Copy Tray-T

ניתן להשתמש בפונקציות הגימור הבאות.
איסוף
התדפיסים נאספים לסטים המסודרים לפי סדר העמודים של המסמך.
קיבוץ
כל התדפיסים של אותו דף מקור מקובצים יחד בחבילות.
סובב 90 מעלות
כל קבוצת הדפסים מסתובבת לסירוגין לכיוונים שונים.
ניתן להשתמש בפונקציה 'סובב 90 מעלות' רק אם שני ה-Inner 2way Tray-M וה-Copy Tray-T מחוברים למכשיר.

מגש פלט

ההדפסים יוצאים למגש זה.

מגש עזר

משכו החוצה את מגש העזר אם אתם מדפיסים נייר גדול.
838F-02C