעות מערכת אימות משתמש "אימות שרת + התקן אימות מקומי"), אינך יכול להשתמש ב- Copy Card Reader. ניהול משתמשים
אם המסך <דף הבית> אינו מוצג בעת הזנת כרטיס הבקרה, בדוק אם כרטיס הבקרה הוזן בכיוון הנכון ושהוא אינו פגום או אסור לשימוש.
838F-02F