<הגדרות TCP/IP>

ציין את ההגדרות שמאפשרות את השימוש במכשיר באמצעות רשת TCP/IP.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הגדרות IPv4>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות שיאפשרו לך להשתמש במכשיר בסביבת IPv4.

<הגדרות IPv6>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות שיאפשרו לך להשתמש במכשיר בסביבת IPv6.

<הגדרות DNS>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את הגדרות מערכת שם הדומיין(DNS) להמרת שמות מארח (שמות תחום) לכתובות IP.

<הגדרות שם מחשב/שם קבוצת עבודה>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את שם המכשיר ברשת ואת שם קבוצת העבודה שהוא שייך אליה. אם אין בסביבה שלך קבוצות עבודה, צור קבוצת עבודה ב-Windows והזן את השם של קבוצת העבודה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות שם מחשב/שם קבוצת עבודה>
‎<שם מחשב>‎ (15 תווים לכל היותר): Canon****** ("******" מייצג את שש הספרות האחרונות של כתובת MAC.)
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<שם קבוצת עבודה> (15 תווים לכל היותר): WORKGROUP
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<הערה> (48 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<השתמש ב-NetBIOS>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
אם תגדיר את האפשרות <השתמש ב-NetBIOS> כ-<כבוי>, האפשרות <הגדרות WINS> תושבת. הקפד להגדיר את האפשרות <השתמש ב-NetBIOS> כ-<מופעל> בעת שימוש ב-WINS.

<הגדרות לקוח SMB>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות שבהן יש להשתמש כאשר המכשיר מתחבר לרשת בתור לקוח SMB. קביעת הגדרות ה-SMB‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות לקוח SMB>
<Authentication Type>: <NTLMv1>,‏ <NTLMv2>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<דרישת חתימת SMB עבור החיבור>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<דרישת הצפנה של חיבור>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<זמן קצוב>:‏ 3 עד 30 עד 300 שנ'
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<ציין גרסת לקוח של SMB>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את גרסת ה-SMB שבה יש להשתמש בלקוח ה-SMB. קביעת הגדרות ה-SMB‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<ציין גרסת לקוח של SMB>
<1.0>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <On>,‏ <Off>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
השתמש באותה גרסת SMB בשרת ה-SMB ובלקוח ה-SMB. לא ניתן להשתמש ב-SMB אם יש שוני בגרסאות.

<הגדרות WINS>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות עבור Windows Internet Name Service (WINS). קביעת הגדרות WINS‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות WINS>
<רזולוציית WINS>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת שרת WINS> (כתובת IP)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תגדיר את האפשרות <השתמש ב-NetBIOS> כ-<כבוי> ב-<הגדרות שם מחשב/שם קבוצת עבודה> הגדרה זו תושבת.

<הגדרות הדפסה מסוג LPD>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות עבור הדפסת LPD. כדי להשתמש בהדפסת LPD, לחץ על <On> והגדר את פרק הזמן עד לביטול אוטומטי של המשימה במקרה שלא ניתן לקבל את נתוני ההדפסה עקב שגיאת תקשורת וכו'.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות הדפסה מסוג LPD>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<דף כרזת LPD>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<זמן קצוב לקליטה>:‏ 1 עד 5 עד 60 (דקות)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ניתן להפיק דפי באנר רק אם פונקציית המדפסת PCL או פונקציית המדפסת PS מותקנות. אפשרויות מערכת
דפי באנר (דף "שער" בתחילת כל הדפסה חדשה) מוגדרים להיות מודפסים עבור כל משימת הדפסה. גם אם האפשרות <דף כרזת LPD> מוגדרת כ-<On>, לא יודפסו דפי באנר עבור משימות הדפסה שבהן הוגדר שלא יודפס דף באנר.

<הגדרות הדפסה מסוג RAW>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות עבור הדפסת RAW. כדי להשתמש בהדפסת RAW, לחץ על <On> והגדר אם להשתמש בתקשורת דו-כיוונית ואת פרק הזמן עד לביטול אוטומטי של המשימה במקרה שלא ניתן לקבל את נתוני ההדפסה עקב שגיאת תקשורת וכו'.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות הדפסה מסוג RAW>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<תקשורת דו-כיוונית>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<זמן קצוב לקליטה>:‏ 1 עד 5 עד 60 (דקות)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות SNTP>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות עבור Simple Network Time Protocol (SNTP). קביעת הגדרות SNTP‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות SNTP>
<שימוש ב-SNTP>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מרווח תשאול>:‏ 10 עד 1440 עד 2880 min.
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת שרת NTP> (כתובת IP או שם מארח)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<בדיקת שרת NTP>
לא
כן
כן
לא
-

