Regulacja gradacji

Jeśli jakość odwzorowania gradacji kolorów jest tak niska, że gradacja na wydrukowanym lub skopiowanym obrazie znacznie odbiega od tej z danych wydruku lub oryginalnego dokumentu, regulacja gradacji może pomóc w zniwelowaniu problemu. Istnieją dwie rodzaje regulacji: Pełna regulacja i Szybka regulacja.
Regulacje mogą nie być przeprowadzane efektywnie, jeżeli w urządzeniu będzie zbyt mała ilość tonera.

Pełna regulacja

Prawidłowo skoryguj gradację obrazu i zoptymalizuj poziom odtwarzania oryginału podczas drukowania. Informacje odnośnie optymalizacji będą przechowywane do czasu przeprowadzenia kolejnej, precyzyjnej korekcji.
Można używać następujących formatów/rodzajów papieru.
Format: A3, A4, 11" x 17", LTR
Typ: Zwykły 1, Gruby 1 do 9
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
Wybierz papier do wyregulowania i naciśnij opcję <Pełna regulacja>.
Zmiana ustawień regulacji
Można zmienić ustawienia regulacji, takie jak to czy podajnik jest używany w trakcie pełnej regulacji.Zmiana ustawień regulacji
Jeśli wybrana została opcja <Prosty> w obszarze <Poziom dopasowania>, nie jest konieczne wybranie papieru. Nowe ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich typów papieru.
3
Wybierz źródło papieru, w którym załadowany jest papier wybrany w kroku 2, a następnie naciśnij przycisk <OK>.
4
Naciśnij <Rozpocznij Wydruk>.
Strona testowa zostanie wydrukowana.
5
Skanuj stronę testową.
Jeśli źródło papieru wybrane w kroku 3 zawiera jeden z poniższych rodzajów papieru, użyj szklanej płyty do skanowania, nawet jeśli opcja <Użyj podajnika podczas wykonywa. pełnej regulacji> jest ustawiona na Wł.
Gruby 6 do 9
Skanowanie przy użyciu podajnika
Skanowanie przy użyciu szklanej płyty roboczej

Szybka regulacja

Ta regulacja zachowuje zoptymalizowany status uzyskany przez <Pełna regulacja>. Jeżeli wyniki tej regulacji nie są satysfakcjonujące, przeprowadź <Pełna regulacja>.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
Wybierz papier do wyregulowania i naciśnij opcję <Skrócona Regulacja>.
Jeśli wybrana została opcja <Prosty> w obszarze <Poziom dopasowania>, nie jest konieczne wybranie papieru. Nowe ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich typów papieru.
3
Naciśnij <Start>.

