תיקון צפיפות לא אחידה

אם בזמן ההדפסה הצפיפות איננה אחידה, בצע <תיקון הצללה>. ישנן מספר שיטות לתיקון הצפיפות: בדיקה עם מד דנסיטומטר שימוש במכשיר מדידה מסחרי, Visual Correction, ו- תיקון סורק.
לא ניתן לבצע כוונונים אפקטיביים אם אין טונר.

בדיקה עם מד דנסיטומטר

בצע בדיקה של עמוד הבדיקה שהפקתם באמצעות מד דנסיטומטר והזן את ערך הצפיפות הנמדד על מנת לתקן את הצפיפות באזורי halftone.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏ <התאמת איכות תמונה>‏ <תיקון הצללה>‏ <תיקון מד צפיפות>.
2
לחץ על <Start Printing>.
עמוד בדיקה יודפס.
3
מדדו את עמוד הבדיקה עם מד דנסיטומטר.
בדוק את הסימנים 1 עד 7 המודפסים על עמוד הבדיקה, ורשמו את ערכי הצפיפות שנמצאו.
4
לחץ על <התאמה עדינה>, ולאחר מכן הזן את ערכי הצפיפות.
הזן את ערכי הצפיפות שמדדת ורשמת בשלב 3 ב-1 עד 7.
לחץ על <התאמה עדינה> לכל צבע והזן את הצפיפות של כל הצבעים.
5
לחץ על <אישור>.
6
לחץ על <Output Test Page>‏ <Start Printing>.
יופק עמוד בדיקה לאחר התיקון.
7
אם עמוד הבדיקה תקין, לחץ על <אחסון והדפסה>.
אם הצפיפות של עמוד הבדיקה לאחר התיקון אינה שווה, בצע את ההליך המפורט ב- Visual Correction.

Visual Correction

מדדו חזותית את עמוד הבדיקה שהפקתם על מנת לבצע תיקון באמצעות התאמת ערכי הצפיפות שקבעתם. השתמשו בהליך זה אם אין לכם מד דנסיטומטר או כאשר התיקון אינו יעיל.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏ <התאמת איכות תמונה>‏ <תיקון הצללה>‏ <תיקון חזותי>.
2
לחץ על <Output Test Page>‏ <Start Printing>.
עמוד בדיקה יודפס.
3
בדוק חזותית את עמוד הבדיקה על מנת לקבוע את ערכי התאמת הצפיפות.
טווח הסימנים המודפסים עשוי להיות 6- עד 6+ או 5- עד 5+, בהתאם לגודל הנייר ששימש לעמוד הבדיקה.
4
לחץ על <התאמה עדינה>, ולאחר מכן הזן את ערכי הצפיפות.
הזן את ערכי הצפיפות בהתאם לתוצאות שבדקתם חזותית בשלב 3. מ- 6- עד 6+ (או מ-5- עד 5+).
הזן ערך חיובי להגברת הצפיפות, או ערך שלילי להורדת הצפיפות.
לחץ על <התאמה עדינה> לכל צבע והזן את הצפיפות של כל הצבעים.
5
לחץ על <אישור>.
6
לחץ על <Output Test Page>‏ <Start Printing>.
יופק עמוד בדיקה לאחר התיקון.
7
אם עמוד הבדיקה תקין, לחץ על <אחסון והדפסה>.

תיקון סורק

ניתן לבצע תיקון צפיפות על ידי סריקת עמוד הבדיקה שהדפסתם. המכשיר קובע אוטומטית את ערכי תיקון הצפיפות ומתקן חריגות.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏  <התאמת איכות תמונה>‏  <תיקון הצללה>‏  <תיקון של סורק>.
2
בחרו את הנייר ולחץ על <OK>.
3
לחץ על <Start Printing>.
עמוד בדיקה יודפס.
4
הניחו את דף הבדיקה על משטח הזכוכית.
הניחו את דף הבדיקה כפי שמצוין בהוראות שמוצגות על המסך.
5
סגור את המזין ולחץ על <התחל סריקה>.
עמוד הבדיקה ייסרק.
6
פתח את המזין והסר את עמוד הבדיקה.
838F-0LU