<הגדרות הדפסת FTP>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות עבור הדפסת FTP. כדי להשתמש בהדפסת FTP, לחץ על <On>, והגדר את <שם משתמש> ואת <סיסמה> לפי הצורך.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות הדפסת FTP>
<שימוש בהדפסת FTP>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם משתמש>: guest
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<סיסמה>: 7654321
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<שימוש ב-UTF-8 להצגת שם של משימת הדפסת FTP>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין אם להשתמש ב-UTF-8 להצגת שמות קובץ כאשר אתה מבצע הדפסת FTP.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש ב-UTF-8 להצגת שם של משימת הדפסת FTP>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות WSD>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את הגדרות ה-WSD.
כדי להשתמש ב-WSD (Web Service on Devices) עבור יישום ההדפסה, הגדר את האפשרות <שימוש בהדפסת WSD>כ-<On>.
כדי להשתמש ב-WSD לאחזור מידע מהמכשיר, הגדר את האפשרות <שימוש בדפדוף WSD> כ-<On>.
כדי להשתמש בפונקציית הסריקה של WSD, הגדר את האפשרות <שימוש בסריקת ‎WSD‎‏> כ-<On>. שימוש ב-WSD‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות WSD>
<שימוש בהדפסת WSD>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בדפדוף WSD>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בסריקת ‎WSD‎‏>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תגדיר את האפשרות <שימוש בהדפסת WSD> כ-<On>, האפשרויות <שימוש בדפדוף WSD> ו-<שימוש ב-HTTP> יוגדרו גם הן כ-<On>.
אם תגדיר את האפשרות <שימוש בסריקת ‎WSD‎‏> כ-<On>, האפשרות <שימוש ב-HTTP> תוגדר גם היא כ-<On>.

<שימוש במצב FTP PASV>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין אם להשתמש במצב FTP PASV. הגדרת מצב PASV של FTP‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש במצב FTP PASV>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות הדפסה IPP>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות עבור הדפסת IPP. כדי להשתמש בהדפסת IPP, לחץ על <מופעל> והגדר אם להרשות רק נתוני תקשורת מוצפנים ב-TLS (הדפסת IPP) ואם להשתמש באימות IPP.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות הדפסה IPP>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אפשר בעת שימוש ב-TLS>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<השתמש באימות>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תגדיר אפשרות זו כ-<On>, האפשרות <שימוש ב-HTTP> תוגדר גם היא כ-<On>.
כדי לבצע הדפסת IPP, נדרש זוג מפתחות לשימוש. ניתן להשתמש בזוג המפתחות המותקן מראש או בזוג מפתחות מקורי המיוצר על ידי המכשיר בתור המפתח לשימוש. למידע על המפתח לשימוש ועל השיטה לייצור זוג מפתחות מקורי, ראה יצירת המפתח והאישור לתקשורת רשת or רישום מפתח ואישור עבור תקשורת רשת. אם תבחר <RSA> עבור <אלגוריתם מפתח> בעת ייצור מפתח לשימוש בתקשורת רשת, הגדר אורך מפתח של <1024> או יותר. ייתכן שהדפסת IPP לא תתבצע כיאות אם יוגדר אורך מפתח של <512>, כתלות במערכת ההפעלה שבה אתה משתמש.
כדי להשתמש בפונקציית האימות של IPP באמצעות הגדרת האפשרות <השתמש באימות> כ-<On>, פרטי המשתמש במכשיר משמשים כמשתמש וסיסמה עבור אימות ה-IPP. הקפד לרשום את פרטי המשתמש מראש כאשר אתה משתמש בפונקציית האימות של IPP. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי

<הגדרות זיהוי שידור לנקודות מרובות>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות של איתור שידור לקבוצה. מעקב אחר המכשיר ממערכות ניהול התקנים
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות זיהוי שידור לנקודות מרובות>
<תגובה>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם היקף>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Notification Settings>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות עבור שליחת שידור לקבוצה של הודעות מצב שינה ברשת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Sleep Mode Notification Settings>
<Notify>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מספר יציאה>:‏ 1 עד 11427 עד 65535
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>:‏ 0 עד 3 עד 254
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>:‏ 60 עד 600 עד 65535 שנ'
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ניתן להגדיר הגדרה זו רק דרך ממשק המשתמש המרוחק.

