הדפסה ממחשב

סעיף זה מתאר הדפסה בסיסית ממחשב עם מנהל מדפסת מותקן.

עזרה במנהלי מדפסות

לחיצה על [Help] (Window) או  (Mac OS) במסך ההגדרה של מנהל המדפסת תציג את מסך העזרה. למידע שאינו זמין ב- ‏מדריך למשתמש, כולל מאפייני מנהל המדפסת וכיצד להגדיר את אותם מאפיינים, עיין בעזרה.

פעולות הדפסה בסיסיות

בסעיף זה מוצג הקצב הבסיסי בעת הדפסה ממחשב.
1
פתח מסמך והצג את מסך ההדפסה.
2
בחר את המכשיר ולחץ על [Preferences] או [Properties].
3
ציין את הגדרות ההדפסה כנדרש, ולחץ על [OK].
עבור בין הכרטיסיות לפי הצורך כדי לציין את הגדרות ההדפסה הרצויות.
4
לחץ על [Print] או על [OK].
ההדפסה תתחיל.
אם ברצונך לבטל, ראה ביטול הדפסה.
1
פתח מסמך והצג את מסך ההדפסה.
2
בחר את המכשיר.
3
ציין את הגדרות ההדפסה בהתאם לצורך.
לאחר בחירת לוח ההגדרה מהרשימה הנפתחת, קבע את הגדרות ההדפסה בכל אחד מהלוחות.
4
לחץ על [Print].
ההדפסה תתחיל.
אם ברצונך לבטל, ראה ביטול הדפסה.
838F-08C