Korekcja zniekształcenia (równoległobok)

Ustawienie umożliwia korekcję kształtu obrazu poprzez dopasowanie długości od 'a' i 'g' do krawędzi głównej papieru, gdy obraz jest drukowany w postaci równoległoboku.
Regulację można również przeprowadzić przy użyciu arkusza głównego. Regulacja położenia obrazu za pomocą arkusza głównego

1
Naciśnij ustawienie <Zmień> opcji <Regulacja Położenia Obrazu>.
2
Naciśnij przycisk <Nie używać skanera>.
3
Naciśnij <Ustaw Szczegóły>  <Kor. zniekształ. (Równoległob.)>.
Jeśli chcesz wprowadzić wartości ze strony testowej zmierzone ręcznie:
Naciśnij przycisk <Strona wydruku testowego>.
Wprowadź liczbę stron testowych, które mają zostać wykonane, i naciśnij <Dalej>.
Jeżeli pozycja obrazu różni się znacznie od żądanej, dokładność korekcji można poprawić drukując kilka stron testowych i wykorzystując średnią, zmierzoną długość.
Wybierz źródło papieru, do którego załadowany został papier o niestandardowym rozmiarze i naciśnij <Rozpocznij Wydruk>.
Zostanie wydrukowana strona testowa.
Zmierzyć długość znaczników "g" i 'a' na stronie testowej.
Znacznik 'g' jest drukowany po lewej stronie krawędzi głównej, natomiast znacznik "a" jest drukowany po prawej stronie krawędzi głównej, zgodnie z kierunkiem podawania.
Standardowy format
Długi arkusz
Przykład: 'g' = 20,5 mm oraz 'a' = 21,0 mm
Prawidłowo zmierzyć długość znaczników "g" i 'a' na stronie testowej (patrz poniżej).
Standardowy format
Długi arkusz
Wróć do ekranu <Correct Distortion (Parallelogram)> i wprowadź zmierzoną długość <g> i <a> dla strony przedniej i tylnej.
Korzystając z poniższych dwóch wartości numerycznych oraz "c = 250,0", urządzenie wyreguluje długość tak, aby skorygować zniekształcenie występujące na obszarze drukowania.
<g>:
Wprowadź zmierzoną na stronie testowej długość znacznika 'g'.
<a>:
Wprowadź zmierzoną na stronie testowej długość znacznika 'a'.
Postępując zgodnie z przykładem, wprowadzić 20,5 dla <g> oraz 21,0 dla <a>.
Różnica pomiędzy wartościami 'g' oraz 'a' (0,5 mm) zostanie poprawiona.
Naciśnij przycisk <OK>.
Następnie, należy ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić pozycję obrazu. Jeżeli konieczne są kolejne regulacje, należy powtórzyć powyższe działania.
Jeżeli pozycja jest korygowana za pomocą wydrukowanych obrazów:
Sprawdzić lokalizację papieru na wyprowadzanym papierze.
Przykład: 'c' = 250,0 mm, 'g' = 20,5 mm oraz 'a' = 21,0 mm
Zmierzyć poniższe długości wyprowadzanego papieru i wprowadzić te wartości.
Korzystając z poniższych trzech wartości numerycznych, urządzenie wyreguluje długość tak, aby skorygować zniekształcenie występujące na obszarze drukowania.
<c>:
Wprowadzić zmierzoną długość od strony lewej krawędzi głównej obszaru drukowania do prawej krawędzi głównej obszaru drukowania.
<g>:
Wprowadzić zmierzoną długość od strony lewej krawędzi głównej zadrukowanego obszaru do krawędzi głównej wyprowadzanego papieru.
<a>:
Wprowadzić zmierzoną długość od strony prawej krawędzi głównej zadrukowanego obszaru do krawędzi głównej wyprowadzanego papieru.
Postępując zgodnie z przykładem, należy wprowadzić 250,0 dla <c>, 20,5 dla <g> i 21,0 dla <a>.
Różnica pomiędzy wartościami 'g' oraz 'a' (0,5 mm) zostanie poprawiona.
Naciśnij przycisk <OK>.
Następnie, należy ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić pozycję obrazu. Jeżeli konieczne są kolejne regulacje, należy powtórzyć powyższe działania.
4
Naciśnij <OK>  <OK>.
Aby przywrócić obliczoną wartość, należy nacisnąć <Wznów pocz. ustawienia>.
9HS8-0LH