<שימוש ב-HTTP>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
הפעל או השבת את הגדרת ה-HTTP.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש ב-HTTP>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
באמצעות הגדרת אפשרות זו כ-<מופעל>, תוכל לפתוח יציאה נחוצה. עם זאת, מומלץ לקבוע הגדרה זו כ-<כבוי>, במקרה שלא נעשה שימוש ביציאה. אם תשאיר את היציאה פתוחה, משתמש לא מורשה עלול לגשת למכשיר.
אם תגדיר אפשרות זו כ-<Off>, ההגדרות הבאות יוגדרו גם הן כ-<Off>.
<הגדרות ממשק משתמש מרוחק>
<הגדרות הדפסה IPP>
<שימוש בסריקת ‎WSD‎‏> ו-<שימוש בהדפסת WSD> ב-<הגדרות WSD>

<הגדרות TLS>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
באפשרותך להגדיר זוג מפתחות, גרסת TLS ואלגוריתם הצפנה לשימוש לאחר שתאשר כי המכשיר משתמש בתקשורת מוצפנת ב-TLS. הגדרת מפתח ואישור עבור TLS‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מפתח ואישור>
<הגדר כמפתח ברירת מחדל>
לא
כן
כן
לא
-
<פרטי אישור> (<גרסה>,‏ <מספר סידורי>,‏ <אלגוריתם חתימה>,‏ <הונפק ל->,‏ <תאריך תחילת תוקף>,‏ <תאריך סיום תוקף>,‏ <מנפיק>,‏ <מפתח ציבורי>,‏ <טביעת אצבע של אישור>,‏ ‎<הונפק ל- (שם חלופי)‎>‎,‏ <אימות אישור>)
לא
כן
כן
לא
-
<הצגת מיקום השימוש> (מציג למה משמש זוג המפתחות)
לא
כן
כן
לא
-
<ציון גירסאות מורשות>
<גירסת מקסימום>: <TLS 1.0>,‏ <TLS 1.1>,‏ <TLS 1.2>,‏ <TLS 1.3>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<גירסת מינימום>: <TLS 1.0>,‏ <TLS 1.1>,‏ <TLS 1.2>,‏ <TLS 1.3>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות אלגוריתם הצפנה>
‎<AES-CBC (256-סיביות)‎>‎: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‎<AES-GCM (256-סיביות)‎>‎: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‎<AES-CBC (128-סיביות)‎>‎: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‎<AES-GCM (128-סיביות)‎>‎: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<‎CHACHA20 POLY1305‎>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות אלגוריתם חילופי מפתחות>
<RSA>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<‎ECDHE‎>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות אלגוריתם חתימה>
<RSA>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות אלגוריתם ‎HMAC‎‏>
<SHA1>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות Proxy>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את ההגדרות עבור ה-Proxy. הגדרת Proxy
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות Proxy>
<שימוש ב-Proxy>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת שרת> (כתובת IP או FQDN)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מספר יציאה>:‏ 1 עד 80 עד 65535
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש ב-Proxy בתוך אותו דומיין>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרת אימות>
<שימוש באימות Proxy>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם משתמש> (24 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<סיסמה> (24 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<אישור פרטי אימות כאשר מצב ניהול אימות פעיל>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין אם המכשיר יבדוק את פרטי האימות כאשר אתה מדפיס באמצעות מנהל התקן של המדפסת V4.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אישור פרטי אימות כאשר מצב ניהול אימות פעיל>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם אין מפתח לשימוש עבור תקשורת TLS או אם הוא מושחת, הגדרה זו תושבת. הגדרת מפתח ואישור עבור TLS‏

