חסימת נייר במסיים הפנימי

חלק זה מסביר את שיטת פינוי חסימות הנייר במלטש. בדוק את מיקום חסימת הנייר במסך ופעל בהתאם להליך שבסימוכין המצוין להלן כדי להסיר את הנייר.
אישור לפני טיפול
הסר כל נייר שנטען במגש.
לפני שתתחיל בפינוי חסימות נייר, ודא שהמכסים ומגירות הנייר של המכשיר והציוד האופציונלי סגורים.
838F-021