ניקוי חסימות נייר

אם נייר נתקע, מוצגת הודעה במסך ומוצגים מיקום חסימת הנייר וההליך לניקויו. אם אינך יודע כיצד לנקות חסימת נייר מצפייה במסך, ראהמקומות של חסימת נייר לניקוי חסימת נייר. למידע על אמצעי זהירות שיש לנקוט במהלך שחרור חסימות נייר, עיין "‏הוראות בטיחות חשובות" ב ‏תחילת העבודה ו ציוד אופציונלי.
אל תוציא בכוח נייר שנתקע במכשיר. הוצאה בכוח של הנייר עלולה לפגוע בחלקים של המכשיר.
אם לא ניתן להסיר את הנייר, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
לאחר של חסימות הנייר פונו, הסר את ידיך מיד מהמכשיר ומהציוד האופציונלי כדי שבגדיך וידיך לא ייתפסו בגלגלות.
אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת פינוי חסימות נייר
בעת פינוי חסימות נייר, אין לכבות את המכשיר. הנתונים הממתינים לעיבוד יימחקו בעת הכיבוי.
נקוט משנה זהירות בעת קבלת פקס.
במקרה שהנייר נקרע, הקפד להוציאו על מנת שלא יישארו פיסות נייר במכשיר.
ייתכן שצילומים ותדפיסים ייצאו לציוד האופציונלי בעת פינוי חסימות הנייר. נקוט זהירות בעת טיפול בציוד אופציונלי שמותקן.

אם מתרחשות חסימות לעתים קרובות

מקומות של חסימת נייר

למידע על מיקומי חסימת הנייר ושיטת פינוי חסימות הנייר, עיין בתרשים ובהפניות הבאות.
בתוך היחידה הראשית חסימות נייר ביחידה הראשית
ייתכן שלא יהיה נייר במיקום שאתה בודק. גם במקרה זה, פעל לפי ההוראות שבמסך כדי לבדוק את כל המיקומים.
המסך מציין שיש חסימת נייר מוצג שוב ושוב עד שתפנה את חסימת הנייר.
אם תבחר <סגירה> במסך המציין שיש חסימת נייר, ייתכן שתוכל להמשיך לבצע פעולות ולקבוע הגדרות ללא הסרה מיידית של הנייר שנתקע.
אין להסיר נייר ממיקום אחר למעט זה המוצג כמיקום חסימת נייר במסך. הדבר עלול לגרום לחסימות נייר במקומות אחרים או לדפים חסרים במסמכים היוצאים.
838F-01W