<הגדרות IPSec>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את הגדרות ה-IPSec. קביעת תצורת ההגדרות של IPSec‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש ב-IPsec>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<קבלת מנות נתונים שאינן כפופות למדיניות>
<הרשה>,‏ <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות מופעלת/כבויה>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום>
<שם מדיניות> (24 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות הבורר>
<כתובת מקומית> (<כל כתובות ה-IP>,‏ <כתובת IPv4>,‏ <כתובת IPv6>,‏ <הגדרות IPv4 ידניות>,‏ <הגדרות IPv6 ידניות>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות IPv4 ידניות> (<כתובת יחידה>,‏ <טווח כתובות>(<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <הגדרות רשת משנה>(<כתובת>,‏ <מסיכת רשת משנה>))
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות IPv6 ידניות> (<כתובת יחידה>(<כתובת>), <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <ציון קידומת> (<כתובת>,‏ <אורך קידומת>))
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (1 עד 64 עד 128)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת מרוחקת>(<כל כתובות ה-IP>,‏ <כל כתובות ה-IPv4>,‏ <כל כתובות ה-IPv6>,‏ <הגדרות IPv4 ידניות>,‏ <הגדרות IPv6 ידניות>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות IPv4 ידניות>(<כתובת יחידה>,‏ <טווח כתובות>(<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <הגדרות רשת משנה>(<כתובת>,‏ <מסיכת רשת משנה>))
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות IPv6 ידניות> (<כתובת יחידה>(<כתובת>), <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <ציון קידומת> (<כתובת>,‏ <אורך קידומת>))
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (1 עד 64 עד 128)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<יציאה> (<ציון לפי מספר יציאה>,‏ <ציון לפי שם שירות>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<ציון לפי מספר יציאה>(<יציאה מקומית>(<כל היציאות>,‏ <יציאה יחידה>), <יציאה מרוחקת>(<כל היציאות>,‏ <יציאה יחידה>))
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<יציאה יחידה> (1 עד 65535)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<ציון לפי שם שירות>
<שירות מופעל/כבוי>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות IKE>
<מצב IKE>: <ראשי>,‏ <אגרסיבי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<תקפות>:‏ 1 עד 480 עד 65535 דקות.
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שיטת אימות>: <שיטת מפתח ששותפה מראש> (<מפתח משותף>), <שיטת חתימה דיגיטלית> (<מפתח ואישור>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מפתח ואישור>:
<הגדר כמפתח ברירת מחדל>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מפתח ואישור>:
<פרטי אישור>(<גרסה>,‏ <מספר סידורי>,‏ <אלגוריתם חתימה>,‏ <הונפק ל->,‏ <תאריך תחילת תוקף>,‏ <תאריך סיום תוקף>,‏ <מנפיק>,‏ <מפתח ציבורי>,‏ <טביעת אצבע של אישור>,‏ ‎<הונפק ל- (שם חלופי)‎>‎,‏ <אימות אישור>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מפתח ואישור>: <הצגת מיקום השימוש>(מציג למה משמש זוג המפתחות)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אלגוריתם אימות/הצפנה> (<Auto>,‏ <הגדרות ידניות>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אלגוריתם אימות/הצפנה>: <הגדרות ידניות>
<אימות>
<SHA1>: <On>,‏ <Off>
<SHA2>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Encryption>
<3DES-CBC>: <On>,‏ <Off>
<AES-CBC>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<DH Group>
‎<קבוצה 14 (2048)‎>‎: <On>,‏ ‎<Off>
<ECDH-P256>‎: <On>,‏ ‎<Off>
<ECDH-P384>‎: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות רשת IPSec>
<תקפות>
<שעה>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<On>: (1 עד 480 עד 65535 min.)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<תקפות>
<גודל>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<On>: (0 עד 1 עד 65535 MB)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אלגוריתם אימות/הצפנה>: <Auto>,‏ <הגדרות ידניות>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אלגוריתם אימות/הצפנה>: <הגדרות ידניות> (<ESP>,‏ ‎<ESP (AES-GCM)‎>‎,‏ ‎<AH (SHA1)‎>‎)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> הגדרות:
<ESP Authentication>
<SHA1>: <On>,‏ <Off>
<NULL>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP Encryption>
<3DES-CBC>: <On>,‏ <Off>
<AES-CBC>: <On>,‏ <Off>
<NULL>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‎<ESP (AES-GCM)‎>‎ הגדרות: ללא
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‎<AH (SHA1)‎>‎ הגדרות: ללא
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מצב חיבור>:
תעבורה (תצוגה בלבד)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הרשה אורך מפתח AES של 256-סיביות בלבד>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
לא
-
<Edit>
-
לא
כן
כן
לא
-
<Delete>
-
לא
כן
כן
לא
-
<Print List>
<Yes>,‏ <לא>
לא
כן
כן
לא
-

<TCP/IP Option Settings>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין את אפשרות גודל החלון של TCP ואת גודל ה-MTU.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>:‏ 600 עד 1500 bytes (600-1500)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ניתן להגדיר הגדרה זו רק דרך ממשק המשתמש המרוחק.

<שימווש ב-Network Link Scan>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>
ציין אם להשתמש בסריקת קישור רשת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימווש ב-Network Link Scan>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <On> נבחרת:
<Use TLS>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0H8