בדיקת מסמכי מקור שנסרקו לפני השליחה/שמירה (תצוגה מקדימה)

ניתן לבדוק את מסמכי המקור שנסרקו במסך התצוגה המקדימה לפני השליחה/שמירה. ניתן גם למחוק, להזיז או להחליף בין עמודים במסך התצוגה המקדימה.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הסריקה הבסיסיות. מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
4
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש. פעולות בסיסיות לסריקת מסמכי מקור
5
לחץ על <אפשרויות>‏  <תצוגה מקדימה>‏  <סגירה>.
6
לחץ על  (התחל).
מסמכי המקור ייסרקו ומסך התצוגה המקדימה יופיע.
לביטול הסריקה, לחץ על <ביטול> או על  (עצור)  <Yes>.
כאשר מוצגת ההודעה <לחץ על מקש [התחל] כדי לסרוק את מסמך המקור הבא.‎>
7
בדוק את מסמכי המקור שנסרקו במסך התצוגה המקדימה.
ערוך את מסמכי המקור שנסרקו במסך התצוגה המקדימה לפי הצורך.
מחיקת עמוד
הזזת עמוד
החלפה בין מיקומים של עמודים
8
לחץ על <Start Sending>.
השליחה/שמירה תתחיל.
838F-09F