Λειτουργίες διαχείρισης

Πληροφορίες Αποθηκευμένες στην Πιστοποίηση Χρήστη

Μπορούν να αποθηκευτούν έως 5.001 χρήστες.

Καταχώριση κωδικών τμημάτων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 1.000 κωδικούς τμημάτων.

Λειτουργίες πιστοποίησης

Όταν ένας διακομιστής Active Directory ορίζεται ως διακομιστής πιστοποίησης, απαιτείται το ακόλουθο περιβάλλον συστήματος.
Λογισμικό (λειτουργικό σύστημα)
Windows Server 2008 SP2*1/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012*2/Windows Server 2012 R2*2/Windows Server 2016*2/Windows Server 2019*2
*1 Δεν υποστηρίζονται λειτουργικά συστήματα 64-bit.
*2 Οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την πιστοποίηση Active Directory, εάν έχει ενεργοποιηθεί το Kerberos Armoring για πολιτικές που σχετίζονται με τον KDC (ομαδικές πολιτικές). Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το Kerberos Armoring.
Οι μέθοδοι κρυπτογράφησης Kerberos για την πιστοποίηση Active Directory, οι οποίες υποστηρίζονται από την τρέχουσα έκδοση της Πιστοποίησης Χρήστη, είναι οι ακόλουθες.
Μέθοδος κρυπτογράφησης
128-bit AES (Advanced Encryption Standard)
256-bit AES (Advanced Encryption Standard)
DES (Data Encryption Standard)
RC4
Οι διαθέσιμες μέθοδοι κρυπτογράφησης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις ρυθμίσεις Active Directory.
Από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης, επιλέγεται αυτόματα εκείνη με την υψηλότερη κρυπτογραφική ισχύ.
Όταν ορίζετε έναν διακομιστή Active Directory ως διακομιστή πιστοποίησης, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες θύρες*1 στον διακομιστή.
Για επικοινωνία με τον διακομιστή DNS:
αριθμός θύρας 53
Για επικοινωνία με έναν KDC (Key Distribution Center):
αριθμός θύρας 88
Για επικοινωνία με έναν διακομιστή για την υπηρεσία καταλόγου LDAP (μπορεί να αλλάξει σε έναν αυθαίρετο αριθμό θύρας για την υπηρεσία LDAP):
αριθμός θύρας 389
*1 Οι παραπάνω αριθμοί θύρας είναι προεπιλεγμένες τιμές. Αυτοί οι αριθμοί ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.
Όταν ορίζετε έναν διακομιστή LDAP ως διακομιστή πιστοποίησης, απαιτείται το ακόλουθο περιβάλλον συστήματος.
Λογισμικό:
OpenLDAP
Λειτουργικό σύστημα:
Οι απαιτήσεις συμφωνούν με τις προδιαγραφές προϊόντος του διακομιστή LDAP.
Όταν ορίζετε έναν διακομιστή LDAP ως διακομιστή πιστοποίησης, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες θύρες*1 στον διακομιστή.
Για επικοινωνία με τον διακομιστή LDAP μέσω του LDAP (όταν είναι ενεργοποιημένο το TLS):
αριθμός θύρας 636
Για επικοινωνία με τον διακομιστή LDAP μέσω του LDAP (όταν είναι απενεργοποιημένο το TLS):
αριθμός θύρας 389
*1 Οι αριθμοί θύρας μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του διακομιστή LDAP.

