Καθορισμός μιας διεύθυνσης IP

Για τη σύνδεση της συσκευής σε δίκτυο, απαιτείται μια μοναδική διεύθυνση IP δικτύου. Η συσκευή υποστηρίζει δύο εκδοχές διευθύνσεων IP: "IPv4" και "IPv6." Διαμορφώστε αυτές τις ρυθμίσεις ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε IPv4 ή IPv6. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δυο ταυτόχρονα.
Όταν επιλέγεται μια μέθοδος σύνδεσης με μια κύρια γραμμή και μια δευτερεύουσα γραμμή στο στοιχείο <Επιλογή Διασύνδεσης>, καθορίστε τη διεύθυνση IP της δευτερεύουσας γραμμής στην επιλογή <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP> στο στοιχείο <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>.
80YS-00H