הגדרות/רישום

כדי להתאים אישית את המכשיר בהתאם לסביבה ולצרכים שלך, קבע את תצורת ההגדרות המתוארות בפרק זה. כדי להתחיל את קביעת התצורה, לחץ על  (הגדרות/רישום).
סעיף זה מתאר מה כל פריט בתפריט הגדרות/רישום יכול לקבוע. יש לשים לב שהפריטים הזמינים משתנים בהתאם להרשאות המשתמש בכניסה למערכת ולמכשירים שנעשה בהם שימוש.
הגדרות הצליל (כוונון עוצמת קול) מופיעות בעת הלחיצה על <Volume Settings>.
יתכן שחלק מההגדרות לא יוצגו בהתאם לתצורה של הציוד האופציונלי המותקן במכשיר.
חלק מהשינויים עשויים לא לבוא לידי ביטוי מיד, כתלות בהגדרות. במקרה כזה, הכרחי לבצע אחת מהפעולות הבאות.
לחץ על <כן> במסך שבו אתה מאשר אם ברצונך לבצע שינויים.
לחץ על  (הגדרות/רישום) <החלת שינויי הגדרות>.
הפעל את המכשיר מחדש.
הפריטים שמנהלי המערכת יכולים להגדיר שונים מאלה הזמינים עבור משתמשים כלליים. הפריטים שניתן להגדיר שונים גם בהתאם להגבלות הפונקציות שמשתמשים עם הרשאות מנהל מערכת מגדירים.

רשימות של הגדרות

פריטי ההגדרה וערכיה כתובים בחלק "תיאור ההגדרה". ברירות המחדל של היצרן כתובות בתווים אדומים מודגשים.
"DeviceAdmin" וכן "NetworkAdmin"
הפריט "DeviceAdmin" והפריט "NetworkAdmin" כתובים עבור כל פריט בטבלת הגדרות/רישום. אם תפקיד מנהל המערכת מוגדר עבור המכשיר, משתמשים בעלי הרשאות Administrator יכולים לשנות את כל ההגדרות, בעוד שמשתמשים כלליים הם מוגבלים ויכולים לשנות רק חלק מההגדרות. בינתיים, משתמשים עם הרשאות DeviceAdmin או NetworkAdmin יכולים לשנות הגדרות מסוימות אפילו כאשר הגדרות אלו מוגבלות. עבור הגדרות אלו, "כן" או "לא" מציין אם ניתן לשנות את ההגדרות עם הרשאות DeviceAdmin וכן NetworkAdmin.
"‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק"
הפריט "‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק"כתוב עבור כל פריט בטבלת הגדרות/רישום. "כן" או "לא" מציין אם ניתן או לא ניתן לקבוע הגדרות אלו בממשק המשתמש המרוחק.
פונקציית ייבוא כולל
הפריט "פונקציית ייבוא כולל" כתוב בטבלת הגדרות/רישום. בהתאם לשאלה אם פריט הגדרה מסוים ניתן לייבוא באצווה, ייכתב "A", "B", "C" או "לא".
המשמעות של A, ‏B ו-C
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
חלק זה מציין אילו פריטי הגדרות/רישום מתאימים לאילו פריטים של פונקציית ייצוא האצווה של ממשק המשתמש המרוחק. "-" מצוין עבור פריטים שאינם מיובאים/מיוצאים. ייבוא/ייצוא כל ההגדרות
פריטים הזמינים עבור ייצוא אצווה מממשק המשתמש המרוחק

<הגדרות אישיות> וכן <הגדרות התקן>

כאשר אימות המשתמש (ניהול משתמשים) מופעל, <הגדרות אישיות> ו<הגדרות התקן> מוצגות במסך לאחר הכניסה למערכת עם הרשאות מנהל מערכת על ידי לחיצה על  (הגדרות/רישום). אם תבחר <הגדרות אישיות> ותשנה את הפריטים שניתנים להתאמה אישית, ההגדרות יישמרו כהגדרות האישיות עבור המשתמשים שנכנסים למכשיר (רשימת פריטים הניתנים להתאמה אישית). אם תבחר <הגדרות התקן>, ההגדרות יישמרו כהגדרות המכשיר. אם תיכנס למערכת כמשתמש ללא הרשאות מנהל, כמו בבחירת <הגדרות אישיות>,אם תשנה הגדרות שניתנות להתאמה אישית, הגדרות אלו יירשמו כהגדרות אישיות ולא יירשמו כהגדרות המכשיר.
838F-0H2