Ρυθμίσεις τείχους προστασίας

Όταν καθορίζετε διευθύνσεις IP για τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας, μπορείτε να καθορίσετε έως 16 διευθύνσεις IP (ή περιοχές διευθύνσεων IP) τόσο για διευθύνσεις IPv4 όσο και για IPv6.
Όταν καθορίζετε διευθύνσεις MAC για τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας, μπορείτε να καθορίσετε έως 100 διευθύνσεις MAC.
Οι διευθύνσεις εξαίρεσης και οι αριθμοί θυρών εξαίρεσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία χρησιμοποιώντας τη δευτερεύουσα γραμμή και είναι καταχωρημένα από προεπιλογή αναφέρονται παρακάτω.
Διευθύνσεις εξαίρεσης:
0.0.0.1 έως 255.255.255.255
Αριθμοί θυρών εξαίρεσης:
53, 67, 68, 80, 161, 443, 515*, 631*, 3702, 5353, 5357, 5358, 8000*, 8080, 8443*, 9013, 9100*, 10443*, 20010*, 47545
* Φίλτρο Εισερχόμενων μόνο

Καταχώριση κλειδιών και πιστοποιητικών

Εάν εγκαταστήσετε ένα κλειδί ή ένα πιστοποιητικό CA από υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Μορφή
Κλειδί: PKCS#12*1
Πιστοποιητικό CA: X.509 DER/PEM
Επέκταση αρχείου
Κλειδί: ".p12" ή ".pfx"
Πιστοποιητικό CA: ".cer" ή ".pem"
Αλγόριθμος δημόσιου κλειδιού
(και μήκος κλειδιού)
RSA (512 bit, 1024 bit, 2048 bit, 4096 bit)
DSA (1024 bit, 2048 bit, 3072 bit)
ECDSA (P256, P384, P521)
Αλγόριθμος υπογραφής πιστοποιητικού
RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2, MD2, MD5
DSA: SHA-1
ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Αλγόριθμος αποτύπωσης πιστοποιητικού
SHA-1
*1 Οι απαιτήσεις για το πιστοποιητικό που περιέχεται στο κλειδί συμφωνούν με τα πιστοποιητικά CA.
*2 Τα SHA384-RSA και SHA512-RSA είναι διαθέσιμα μόνο όταν το μήκος κλειδιού RSA είναι 1024 bit ή μεγαλύτερο.

Καταχώριση Λίστας Ανάκλησης Πιστοποιητικού (CRL)

Μπορούν να αποθηκευτούν έως 50 λίστες ανάκλησης πιστοποιητικού (CRL). Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η αποθήκευση του CRL δεν είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
Το μέγεθος δεδομένων του CRL υπερβαίνει το 1 MB.
Χρησιμοποιείται ένας μη υποστηριζόμενος αλγόριθμος υπογραφής.
Ο αριθμός των ανακληθέντων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα σε ένα αρχείο CRL υπερβαίνει τα 1.000.

Ορισμός της «Ασθενούς κρυπτογράφησης»

Όταν η επιλογή [Prohibit Use of Weak Encryption] είναι επιλεγμένη, δεν επιτρέπεται η χρήση των παρακάτω αλγορίθμων.
Αλγόριθμος κατακερματισμού:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
Κρυπτογραφικό σύστημα κοινών κλειδιών:
RC2, RC4, DES
Κρυπτογραφικό σύστημα δημόσιων κλειδιών:
Κρυπτογράφηση RSA (512 bit/1024 bit), υπογραφή RSA (512 bit/1024 bit), DSA (512 bit/1024 bit), DH (512 bit/1024 bit)
Ακόμα και όταν η ρύθμιση [Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption] είναι επιλεγμένη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος κατακερματισμού SHA-1, που χρησιμοποιείται για την υπογραφή πιστοποιητικού ρίζας.

