<ממשק חיצוני>

ציין את ההגדרות עבור ממשקים חיצוניים.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הגדרות USB>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <ממשק חיצוני>
ציין את הגדרות חיבור ה-USB.
<הפעלה כהתקן USB>
 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <ממשק חיצוני>‏  <הגדרות USB>
באפשרותך להגדיר אם להשתמש במכשיר כהתקן USB.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הפעלה כהתקן USB>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם פריט זה מוגדר כ-<Off>, לא ניתן יהיה לבצע משימות הדפסה וסריקה ממחשב המחובר באמצעות כבל USB.
<שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן קלט ‎USB‎‏>
 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <ממשק חיצוני>‏  <הגדרות USB>
באפשרותך להגדיר אם להשתמש במנהל התקן AddOn עבור חיבורים של התקני קלט USB.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן קלט ‎USB‎‏>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
בהתאם ליישום ה-AddOn המשתמש בהתקן, כגון מקלדת או קורא כרטיסים, ייתכן שתצטרך להגדיר הגדרה זאת לאפשרות <On>. כדי לבדוק האם עליך להגדיר הגדרה זאת לאפשרות <On>, עיין במדריך של יישום ה-AddOn שבו אתה משתמש, או צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
<שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן אחסון ‎USB‎‏>
 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <ממשק חיצוני>‏  <הגדרות USB>
באפשרותך להגדיר אם להשתמש במנהל התקן AddOn עבור התקן אחסון חיצוני המחובר ב-USB.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן אחסון ‎USB‎‏>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כתלות בסוג יישום ה-AddOn המשתמש בהתקן הזיכרון החיצוני המחובר ב-USB, ייתכן שתצטרך להגדיר פריט זה כ-<On>. כדי לבדוק האם עליך להגדיר הגדרה זאת לאפשרות <On>, עיין במדריך של יישום ה-AddOn שבו אתה משתמש, או צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
<שימוש בהחסן USB>
 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <ממשק חיצוני>‏  <הגדרות USB>
באפשרותך להגדיר אם להרשות שימוש בהתקני אחסון חיצוניים המחוברים ב-USB.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בהחסן USB>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגבל התקנה אוטומטית של מנהל מדפסת>
 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <ממשק חיצוני>‏  <הגדרות USB>
הדבר מאפשר לך למנוע התקנה של מנהל מדפסת חדש בעת החלפת מכשירים במספר מכשירים המחוברים באמצעות USB.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבל התקנה אוטומטית של מנהל מדפסת>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדר הגדרה זאת למצב <כבוי> בעת חיבור מספר מכשירים.
838F-0HW