בדיקת הכמות הנותרת של המוצרים המתכלים

בעת הלחיצה על  (ניטור סטטוס), מסך צג הסטטוס מוצג, ומאפשר לך לבדוק את רמת הטונר או ציוני סטטוס נוספים.
המלצות
ניתן לבדוק את הכמות הנותרת של חומרים מתכלים מממשק משתמש מרוחק. בדיקת סטטוס המכשיר

בדיקת מפלס הטונר

מומלץ לבדוק את מפלס הטונר לפני תחילת הדפסה של משימה גדולה, כדי לקבוע אם יש צורך להכין מחסנית טונר חדשה.
לחץ  (ניטור סטטוס)‏  <חומרים מתכלים/אחרים>‏  בדוק את מפלס הטונר שנותר.

בדיקת השטח הנותר במכל פסולת הטונר

מומלץ שתבדוק את השטח הנותר במיכל פסולת הטונר לפני ביצוע עבודה גדולה, כדי לקבוע אם אתה צריך מכל פסולת טונר חדש או שלא.
לחץ  (ניטור סטטוס)‏ <חומרים מתכלים/אחרים>‏  בדיקת המקום שנותר במכל פסולת הטונר.

בדיקת הכמות הנותרת של מהדקים

לפני ביצוע פעולה שבה נעשה שימוש בכמות רבה של מהדקים, בדוק את כמות המהדקים שנותרה כדי לקבוע אם עליך להכין מארז מהדקים חדש.
לחץ על  (ניטור סטטוס)‏ <חומרים מתכלים/אחרים>‏  בדוק <Remaining Staples>.

בדיקת כמות פסולת הניקוב

בדוק אם מכל פסולת הניקוב מלא, במיוחד לפני ניקוב מספר חורים גדול.
לחץ  (ניטור סטטוס)‏  <חומרים מתכלים/אחרים>‏  <Punch Waste> / <Puncher Unit Waste>

בדיקת הסטטוס המפורט של המוצרים המתכלים

בדיקת הכמות הנותרת של חומרים מתכלים.
לחץ על  (ניטור סטטוס)‏  <חומרים מתכלים/אחרים>‏  <בדוק חומרים מתכלים>.

מסך <טונר/טונר משומש>

<פריט>,‏ <‏‏שם פריט>,<סטטוס> ו- <ימים שנותרו> מוצגים.

מסך <אחר>

<פריט>,‏ <‏‏שם פריט>, ו- <סטטוס> מוצגים.
<ימים שנותרו> מציג את מספר הימים שנותרו עד לביצוע החלפה, על בסיס שימוש קודם.
גם אם מוצג <יש להחליף> ב- <ימים שנותרו>, אין לבצע החלפה עד שתוצג הודעה עם בקשה לבצע החלפה של חומרים מתכלים באזור תצוגת המצב (בתחתית תצוגת לוח המגע).
פעולת המדידה של <ימים שנותרו> אורכת זמן מה אחרי שהמכשיר מופעל, ו <שנה אחת או יותר> מוצג במהלך אותו הזמן. יתכן כי מספר הימים שנותרו אשר מוצגים לאחר פרק זמן זה יהיה קטן ביותר באופן זמני.
838F-01U