Regulacja dodatkowego napięcia przenoszącego

Istnieje możliwość regulacji drugorzędnego napięcia przenoszącego (napięcia odpowiedzialnego za transfer proszku tonera na papier) w przypadku otrzymywania zamazanego obrazu.
Korekty wprowadzone w <Reg. drugorzędne napięcie przeno.> mogą wpłynąć na ustawienie <Regulacja Położenia Obrazu>. W razie potrzeby, należy ponownie wyregulować <Regulacja Położenia Obrazu>.

Konfigurowanie/Drukowanie wykresu

Aby wyregulować drugorzędne napięcie przenoszące, w pierwszej kolejności wykonaj wydruk strony wykresu.
1
Naciśnij na <Zmień> w <Reg. drugorzędne napięcie przeno.>.
2
Wybierz metodę regulacji drugorzędnego napięcia przenoszącego.
Naciśnij <Nie używać skanera> aby zobaczyć wydrukowany wykres, zidentyfikować optymalny obszar i dokonać ręcznej regulacji.
Naciśnij <Użyj skanera>, aby zeskanować wydrukowany wykres i zidentyfikować optymalny obszar oraz przeprowadzić automatyczną regulację.
Jeśli wybrano <Użyj skanera>, właściwe formaty papieru to A3, A4, 11” x 17” oraz LTR.
3
Naciśnij <Ust. wydruku wykresu>.
4
Określ ustawienia dla drukowanego wykresu i naciśnij <Dalej>.
<Typ wydruku wykresu>
Wybierz <Do dokładnej regulacji>, aby przeprowadzić dokładną regulację lub <Do zgrubnej regulacji> jeśli konieczna jest znacząca regulacja.
Jeśli wybrano <Do dokładnej regulacji>, wykres jest drukowany z regulacją o ±1 stopień.
Jeśli wybrano <Do zgrubnej regulacji>, wykres jest drukowany z regulacją o liczbę stopni uzależnioną od stanu urządzenia.
<Strona wydruku>
Wybierz stronę na której chcesz wyregulować drugorzędne napięcie przenoszące.
W razie wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji, wybierz <Tylko przednia strona>.
Jeśli <2-ga strona dwustr. ark.> ustawiono na <Włącz> dla niestandardowego typu papieru.
Jeśli załadowano papier na tacę wielofunkcyjną i wybrano <2-ga strona dwustr. ark.> w <Typ papieru>.
Jeżeli wybrano <Dwustronny>, sprawdź Papier dostępny do kopiowania dwustronnego / drukowania dwustronnego dla typów papieru, które można wykorzystać do wykresów.
5
Wybierz źródło niestandardowego typu papieru, w którym znajduje się papier  naciśnij <OK>.
6
Naciśnij na <Wydruk wykresu> lub <Wyd./Skan. diagramu>.
Jeżeli w punkcie 2 ustawisz <Użyj skanera>, naciśnij <Rozpocznij Wydruk>.
Wykres zostaje wydrukowany.

Regulacja dodatkowego napięcia przenoszącego

Użyj wydruku wykresu, aby wyregulować drugorzędne napięcie przenoszące. Procedura różni się w zależności od metody regulacji drugorzędnego napięcia przenoszącego, wybranej w punkcie 2 "Konfigurowanie/Drukowanie wykresu".

Jeśli wybrano ustawienie <Nie używać skanera>

Wizualnie zidentyfikuj optymalny obszar na wykresie i dokonaj regulacji drugorzędnego napięcia przenoszącego.
1
Sprawdź optymalny obszar na wydrukowanym wykresie.
Przy obecnych ustawieniach, liczby na wykresie drukowane są w kolorze magenta.
Obserwuj wykres w trakcie sekwencyjnego zwiększania z wartości ujemnych do dodatnich. Gdy osiągnięty zostanie poziom, w którym gęstość obszaru będzie jednolita (na przykładzie -8), porównaj go z obszarem o wartości wyżej o 2 (w przykładzie -7 i -6) i wybierz wartość, która Twoim zdaniem jest optymalna.
Strona z nadrukowaną pojedynczą gwiazdką (*) obok numeru wykresu to strona przednia.
Tam, gdzie nie widać zauważalnej różnicy między wybranymi liczbami, wybierz środkową z trzech wartości (w przykładzie -7).
2
Na ekranie <Reg. drugorzędne napięcie przeno.> wprowadź potwierdzoną liczbę z wykresu.
Wybierz <Przednia Strona> lub <Tylna strona> i wprowadź liczbę używając <-> lub <+>.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z sytuacji, dostosuj wartość dla <Tylna strona>.
Jeśli <2-ga strona dwustr. ark.> ustawiono na <Włącz> dla niestandardowego typu papieru.
Jeśli załadowano papier na tacę wielofunkcyjną i wybrano <2-ga strona dwustr. ark.> w <Typ papieru>.
3
Naciśnij <OK>.

Jeśli wybrano ustawienie <Użyj skanera>

Zeskanuj wykres skanerem, aby automatycznie zidentyfikować optymalny obszar.
1
Połóż wykres na szklanej płycie.
Umieść wykres, jednocześnie postępując według instrukcji na ekranie.
2
Zamknij podajnik i naciśnij <Rozpo. skano.>.
Wykres zostaje zeskanowany.
Jeżeli wykres zostały wydrukowany po obu stronach papieru, na szklanej płycie umieść drugą stronę wykresu i ponownie naciśnij <Rozpo. skano.>.
Skanowanie specjalnych typów papieru, jak papier kolorowy, folie, papier dziurkowany lub etykiety może być niemożliwe. Aby zeskanować papier specjalny, wybierz <Nie używać skanera> i dokonaj ręcznej regulacji.
3
Otwórz podajnik i wyjmij wykres.
4
Naciśnij <OK>.
9HS8-0LU