התאמת ההדרגתיות

אם השחזור של הדרגתיות הצבע גרוע במידה כזאת שהשינוי בתמונה המודפסת או המועתקת שונה במידה ניכרת מנתוני ההדפסה או מהמסמך המקורי, התאמת ההדרגתיות עשויה לשפר את הבעיה. ישנם שני סוגי התאמות: התאמה מלאה ו- התאמה מהירה.
לא ניתן לבצע כוונונים אפקטיביים אם אין טונר.

התאמה מלאה

מתקנת את המעבר ההדרגתי של התמונה במדויק ומשפרת את הפקת התמונה בעת הדפסה. הפרטים המשופרים יישמרו עד לתיקון הדיוק הבא.
ניתן להשתמש בסוגי/גדלי הנייר הבאים.
גודל: A3, A4, 11x17, LTR
סוג: דק, רגיל, ממוחזר, כבד
אם גווני ההדפסה שונים מגווני נתוני ההדפסה
בהתאם לנייר המשמש להדפסה והגדרות ההדפסה, בצע את התיקונים כדלקמן.
להדפסה על נייר רגיל, בצע את התיקון באמצעות ‎‎<סטנדרטי (רגיל)‎>‎‎‎‏*1.
להדפסה על נייר כבד, בצע תחילה את התיקון באמצעות ‎‎<סטנדרטי (רגיל)‎>‎‎ ולאחר מכן עם 1* ‎‎<סטנדרטי (כבד)‎>‎‎‎‏*2.
להדפסה על נייר רגיל, בצע תחילה את התיקון באמצעות ‎‎<סטנדרטי (רגיל)‎>‎‎ ולאחר מכן עם 1* ‎<למדפסת 1200 dpi>‎‎‏*1.
להדפסה על נייר כבד באמצעות הפונקציה Superfine, בצע תחילה את התיקון באמצעות ‎‎<סטנדרטי (רגיל)‎>‎‎ ולאחר מכן עם 1* ‎<למדפסת 1200 dpi>‎‎‏*2.
*1 בצע תיקון עם נייר רגיל.
*2 בצע תיקון עם נייר כבד.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏ <התאמת איכות תמונה>‏ <Auto Adjust Gradation>.
2
בחרו את סוג ההתאמה, ולחץ על <התאמה מלאה>.
שינוי ההגדרות להתאמה
‎‎<Thin/Plain/Recycled(1200dpi)‎>‎‎ ניתן לבחירה רק כאשר הגדרת ‎‎<עדיפות מהירות/איכות תמונה עבור איכותי מאוד (1200 dpi)‎>‎‎ היא <עדיפות לאיכות>. ‎<עדיפות מהירות/איכות תמונה עבור איכותי מאוד (1200 dpi)‎>‎
3
בחרו את מקור הנייר, ולחץ על <OK>.
4
לחץ על <Start Printing>.
עמוד בדיקה יודפס.
5
סרוק את עמוד הבדיקה.
1
הניחו את דף הבדיקה על משטח הזכוכית.
הניחו את דף הבדיקה כפי שמצוין בהוראות שמוצגות על המסך.
2
סגור את המזין ולחץ על <התחל סריקה>.
המכשיר יתחיל לסרוק את עמוד הבדיקה.
3
פתחו את המזין, והסירו את עמוד הבדיקה.
4
חזרו על השלבים 4 (לחץ <Start Printing>) ו-5 (סרוק את עמוד הבדיקה) שלעיל לבצוע התאמה מלאה.
ההתאמה המלאה הושלמה לאחר ביצוע ההוראות המוצגות על המסך וסריקת עמוד בדיקה מספר פעמים.
אם עמוד הבדיקה אינו מודפס כהלכה מסיבה כשלהי ומודפס בהיר או כהה מאוד בעת ביצוע התאמה מלאה, הגדר את <אתחל בעת שימוש בהתאמה מלאה> למצב <מופעל> ובצעו התאמה מלאה שנית.

התאמה מהירה

התאמה זו שומרת על המצב האופטימלי שנקבע על ידי <התאמה מלאה>. אם ההתאמה אינה משביעת רצון, בצע <התאמה מלאה>.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום
<התאמה/תחזוקה>‏ <התאמת איכות תמונה>‏ <Auto Adjust Gradation>.
2
בחר את הנייר, ולחץ על <התאמה מהירה>.
3
לחץ על <התחל>.
838F-0LR