<Printer>

ציין את ההגדרות עבור פונקציות המדפסת.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<דוח פלט>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Printer>
ניתן להדפיס דוחות של הגדרות המכשיר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<דוח פלט>
-
-
-
-
-

<הגדרות מדפסת>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Printer>
ציין את הגדרות המדפסת.
למידע נוסף, יש לעיין בסעיף Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות מותאמות אישית>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>
-
-
-
-
-
‎<PS>‎‎‏*1
-
-
-
-
-
<דימות>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<שירות>
-
-
-
-
-
*1 מציין פריטים המופיעים רק כאשר המוצר האופציונלי המתאים זמין לשימוש או כאשר ההגדרה המתאימה מצוינת.

<הגבלת משימות הדפסה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Printer>
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<On>, ניתן להגביל משימות ממנהל ההתקן של המדפסת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבלת משימות הדפסה>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings for Printer Settings
כשהאפשרות <On> נבחרת:
<בחירת משימות מותרות>: <משימות שמורות>
כן
לא
כן
C
Settings for Printer Settings

‎<בחירת PDF (חבר והפעל)‎>‎

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Printer>
בחר שפת תיאור עמוד (PDL) המוגדרת כברירת מחדל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<בחירת PDF (חבר והפעל)‎>‎
‎<UFR II>‎,‏ ‎<PCL6>‎,‏ <PS3>‎‏*1, ‎‎<UFR II (V4)‎>‎‎,‏ ‎<פקס>‎‎‏*1, ‎<PCL6 (V4)‎>‎
כן
לא
כן
C
Settings for Printer Settings
*1 מציין פריטים המופיעים רק כאשר המוצר האופציונלי המתאים זמין לשימוש או כאשר ההגדרה המתאימה מצוינת.

<מצב הזנת נייר עבור עבודות מנהל הדפסה עם מגש MP‏>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Printer>
ניתן לבחור אם לתת עדיפות להגדרות מנהל ההתקן של המדפסת או להגדרות הנייר במכשיר כאשר מדפיסים משימה והמגש הרב-תכליתי מוגדר כמקור הנייר. בנוסף, אם נתת עדיפות להגדרות שבמכשיר, הגדר את מצב הזנת הנייר למקרה שבו נייר בגודל חופשי מוגדר במגש הרב-תכליתי.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מצב הזנת נייר עבור עבודות מנהל הדפסה עם מגש MP‏>
‎<מצב A (תעדף הגד' מנהל הדפסה)‎>‎,‏ ‎<מצב B (גמיש אם נבחר גודל חופשי)‎>‎,‏ <מצב C (הזן רק אם הגד' הנייר תואמות)>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כאשר התנאים הבאים מתקיימים, באפשרותך ללחוץ על <שינוי זמני של נייר במגש ר"ת> במסך בחירת הנייר של <Copy> וכן <Access Stored Files> כדי לשנות את גודל/סוג הנייר שיש לטעון מהמגש הרב-תכליתי:
אם נטען נייר במגש הרב-תכליתי
אם הגדרה זו מוגדרת כ-‎<מצב A (תעדף הגד' מנהל הדפסה)‎>‎
אם ההגדרה <מגש רב-תכליתי, ערכי ברירת מחדל> מוגדרת לאפשרות <שימוש בערך מוגדר מראש>
אם גודל הנייר שצוין במנהל ההתקן של המדפסת שונה מאוד מגודל הנייר המוגדר במגש הרב-תכליתי, תוצג הודעת שגיאה.
שים לב לדברים הבאים במקרה שנייר בגודל חופשי מוגדר עבור ‎<מצב A (תעדף הגד' מנהל הדפסה)‎>‎.
בעת הדפסה על מעטפות, הקפד לציין את סוג הנייר במנהל ההתקן של המדפסת. אם לא תציין את סוג הנייר, ייתכן שההדפסה לא תתבצע.
אם גודל הנייר לא יצוין כאשר מדפיסים על סוג נייר אחר, ייתכן שנייר ייתקע או שתקרה בעיית הדפסה אחרת.

<Envelope Flap Length Settings>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Printer>
ניתן להגדיר את אורך המדף כאשר מעטפות Nagagata 3 נטענות בכיוון אנכי (כאשר המדף נמצא בצד הרחוק) במגש הרב-תכליתי.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Envelope Flap Length Settings>
0 עד 30.0 מ"מ
כן
כן
לא
B
Settings for Printer Settings
כדי לשנות הגדרה זאת, ההגדרה <מצב הזנת נייר עבור עבודות מנהל הדפסה עם מגש MP‏> חייבת להיות מוגדרת למצב ‎<מצב A (תעדף הגד' מנהל הדפסה)‎>‎.
הגדרה זאת חלה במקרים הבאים:
אם מעטפה Nagagata 3 הוגדרה במנהל המדפסת
אם המגש הרב-תכליתי מוגדר בתור מקור הנייר בעת שליחת משימה ממנהל המדפסת
אם האפשרות <מצב הזנת נייר עבור עבודות מנהל הדפסה עם מגש MP‏> מוגדרת כ-‎<מצב A (תעדף הגד' מנהל הדפסה)‎>‎

<הגדרות סיסמת PS>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Printer>
באפשרותך לציין את הסיסמה המגבילה את השימוש בפקודת הבקרה שהוכנה על ידי מדפסת ה-PS.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות סיסמת PS>
<סיסמת SystemParams>,‏ <סיסמת StartJob>
לא
לא
כן
C
Settings for Printer Settings
<סיסמת SystemParams>היא סיסמה המאפשרת שינויים במאפייני המערכת וגם <סיסמת StartJob> היא סיסמה המאפשרת את ביצוע מפעיל startjob ו-exitserver. למידע נוסף, בדוק את מפרטי שפת PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <Printer>
ניתן להגדיר את מקור הנייר שבו נעשה שימוש עבור הפקודה PCL5 PaperSource.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מצב הזנת נייר במהלך שימוש באמולציית ‎PCL‎‏>
<מצב 0>,‏ <מצב 1>,‏ <מצב 2>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
לפרטים על כל אחת מההגדרות, ראה Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer).
838F-0JJ