Ρύθμιση θέσης εκτύπωσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση εκτύπωσης όταν η εκτύπωση είναι ασύμμετρη ή προεξέχει από το εύρος εκτύπωσης. Η θέση εκτύπωσης μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε πηγή χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση της θέσης εκτύπωσης.
Ορισμός της πηγής χαρτιού για ρύθμιση (Custom Settings <Προώθηση Χαρτιού>  <Προεπιλογή Πηγής Τροφοδοσίας Χαρτιού>)
Ορισμός της λειτουργίας εκτύπωσης (1 όψης/2 όψεων) για ρύθμιση (Custom Settings <Εκτύπωση 2 Όψεων>)
Καθορισμός τύπου χαρτιού για τροφοδοσία Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού
Κατά την πραγματοποίηση της ρύθμισης θέσης εκτύπωσης, ορίστε τον σωστό τύπο χαρτιού για την πηγή χαρτιού, αντί να επιλέξετε <Ελεύθ.>.

Βήμα 1: Εκτύπωση τρέχουσας θέσης εκτύπωσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική εκτύπωση, για να επιβεβαιώσετε την κατεύθυνση και την απόσταση για ρύθμιση.
1
Επιλέξτε <Ρύθμ.> στην οθόνη <Αρχική>. Οθόνη <Αρχική>
2
Επιλέξτε <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ρύθμιση Θέσης Εκτύπωσης>.
3
Επιλέξτε <Δείγμα Εκτύπωσης>  <Ναι>, και πατήστε .
Θα παραχθεί μια δοκιμαστική εκτύπωση.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση της κατεύθυνσης και της απόστασης για ρύθμιση

Τα σημάδια για επιβεβαίωση της θέσης εκτύπωσης εκτυπώνονται στη δοκιμαστική εκτύπωση. Η θέση αυτών των σημαδιών καθορίζει την κατεύθυνση και την απόσταση για ρύθμιση. Κανονικά, όλα τα σημάδια εκτυπώνονται στην άκρη του χαρτιού.
Προβολή δοκιμαστικής εκτύπωσης
Η εμπρός ακμή του χαρτιού που εξάγεται είναι το πάνω άκρο της δοκιμαστικής εκτύπωσης. Θυμηθείτε ποιο άκρο είναι το πάνω άκρο όταν σηκώνετε το χαρτί.
 
Το μέγεθος των σημαδιών για επιβεβαίωση της θέσης εκτύπωσης υποδεικνύεται παρακάτω.
 
Όταν η θέση εκτύπωσης είναι ασύμμετρη
Απαιτείται ρύθμιση της θέσης εκτύπωσης όταν τα σημάδια επιβεβαίωσης της θέσης εκτύπωσης είναι ασύμμετρα. Η κατεύθυνση της θέσης εκτύπωσης μπορεί να καθοριστεί χρησιμοποιώντας μια θετική τιμή (+) ή αρνητική τιμή (-), και η απόσταση μπορεί να καθοριστεί σε χιλιοστά. Για να πραγματοποιήσετε κατακόρυφη ρύθμιση, ορίστε μια αρνητική τιμή (-) για να μετακινήσετε τη θέση εκτύπωσης προς τα πάνω, ή μια θετική τιμή (+) για να μετακινήσετε τη θέση εκτύπωσης προς τα κάτω. Για να πραγματοποιήσετε οριζόντια ρύθμιση, ορίστε μια αρνητική τιμή (-) για να μετακινήσετε τη θέση εκτύπωσης προς τα αριστερά, ή μια θετική τιμή (+) για να μετακινήσετε τη θέση εκτύπωσης προς τα δεξιά.
Κατακόρυφη κατεύθυνση
 
Οριζόντια κατεύθυνση
 
Στο ακόλουθο παράδειγμα, επειδή είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη θέση εκτύπωσης κατά 3,5 χιλ. προς τα πάνω και 1,5 χιλ. προς τα δεξιά, καθορίστε -3,5 χιλ. στην κατακόρυφη κατεύθυνση και +1,5 χιλ. στην οριζόντια κατεύθυνση.

Βήμα 3: Προσαρμογή της θέσης εκτύπωσης για κάθε πηγή χαρτιού

Ρυθμίστε τη θέση εκτύπωσης, αφού επιβεβαιώσετε την κατεύθυνση και την απόσταση για ρύθμιση. Η θέση εκτύπωσης μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος -3,5 χιλ. έως +3,5 χιλ. τόσο σε οριζόντια όσο και σε κατακόρυφη κατεύθυνση, με βήματα του 0,1 χιλ.
1
Επιλέξτε <Ρύθμ.> στην οθόνη <Αρχική>. Οθόνη <Αρχική>
2
Επιλέξτε <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ρύθμιση Θέσης Εκτύπωσης>.
3
Επιλέξτε την πηγή χαρτιού που θέλετε να ρυθμίσετε ή <Κοινές> για να ρυθμίσετε όλες τις πηγές χαρτιού.
Προσαρμογή θέσης εκτύπωσης στην κατακόρυφη κατεύθυνση για εκτύπωση 2 όψεων
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση εκτύπωσης για την πρώτη σελίδα (μπροστινή πλευρά) της εκτύπωσης δύο όψεων με την επιλογή <Κοινές>. Η θέση εκτύπωσης για τη δεύτερη σελίδα (πίσω όψη) μπορεί να προσαρμοστεί με τη ρύθμιση για κάθε πηγή χαρτιού.
Παράδειγμα ρύθμισης θέσης εκτύπωσης
Πρώτη σελίδα (εμπρός όψη)
Τιμή ρύθμισης για <Κοινές>  <Ρύθμ. Κατακόρυφα (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Δεύτερη σελίδα (πίσω όψη)
Ρύθμιση τιμή για κάθε πηγή χαρτιού  <Ρύθμ. Κατακόρυφα (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>
4
Επιλέξτε την κατεύθυνση που θέλετε να ρυθμίσετε και τον συνδυασμό εκτύπωσης μονής όψης/δύο όψεων, και πατήστε .
5
Ορίστε την τιμή ρύθμισης και πατήστε .
Εισαγάγετε την τιμή με βάση το αποτέλεσμα εκτύπωσης της δοκιμαστικής εκτύπωσης χρησιμοποιώντας /.
Για την επιλογή <Ρύθμ. Κατακόρυφα (1η Όψη για 2-Όψεων)>, η θέση εκτύπωσης όλων των πηγών χαρτιού ρυθμίζεται με την καταχωρισμένη τιμή.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να ρυθμίσετε τις άλλες θέσεις και τις πηγές χαρτιού.
6
Εκτυπώστε μια δοκιμαστική εκτύπωση και ελέγξτε αν η ρύθμιση έχει πραγματοποιηθεί σωστά. Βήμα 1: Εκτύπωση τρέχουσας θέσης εκτύπωσης
80YS-08C