Selecció automàtica de l'origen de paper adequat per a una funció específica

Els orígens de paper en què <Activar/Desactivar selecció auto de calaix> s'estableix en <On> se seleccionaran automàticament si <Selecció paper> està establert en <Auto>. Els orígens de paper en què <Activar/Desactivar selecció auto de calaix> s'estableix en <Off> no se seleccionaran, llevat que se seleccionin manualment.
Per tal que l'origen de paper se seleccioni automàticament, cal seleccionar un dels tipus de paper següents per a cada origen de paper.
Si l'opció <Considerar tipus de paper> està establerta en <On>
Impressió a una cara: Fi, Normal, Reciclat
Impressió a doble cara: Fi*1, Normal, Reciclat
Si l'opció <Considerar tipus de paper> està establerta en <Off>
Impressió a una cara: Fi*1, Normal, Reciclat, Gruixut*1, Color*1 (en blanc)
Impressió a doble cara: Fi*1, Normal, Reciclat, Gruixut*1, Color*1 (en blanc)
*1 Només estan disponibles els tipus de paper en què es pot imprimir a les dues cares. Per obtenir més informació, vegeu Paper disponible per a les còpies i impressions a dues cares.
Quan l'escala de còpia s'estableix en <Auto>, l'origen de paper no se selecciona automàticament.
Quan s'estableix un dels modes següents, l'origen de paper no se selecciona automàticament.
Quadern
N en 1, Cartell, Còpia de carnet
Repetir imatges
Imprimir en separadors
Rotar + Classificar, Rotar + Agrupar
Cal seleccionar almenys un origen de paper. No obstant això, no podeu establir només la safata multiús en <On>.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'alimentació paper>  <Activar/Desactivar selecció auto de calaix>.
3
Seleccioneu la funció.
<Altra> permet crear opcions per a un origen de paper que s'utilitzi per imprimir informes.
Si seleccioneu la casella <Productivitat òptima>, l'equip canviarà automàticament d'un origen de paper a un altre abans que s'esgoti el paper del primer origen de paper.
4
Seleccioneu <On> per a cada origen de paper que vulgueu seleccionar automàticament.
Si heu establert <Còpia> al pas 3
Establiu si voleu considerar la selecció de color i el tipus de paper.
Si seleccioneu la casella <Considerar color>, l'equip canviarà automàticament entre un origen de paper per a còpia/impressió en color i un origen de paper per a còpia/impressió en blanc i negre segons la configuració especificada a <Selecció auto de calaix basada en color>.
Si anul·leu la selecció de la casella <Considerar color>, l'equip seleccionarà l'origen de paper sense tenir en compte el color.
Si seleccioneu la casella <Considerar tipus de paper>: quan s'acaba el paper a l'origen de paper actual, s'atura la còpia fins i tot quan hi ha un altre origen de paper carregat amb paper de la mateixa mida, tret que el tipus de paper sigui el mateix que el del paper en qüestió. Si torneu a prémer  (Iniciar) es mostrarà la pantalla de selecció del tipus de paper.
Si desseleccioneu la casella <Considerar tipus de paper>: quan s'acaba el paper a l'origen de paper actual, es realitza un canvi automàtic d'origen de paper i continua la còpia si hi ha un altre origen de paper carregat amb paper de la mateixa mida, amb independència del tipus de paper.
Si heu establert <Impressora> al pas 3
Definiu si voleu establir diversos orígens de paper com a grup. Si s'especifica un grup per als orígens de paper, es fa automàticament una selecció d'orígens de paper dins d'un mateix grup quan imprimiu en especificar qualsevol origen de paper que pertanyi a aquell grup. Per especificar un grup per als orígens de paper, seleccioneu la casella <Usar grup>, premeu <Canviar> per seleccionar un grup al qual vulgueu afegir cada origen de paper i premeu <Bé>.
Quan s'esgota el paper durant la impressió i hi ha paper de la mateixa mida col·locat horitzontalment (A4R i LTRR) en una altra font que està establerta per a la selecció automàtica, el funcionament varia segons la funció, com s'indica a continuació.
<Còpia>, <Impressora> i <Fitxers desats>: L'equip deixa d'imprimir sense canviar a una font de paper col·locada horitzontalment.
Funcions diferents de les anteriors: L'equip passa a una font de paper col·locada horitzontalment i continua imprimint.
5
Premeu <Bé>  <Bé>.
9HKS-018