הגדרת כתובת IPv6

להלן סוגי כתובות IPv6. הירשם כנדרש. ניתן לרשום עד ארבע כתובות ללא מצב. בצע בדיקת התחברות על פי הצורך.
סוג
הסבר
כתובת מקומית בקישור
כתובות שתקפות רק בקישור ושמופקות אוטומטית מבלי להגדיר דבר. לא ניתן להשתמש בהן מחוץ לטווח הנתב.
כתובת ללא מצב
כתובות שמופקות אוטומטית בהתאם לקידומת שמופצת על ישי הנתב וכתובת ה-MAC של המכשיר, גם בסביבה ללא שרת DHCP.
כתובת ידנית
כתובת שמוזנת באופן ידני. אורך הקידומת וכתובת ברירת המחדל של הנתב מצוינות.
כתובת עם מצב
כתובת שהתקבלה משרת DHCP.

הגדרת כתובת IPv6

1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <רשת>   <הגדרות TCP/IP>‏  <הגדרות IPv6>.
3
לחץ על <שימוש ב- IPv6>‏  <On>   <OK> כדי להפוך את ההגדרות של IPv6 לזמינות.
4
הגדר כתובת IP.
הגדר כתובת IPv6 בהתאם לסביבה שלך ולמטרותיך.
הגדרת כתובת ללא מצב
1
לחץ על <הגדרות כתובת Stateless>.
2
לחץ על <On>‏  <OK>.
הגדרת כתובת ידנית
1
לחץ על <הגדרות כתובת ידנית>.
2
לחץ על <On> באפשרות <שימוש בכתובת ידנית> ובצע את ההגדרות הדרושות.
 <שימוש בכתובת ידנית>
לחץ על <On>.
 <כתובת ידנית>
לחץ על לחצן <כתובת ידנית> והזן כתובת. לא ניתן להשתמש בכתובת הבאות.
כתובות המתחילות בצירוף "ff" (כתובת שידור לקבוצה)
כתובות שמורכבות רק מהספרה "0"
כתובות תואמות IPv4 (כתובות IPv6 שבהן 96 הסיביות הגבוהות הן 0 עם כתובת IPv4 בתוך 32 הסיביות הנמוכות).
כתובות ממופות IPv4 (כתובות IPv6 שבהן 96 הסיביות הגבוהות הן "0:0:0:0:ffff:" עם כתובת IPv4 בתוך 32 הסיביות הנמוכות).
 <אורך קידומת>
אורך סעיף כתובת הרשת ניתן לשינוי.
 <ברירת מחדל של כתובת נתב>
לחץ על <ברירת מחדל של כתובת נתב> והזן כתובת. לא ניתן להשתמש בכתובת הבאות.
כתובות המתחילות בצירוף "ff" (כתובת שידור לקבוצה).
כתובות שמורכבות רק מהספרה "0"
אם לא תציין כתובת, השאר את העמודה ריקה.
הגדרת כתובת עם מצב
1
לחץ על <שימוש ב- DHCPv6>.
2
לחץ על <On>‏  <OK>.
לחץ על <מופעל> כדי שהאפשרות <אחזור קידומת של כתובות Stateful בלבד> תאחזר רק את החצי הראשון של כתובת עם מצב משרת DHCP המשתמש ב-DHCPv6. <אחזור קידומת של כתובות Stateful בלבד>
5
לחץ על  (הגדרות/רישום) <Yes>.

ביצוע בדיקת חיבור עבור כתובת IPv6

כאשר המכשיר מחובר כהלכה, ניתן להציג את ממשק המשתמש המרוחק מהמחשב (הפעלת ממשק המשתמש המרוחק). אם אין ברשותך מחשב לביצוע הבדיקה, אשר אם החיבור הושלם באמצעות השלבים הבאים.
 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות TCP/IP>‏  <הגדרות IPv6>‏  <פקודת PING>‏  הזן את הכתובת של התקן אחר הנמצא בשימוש או את שם המארח  <התחל>
כאשר המכשיר מחובר כהלכה, מוצגת ההודעה <המארח לא מגיב.‎>.
גם אם כתובות IP מוגדרות כהלכה, אם המכשיר מחובר לרכזת רשת ממתגת, יתכן שהמכשיר אינו מחובר לרשת. במקרה זה, יש לדחות את תזמון תחילת התקשורת של המכשיר ולנסות להתחבר מחדש. הגדרת זמן המתנה להתחברות לרשת
838F-03W