Określanie formatu i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną

Jeżeli dla opcji <Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.> wybrano ustawienie <Tryb A (Określ priorytety ustawień sterownika drukarki)>, po zdefiniowaniu tacy wielofunkcyjnej jako źródła papieru dla zadań drukowanych za pomocą sterownika ustawieniom sterownika drukarki nadawany jest priorytet.
Gdy rozmiar i typ papieru określone w sterowniku drukarki nie zgadzają się z rzeczywistym formatem i rodzajem papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną, może dojść do zacięcia papieru lub mogą wystąpić inne problemy związane z drukowaniem.
1
Załaduj papier do tacy uniwersalnej. Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną
Wyświetlony zostanie ekran z koniecznością określenia formatu i rodzaju papieru.
2
Określ format papieru.
Podczas ładowania papieru o standardowym formacie, format ten jest automatycznie wykrywany. Automatycznie wykrywane formaty papieru można ustawiać na rozmiar A/B, rozmiar w calach albo rozmiar A/K. <Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie>
Jeżeli wyświetlony format papieru różni się od załadowanego formatu papieru, papier mógł nie zostać włożony poprawnie. Załadować papier ponownie.
Nawet jeśli papier jest załadowany prawidłowo, niektóre małe standardowe rozmiary mogą nie zostać wykryte poprawnie. W takim przypadku naciśnij opcję <Standardowy rozmiar> i wybierz rozmiar papieru. Formaty papieru wykrywane automatycznie
Jeżeli naciśniesz na <Ulubiony papier> i zarejestrujesz najczęściej wykorzystywany format papieru pod klawiszami, można je przywołać na zasadzie jednoprzyciskowej. Rejestrowanie najczęściej używanego formatu i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej
Ładowanie papieru o standardowym formacie
Ładowanie papieru o niestandardowym formacie
Ładowanie kopert
3
Naciśnij na <Zmień> w <Typ papieru>.
4
Wybierz rodzaj papieru i naciśnij <OK>.
Jeżeli rodzaj załadowanego papieru nie jest wyświetlany, naciśnij na <Ustaw. szczeg.>, aby wybrać go z listy.
Jeśli rodzaju załadowanego papieru nie ma na liście na ekranie szczegółowych ustawień, można go zarejestrować na liście rodzajów papieru. Ustawienia zarządzania typem papieru
Kopert nie można wybrać jako typu papieru na ekranie ze szczegółowymi informacjami w menu <Typ papieru>. Aby wybrać kopertę jako typ papieru, zarejestruj ją w menu <Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)>, w kroku 2 naciśnij <Ulubiony papier>  przycisk, do którego została przypisana koperta jako typ papieru  <OK>. Rejestrowanie najczęściej używanego formatu i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej
5
Naciśnij przycisk <OK>.
Jeżeli wyświetlony zostanie ekran inny, aniżeli ekran określania formatu i rodzaju papieru
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności regulacji prowadnic papieru, należy wyregulować te prowadnice i nacisnąć na <OK>.
9HS8-014