חסימות נייר במסיים הפנימי

1
פתח את המכסה הימני של היחידה הראשית.
2
בדוק אם הנייר תקוע באזור הפלט או ביחידת החזרת הנייר.
אם נייר תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
3
פתח את המכסה השמאלי של המסיים.
4
אחוז במנוף (  ), והחליק את המסיים הפנימי שמאלה.
5
בדוק אם יש נייר חסום במסיים הפנימי.
הרם את המכוון בכניסה.
אם נייר תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
החזר את המכוון למצבו המקורי.
כאשר יחידת הניקוב מחוברת:
פתח את המכסה הקדמי של יחידת הניקוב.
סובב את הכפתור הירוק כדי להזין את הנייר שנתקע לשקע של יחידת הניקוב.
אם יוצא נייר מהיציאה של יחידת הניקוב, משוך בעדינות את הנייר החוצה בכיוון החץ.
סגור את המכסה הקדמי של יחידת הניקוב.
6
החזר את המסיים הפנימי למיקומו המקורי.
7
סגור את המכסה השמאלי של המסיים.
המשך לעקוב אחר ההוראות במסך כדי להמשיך בפעולה ללא הפרעות או כדי להמשיך בניקוי חסימות הנייר.
838F-022