Τυπικός αλγόριθμος FIPS 140-2

Όταν η επιλογή [Format Encryption Method to FIPS 140-2] είναι επιλεγμένη, απαγορεύεται η χρήση των παρακάτω αλγορίθμων.
Αλγόριθμος κατακερματισμού:
MD4, MD5, SHA-1 (για σκοπό διαφορετικό από το TLS)
Κρυπτογραφικό σύστημα κοινών κλειδιών:
RC2, RC4, DES, PBE
Κρυπτογραφικό σύστημα δημόσιων κλειδιών:
Κρυπτογράφηση RSA (512 bit/1024 bit), υπογραφή RSA (512 bit/1024 bit), υπογραφή DSA (512 bit/1024 bit), DH (512 bit/1024 bit)

Διαχείριση ημερολογίων

Στη συσκευή είναι δυνατή η διαχείριση των ακόλουθων τύπων ημερολογίων. Τα ημερολόγια μπορούν να εξαχθούν σε μορφή αρχείου CSV.
Τύπος ημερολογίου
Αριθμός που αναφέρεται ως «Τύπος ημερολογίου» στο αρχείο CSV
Περιγραφή
Ημερολόγιο
πιστοποίησης χρήστη
4098
Αυτό το ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πιστοποίησης χρήστη (σύνδεση/αποσύνδεση και επιτυχία/αποτυχία πιστοποίησης χρήστη), την αποθήκευση/αλλαγή/διαγραφή πληροφοριών χρήστη των οποίων η διαχείριση γίνεται μέσω της Πιστοποίησης Χρήστη.
Ημερολόγιο Εργασιών
1001
Αυτό το ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση των εργασιών εκτύπωσης.
Ημερολόγιο λήψεων
8193
Το ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με εργασίες λήψης.
Ημερολόγιο Διαχείρισης Συσκευής
8198
Αυτό το ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής και τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στις ρυθμίσεις μέσω του στοιχείου <Ρύθμ.>. Το ημερολόγιο διαχείρισης συσκευής καταγράφει επίσης αλλαγές στις πληροφορίες χρήστη ή σε ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, όταν η συσκευή επιθεωρείται ή επισκευάζεται από τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Ημερολόγιο Πιστοποίησης Δικτύου
8200
Αυτό το ημερολόγιο καταγράφεται όταν αποτυγχάνει η επικοινωνία IPSec.
Ημερολόγιο Συγκεντρωτικής Εξαγωγής/Εισαγωγής
8202
Αυτό το ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή/εξαγωγή των ρυθμίσεων μέσω της λειτουργίας Συγκεντρωτική Εξαγωγή/Εισαγωγή.
Ημερολόγιο Λειτουργιών Οθόνης Διαχείρισης Εφαρμογών/Λογισμικού
3101
Αυτό είναι ένα ημερολόγιο λειτουργιών για την καταχώριση/ενημέρωση λογισμικού, τα προγράμματα εγκατάστασης εφαρμογών AddOn, κ.λπ.
Ημερολόγιο Πολιτικής Ασφαλείας
8204
Αυτό το ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ρυθμίσεων της πολιτικής ασφαλείας.
Ημερολόγιο Συντήρησης Συστήματος
8206
Αυτό το ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις του υλικολογισμικού και τη δημιουργία αντιγράφων/επαναφορά της εφαρμογής AddOn, κ.λπ.
Ημερολόγιο Πιστοποίησης Εκτύπωσης
8207
Αυτό το ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες και το ιστορικό λειτουργίας σχετικά με τις εργασίες εκτύπωσης βεβιασμένης αναμονής.
Ημερολόγιο για τη Διαχείριση Ημερολογίων Ελέγχου
3001
Αυτό το ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και λήξη αυτής της λειτουργίας (Διαχείριση Ημερολογίων Ελέγχου), καθώς και με την εξαγωγή ημερολογίων, κ.λπ.
Τα ημερολόγια μπορούν να περιέχουν έως 40.000 αρχεία καταγραφής. Όταν ο αριθμός των αρχείων καταγραφής υπερβεί τις 40.000, αυτά διαγράφονται ξεκινώντας από τα παλαιότερα αρχεία.

Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης

Ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας Ρυθμίσεις/Αποθήκευση.

Υποστήριξη Διακομιστή SCEP

Υποστηρίζεται μόνο η Υπηρεσία Εγγραφής Δικτυακών Συσκευών (Network Device Enrollment Service - NDES) των Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016.
80YS-09U