Управление на задачи за проверка

Този раздел описва как да управлявате вече създадени задачи за проверка.
ЗАБЕЛЕЖКА
Задачите за проверка се управляват не по име, а по време на създаване. Ако имате няколко задачи за проверка с едно и също име, можете да ги разграничите по времето на създаване и съдържанието на задачата за проверка.

Преглед на настройките за проверка

За задачи за проверка преди проверката:

1.
Изберете задачата за проверка, за която искате да видите настройките от основния екран
2.
Покажете екрана [Inspection Settings], като използвате един от следните методи
Щракнете върху [Inspection Settings] от [File] на лентата на менюто.
Щракнете върху [Inspection Settings] на лентата с инструменти.
Щракнете с десния бутон върху избраната задача за проверка и щракнете върху [Inspection Settings].
Извежда се екранът [Inspection Settings].
3.
Проверете изображенията образец и настройките
Ако трябва да направите промени, променете настройките, като прегледате следното.
4.
Ако не трябва да променяте настройките, щракнете върху [Cancel]
Екранът [Inspection Settings] се затваря.

За завършени задачи за проверка:

1.
Изберете задачата за проверка, за която искате да видите настройките от основния екран
2.
Покажете екрана [Confirm Inspection Settings], като използвате един от следните методи
Щракнете върху [Confirm Inspection Settings] от [Inspection] на лентата на менюто.
Щракнете върху [Confirm settings] в полето [Settings] за избраната задача за проверка.
Щракнете с десния бутон върху избраната задача за проверка и щракнете върху [Confirm Inspection Settings].
Извежда се екранът [Confirm Inspection Settings].
3.
Проверете изображенията образец и настройките
4.
Щракнете върху [Close]
Екранът [Confirm Inspection Settings] се затваря.

Използване на съществуваща задача за проверка за създаване на нова задача за проверка

1.
Отворете основния екран
2.
Изберете задачата за проверка, която искате да дублирате
3.
Дублирайте задачата за проверка, като използвате един от следните методи
Щракнете върху [Duplicate] от [File] на лентата на менюто.
Щракнете върху [Duplicate] на лентата с инструменти.
Щракнете с десния бутон върху избраната задача за проверка и щракнете върху [Duplicate].
Задачата за проверка се дублира с име, което има добавено "-Copy" към края на името на задачата за проверка.
4.
Променете името на задачата за проверка, ако е необходимо
5.
Покажете екрана [Inspection Settings], като използвате един от следните методи
Щракнете върху [Inspection Settings] от [File] на лентата на менюто.
Щракнете върху [Inspection Settings] на лентата с инструменти.
Щракнете с десния бутон върху избраната задача за проверка и щракнете върху [Inspection Settings].
6.
Променете изображенията образец и стойностите на настройките

Промяна на името на задачата за проверка

1.
Отворете основния екран
2.
Изберете задачата за проверка, чието име искате да промените
3.
Направете името редактируемо с помощта на някой от следните методи и след това въведете новото име
Щракнете върху [Change Name] от [File] на лентата на менюто.
Щракнете с десния бутон върху избраната задача за проверка и щракнете върху [Change Name].
Щракнете двукратно върху избраната задача за проверка.
Името на задачата за проверка е променено.

Изтриване на задача за проверка

1.
Отворете основния екран
2.
Изберете задачата за проверка, която искате да изтриете
3.
Изтрийте задачата за проверка, като използвате един от следните методи
Щракнете върху [Delete] от [File] на лентата на менюто.
Щракнете с десния бутон върху избраната задача за проверка и щракнете върху [Delete].
Щракнете върху ([Delete]) за избраната задача за проверка.
4.
Когато се покаже екранът за потвърждение, проверете подробностите и щракнете върху [Yes]
Задачата за проверка се изтрива.

Сортиране на задачи за проверка

Можете да сортирате задачите за проверка във възходящ/низходящ ред, като щракнете върху имената на елементите на всяка колона в списъка.

Търсене на задачи за проверка

Въведете низ в полето за търсене, за да се покаже списък само на задачите за проверка, които съдържат въведения низ.
Извършва се търсене и в полетата, различни от [Name].
Частта, съответстваща на низа, въведен в полето за търсене, е маркирана.

Извеждане на отчет с резултати от проверката

Можете да съберете резултатите от проверката на множество задачи за проверка и да ги изведете в един CSV файл.
Подробностите, които са дадени в отчета, са както следва. На долния ред са показани резултати за общия брой елементи, отбелязани със звездичка (*).
[Name]
[Inspection Started]
[Inspection Ended]
[Number of Inspected Sheets]*
[Number of Good Sheets]*
[Number of Defective Sheets]*
[Percent Defective]*
1.
Отворете основния екран
2.
Изберете задачата за проверка, за която искате да изведете отчета
3.
Изведете отчета, като използвате един от следните методи
Щракнете върху [Inspection Results Report] от [Inspection] на лентата на менюто.
Щракнете с десния бутон върху избраната завършена задача за проверка и щракнете върху [Inspection Results Report].
4.
Когато се покаже екранът за потвърждение, проверете подробностите и щракнете върху [OK]
5.
Когато се покаже екранът за записване на файл, отидете в папката местоназначение за записването, въведете името на файла и след това щракнете върху [Запаметяване]
Отчетът за резултатите от проверката се извежда.

Експортиране на задачи за проверка

Можете да експортирате информация като настройките за проверката и резултатите от проверката на задача за проверка във файл.
1.
Отворете основния екран
2.
Изберете задачата за проверка, която искате да експортирате
Можете също така да изберете няколко задачи за проверка.
3.
Експортирайте задачите за проверка, като използвате един от следните методи
Щракнете върху [Export] от [File] на лентата на менюто.
Щракнете с десния бутон върху избраната задача за проверка и щракнете върху [Export].
4.
Когато се покаже екранът за потвърждение, проверете подробностите и щракнете върху [OK]
5.
Когато се покаже екранът за записване на файл, отидете в папката местоназначение за записването, въведете името на файла и щракнете върху [Запаметяване]
Процесът се стартира.
ЗАБЕЛЕЖКА
Разширението на файла за файла на задачата за проверка е "jbk".
Информацията за всички избрани задачи за проверка се извежда в един файл.
6.
Когато процесът завърши, се показва екран за потвърждение – проверете подробностите и щракнете върху [OK]
Файлът се записва.

Импортиране на задачи за проверка

1.
Отворете основния екран
2.
Щракнете върху [Import] от [File] на лентата на менюто
3.
Когато се покаже екранът за потвърждение, проверете подробностите и щракнете върху [OK]
4.
Когато се покаже екранът за избор на файл, изберете файла на задачата за проверка (.jbk), която искате да импортирате, и щракнете върху [Отваряне]
Процесът се стартира.
ВАЖНО
Ако в списъка на основния екран съществува задача за проверка със същата дата и час на създаване като задачата за проверка, което се импортира, задачата за проверка в списъка се замества с импортираната задача за проверка. Тъй като сравнението се извършва въз основа на датата и часа на създаване, а не въз основа на датата и часа на актуализация, ако настройките на задачата за проверка са променени след експортирането, тя ще бъде заместена със старата информация.
Дори ако имената на задачите за проверка са еднакви, ако датата и часът на създаване са различни, задачата се импортира като отделна задача за проверка.
Всички задачи за проверка, съдържащи се във файла на задачата за проверка, се импортират.
5.
Когато процесът завърши, се показва екран за потвърждение – проверете подробностите и щракнете върху [OK]
Импортираните задачи за проверка се добавят към списъка.