הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית

מדפסת וירטואלית מאפשרת לך להשתמש בהדפסה מסוג LPD או FTP כאשר הגדרות ההדפסה נרשמו מראש כמדפסת וירטואלית. לדוגמה, רישום הגדרות כגון סוג נייר, מספר עותקים, והדפסה דו-צדדית מראש מבטל את הצורך לציין הגדרות אלה בכל משימת הדפסה.
הגדר <השהיה כפויה> כ-<Off>. אם <השהיה כפויה> מוגדר בעת ביצוע משימת הדפסה, יתכנו תוצאות שונות בהתאם להגדרות. קביעת תצורת הגדרות של דחיית הדפסה במתכוון
אם משימת ההדפסה תואמת את התנאים שהוגדרו עבור <פעולת משימה>ו- <ביטול>: משימת ההדפסה מבוטלת.
אם משימת ההדפסה תואמת את התנאים שהוגדרו עבור <פעולת משימה>ו- <הדפסה>: משימת ההדפסה תודפס בהתאם למדפסת הווירטואלית.
אם משימת ההדפסה תואמת את התנאים שהוגדרו עבור <פעולת משימה>ו- <השהה כמשימה משותפת>: המדפסת הווירטואלית לא תהיה זמינה ומשימת ההדפסה תישאר במכשיר.
כאשר משתמשים ב-Secure Print ו-Encrypted Secure Print, המדפסת הווירטואלית לא תהיה זמינה ומשימת ההדפסה תישאר במכשיר.
הגדר <הגדרות הדפסה מסוג LPD> כ- <On> עבור הדפסות מסוג LPD.
הגדר <הגדרות הדפסת FTP> כ- <On> עבור הדפסות מסוג FTP.
שפת תיאור הדף ותבנית הקובץ שבהם ניתן להשתמש במדפסת וירטואלית הן PS ו-PDF.

הוספת מדפסת וירטואלית

1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [הגדרות/רישום] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Printer]‏ [Virtual Printer Management].
4
לחץ על [Add Virtual Printer].
לא ניתן לבצע פעולות ממספר דפדפנים בו זמנית.
5
הזן את שם המדפסת הווירטואלית וציין את ההגדרות הדרושות.
לא ניתן לרשום מספר מדפסות וירטואליות תחת אותו שם.
ניתן לרשום עד 20 מדפסות וירטואליות.
6
לחץ על [Add].
עליך להתחבר לממשק המשתמש המרוחק עם אחת ההרשאות להלן כדי לבצע את ההגדרה. למידע נוסף, עיין בפריטים תחת [Select Role to Set:] תחת רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן לייבא/לייצא הגדרות אלה מול מודלים שתומכים בייבוא אצווה של הגדרות אלה. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
הגדרה זו כלולה בתוך [Settings/Registration Basic Information] בעת ייצוא אצווה. ייבוא/ייצוא כל ההגדרות

הדפסה עם מדפסת וירטואלית

עבור הדפסות מסוג LPD
LPR -S [IP address of the machine] -P [virtual printer name] [file name]
דוגמה: הדפסת "sample.pdf" באמצעות מדפסת וירטואלית בשם "001"
lpr -S IP address of the machine -P 001 sample.pdf
עבור הדפסות מסוג FTP
הזן [file name] [virtual printer name]
דוגמה: הדפסת "sample.pdf" באמצעות מדפסת וירטואלית בשם "001"
> put sample.pdf 001
838F-08S