<Συντήρηση>

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος χρήσης της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού για την κύρια μονάδα.
<Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Εάν το εκτυπωμένο χαρτί είναι βρώμικο, εκτελέστε την εντολή <Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>.
<Έλεγχος Εντοπισμένης Συμπύκνωσης>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Ορίστε εάν θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αφαίρεση υγρασίας όταν ανιχνεύεται υγρασία μέσα στη συσκευή. Εάν ορίσετε αυτήν την κατάσταση σε <On (ενεργοποίηση)>, η διαδικασία αφαίρεσης υγρασίας εκτελείται αυτόματα.
80YS-079