חסימות נייר במקור נייר

בדוק את מיקום חסימת הנייר במסך ופעל בהתאם להליך שלהלן כדי להסיר את הנייר.
אישור לפני טיפול
לפני שתתחיל בפינוי חסימות נייר, ודא שהמכסים ומגירות הנייר של המכשיר והציוד האופציונלי סגורים.

ניקוי חסימות נייר במגירות הנייר 1

1
בדוק אם תקוע נייר במגירת הנייר 1.
פתח את מגירת הנייר.
אם נייר תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
דחוף את מגירת הנייר עד שתשמע נקישה.
בעת סגירת מגירת הנייר, היזהר שאצבעותיך לא ייתפסו, מאחר שהדבר עלול לגרום לחבלה גופנית.
המשך לעקוב אחר ההוראות במסך כדי להמשיך בפעולה ללא הפרעות או כדי להמשיך בניקוי חסימות הנייר.

שחרור חסימות נייר במגירות נייר 2

1
בדוק אם הנייר תקוע במכסה הימני העליון של מגירת הנייר.
פתח את המכסה הימני העליון של מגירת הנייר.
אם נייר תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
סגור בעדינות את המכסה הימני העליון של מגירת הנייר עד שתשמע נקישה.
2
בדוק אם תקוע נייר במגירת הנייר.
פתח את מגירת הנייר.
אם נייר תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
דחוף את מגירת הנייר עד שתשמע נקישה.
בעת סגירת מגירת הנייר, היזהר שאצבעותיך לא ייתפסו, מאחר שהדבר עלול לגרום לחבלה גופנית.
המשך לעקוב אחר ההוראות במסך כדי להמשיך בפעולה ללא הפרעות או כדי להמשיך בניקוי חסימות הנייר.

ניקוי חסימות נייר במגירות הנייר 3 ו-4

1
בדוק אם תקוע נייר במכסה הימני העליון או במכסה הימני התחתון של מגירת הנייר.
פתח את המכסה הימני העליון ואת המכסה הימני התחתון של מגירת הנייר.
אם נייר תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
סגור בעדינות את המכסה הימני העליון ואת המכסה הימני התחתון של מגירת הנייר עד להישמע נקישה.
2
בדוק אם תקוע נייר במגירת הנייר.
פתח את מגירת הנייר.
אם נייר תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
דחוף את מגירת הנייר עד שתשמע נקישה.
בעת סגירת מגירת הנייר, היזהר שאצבעותיך לא ייתפסו, מאחר שהדבר עלול לגרום לחבלה גופנית.
המשך לעקוב אחר ההוראות במסך כדי להמשיך בפעולה ללא הפרעות או כדי להמשיך בניקוי חסימות הנייר.
838F-020