Rejestrowanie papieru do kalibracji

Jeżeli przeprowadzasz automatyczną regulację gradacji dla niestandardowego rodzaju papieru, wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie tego papieru celem kalibracji.
Procedura wymaga skanowania wydrukowanych stron testowych 2 razy, 1 raz dla papieru podstawowego i 1 raz dla niestandardowego. Liczba arkuszy papieru niezbędnych do rejestracji wynosi 2.
Rejestrację papieru należy przeprowadzać w stabilnych warunkach (dotyczy temperatury i wilgotności).
W razie wystąpienia nagłej zmiany temperatury po zarejestrowaniu papieru do regulacji, precyzyjna rekalibracja gradacji, zabarwienia i ustawień koloru nie może być przeprowadzona dla papieru, który został już zarejestrowany. W takiej sytuacji, papier do regulacji należy zarejestrować ponownie.
Upewnij się, że jako papier do regulacji zarejestrowano nośnik, którego powierzchnia i poziom bieli odpowiadają papierowi Top Colour Zero FSC (100 g/m2). Precyzyjna rekalibracja gradacji, zabarwienia i ustawień koloru nie może być przeprowadzona, jeżeli zarejestrowano i wykorzystuje się papier niezgodny z wymogami regulacji.
Aby wykonać procedury opisane w tym dziale, musisz zalogować się w urządzeniu jako administrator. Logowanie się jako administrator
Potwierdź, że zarówno papier podstawowy jak i niestandardowy, który ma być zarejestrowany i regulowany (patrz poniższa tabelka) jest ustawiony w źródle papieru przed rozpoczęciem procedury.
Format
A3 lub 11" x 17"
Podstawowa gramatura/wykańczanie/biel
Papier wykorzystywany jako podstawowy:
Top Colour Zero FSC* (100 g/m2)
Cienki 1, Zwykły 1, Zwykły 2 lub Gruby 1 do Gruby 6/Niepowlekany o takim samym poziomie bieli jak Top Colour Zero FSC (100 g/m2) oraz nośnik już zarejestrowany jako papier do regulacji.
Niestandardowy rodzaj papieru zgodny z powyższą gramaturą podstawową/wykończeniem/poziomem bieli już zarejestrowany jako papier do regulacji
Niestandardowy rodzaj papieru do zarejestrowania przed regulacją:
Niestandardowy rodzaj papieru zgodny z gramaturą podstawową/poziomem bieli wykorzystywany jako papier podstawowy
(Przed ładowaniem niestandardowego rodzaju papieru, należy zarejestrować jego właściwości oraz źródło do którego jest ładowany. (Patrz Ustawienia zarządzania typem papieru i Określanie formatu i typu papieru załadowanego do szuflady/zasobnika na papier))
* Nazwa papieru może się zmienić bez konieczności powiadamiania o tym. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Danych papieru <Format niestandar.> zarejestrowanego w <Informacje o Papierze> dla <Papier do dopaso. 1>, <Papier do dopaso. 2> i <Papier do dopaso. 3> nie można zmienić ani usunąć. Aby usunąć lub zmienić <Format niestandar.>, najpierw zarejestruj inny <Format niestandar.> jako papier do regulacji. Ustawienia zarządzania typem papieru
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
Naciśnij przycisk <Zarejestruj papier aby dostosować>.
3
Wybierz miejsce rejestrowania nowego papieru do regulacji i naciśnij <Dalej>.
Możesz zarejestrować do trzech rodzajów papieru do rejestracji (zapisane dane można nadpisywać). Podczas nadpisywania, nie można przywrócić poprzednio zarejestrowanych ustawień papieru.
4
Wybierz typ papieru, który ma być nośnikiem bazowym i naciśnij <Dalej>.
5
Wybierz źródło papieru, w którym znajduje się typ papieru wykorzystywanego jako bazowy i naciśnij <Dalej>.
Urządzenie to reguluje ilość tonera oraz szybkość drukowania stosowanie do rodzaju papieru. Aby regulacja była skuteczna, należy wybrać właściwy rodzaj papieru.
6
Naciśnij przycisk <Rozpocznij Wydruk>.
Wyprowadzana jest pierwsza strona testowa.
7
Połóż pierwszą stronę testową na szklanej płycie i naciśnij <Rozpo. skano.>.
Ułóż pierwszą stronę testową na szklanej płycie roboczej stroną zadrukowaną skierowaną do dołu tak, aby czarny pas znajdował się wzdłuż górnej, tylnej krawędzi szklanej płyty roboczej.
8
Usuń pierwszą stronę testową ze szklanej płyty roboczej.
9
Wybierz źródło papieru, do którego załadowany został niestandardowy typ papieru celem regulacji i naciśnij <Dalej>.
Urządzenie to reguluje ilość tonera oraz szybkość drukowania stosowanie do rodzaju papieru. Aby regulacja była skuteczna, należy wybrać właściwy rodzaj papieru.
10
Naciśnij przycisk <Rozpocznij Wydruk>.
Wyprowadzana jest druga strona testowa.
11
Połóż drugą stronę testową na szklanej płycie i naciśnij <Rozpo. skano.>.
Ułóż drugą stronę testową na szklanej płycie roboczej stroną zadrukowaną skierowaną do dołu tak, aby czarny pas znajdował się wzdłuż górnej, tylnej krawędzi szklanej płyty roboczej.
12
Usuń drugą stronę testową ze szklanej płyty roboczej.

Wybieranie papieru do kalibracji

Można wybrać rodzaj papieru do kalibracji.
Aby wykonać procedury opisane w tym dziale, musisz zalogować się w urządzeniu jako administrator. Logowanie się jako administrator
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
Naciśnij <Wybierz papier do dopasowania>  wybierz rodzaj papieru do regulacji naciśnij <OK>.
Urządzenie to reguluje ilość tonera oraz szybkość drukowania stosowanie do rodzaju papieru. Aby regulacja była skuteczna, należy wybrać właściwy rodzaj papieru.
Aby przeprowadzić automatyczną regulację gradacji niektórych niestandardowych rodzajów papieru, wybierz niestandardowy rodzaj papieru (który został już zarejestrowany) jako papier do regulacji.

Zmiana ustawień regulacji

Można zmienić ustawienia regulacji, takie jak to czy podajnik jest używany w trakcie pełnej regulacji.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna regulacja gradacji>
9HS8-0WX