<Ustawienia Wydruku Papieru>

Określ ustawienia wyjściowe papieru, które są wspólne dla wszystkich funkcji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko wtedy, gdy opcja ta jest zainstalowana.

<Output Tray Settings> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Dla każdej funkcji możesz zdefiniować tacę, na którą będą wyprowadzane wydruki. Ustawianie tacki wyprowadzającej dla papieru używanego do drukowania
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Tacki Wyprowadzającej>
<Tacka A>: <Kopia>, <Dostęp do zapisanych plików>, <Drukarka>, <Odbiór>, <Inny>, <IP faksu 1>, <Faks 1>, <Faks 2>
<Tacka B>: <Kopia>, <Dostęp do zapisanych plików>, <Drukarka>, <Odbiór>, <Inny>, <IP faksu 1>, <Faks 1>, <Faks 2>
<Tacka C>: <Kopia>, <Dostęp do zapisanych plików>, <Drukarka>, <Odbiór>, <Inny>, <IP faksu 1>, <Faks 1>, <Faks 2>
<Taca D>*1: <Kopia>, <Dostęp do zapisanych plików>, <Drukarka>, <Odbiór>, <Inny>, <IP faksu 1>, <Faks 1>, <Faks 2>
Tak
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
*1 Może nie być dostępne w przypadku niektórych modeli.

<Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Jeśli urządzenie jest wyposażone w wiele tac wyjściowych oraz w urządzenie wykańczające, istnieje możliwość zmiany ustawień wybierania tacki.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli <Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.> jest ustawiony na <Włącz>, kolejność wyprowadzania dla tacki B jest ustawiana na <1>, tak że priorytet dla Tacki B nie może zostać zmieniony.
Jeśli <Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.> zmieniony jest z <Włącz> na <Wyłącz>, kolejność wydruku nie jest zmieniana. <Output Tray Settings>
<Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.> nie może być ustawiony podczas kopiowania lub drukowania.
Jeśli dla <Tryb Limit Funkcji> dla modułu wykańczania ustawiono <Włącz>, <Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.> nie jest dostępny.
Po zaprogramowaniu funkcji Wykańczanie tace wyprowadzające przesuwają się do dołu, gdy tylko stos papieru przekroczy dopuszczalną liczbę arkuszy lub odpowiednią wysokość stosu. Kiedy liczba wydruków na tacy wyprowadzającej osiągnie dopuszczalny limit, wówczas kolejne wydruki będą automatycznie wyprowadzane na kolejną dostępną tacę. Kiedy na wszystkich dostępnych tacach osiągnięte zostaną dopuszczalne dla nich limity załadowania, drukowanie zostanie tymczasowo wstrzymane. Usuń z tac cały wyprowadzony papier. Tace przesuną się do góry i wznowione zostanie drukowanie.

<Przesuwanie Zadań> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala zmienić miejsce wyprowadzania dla każdego zadania, gdy drukowanych jest kilka zadań jednocześnie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Przesuwanie Zadań>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala wstawić określony papier na początku każdego zadania, gdy drukowanych jest kilka zadań jednocześnie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oddzielanie Zadań Między Zadaniami>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmień> (wybierz źródło papieru)
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala wstawić określony papier co określoną liczbę zestawów kopii w celu rozdzielenia zestawów. Po jej włączeniu papier jest wstawiany w przypadku drukowania z ustawieniem Układanie (Kolejność stron), Przesunięcie bądź Zszywanie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oddzielanie Zadań Między Kopiami>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopie> (1 do 10 do 9999)
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmień> (wybierz źródło papieru)
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
W następujących przypadkach nie można wkładać arkuszy rozdzielających zadania pomiędzy zestawy kopii. Należy zwrócić uwagę, że dostępne funkcje i rodzaje papieru różnią się w zależności od modelu i zainstalowanych funkcji.
Jeżeli używasz trybu Grupowania, Broszury, Zszywania lub Zaginania.
Jeżeli używasz papieru z zakładkami.

<Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Istnieje możliwość wyprowadzania papieru o różnym formacie na tę samą tacę modułu wykańczania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli jednocześnie zaprogramowane są tryb Różne formaty oryginałów oraz funkcja Zszywania, wtedy wydruki są zszywane oraz układane i to niezależnie od ustawień opcji Różne formaty papieru.
Jeżeli dla <Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.> ustawisz <Wyłącz>, może nastąpić zatrzymanie drukowania, kiedy pojawi się komunikat <Usuń papier z tacki wyprowadzającej.>. Aby wznowić drukowanie, należy usunąć cały papier z tacy wyprowadzającej.
Nawet, jeżeli dla <Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.> ustawisz <Wyłącz>, różne formaty papieru mogą być wyprowadzane na tę samą tacę, gdy na tacy znajduje się niewielka liczba arkuszy.

<Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Możesz wybrać czy użyć wyrównywania papieru po szerokości gdy do drukowania używany jest papier o różnych szerokościach.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli użyjesz papieru mniejszego niż STMTR nie będzie można wyrównać wyprowadzanego papieru.
Jeżeli dla <Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)> ustawisz <Włącz>, urządzenie automatycznie zawiesi zadanie wydruku, gdy wyprowadzany jest papier o różnych szerokościach, tak aby można było usunąć wyprowadzany papier.
Jeżeli dla <Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)> ustawisz <Włącz>, drukowanie czasowo zatrzymuje się jeżeli wszystkie dostępne tace wyprowadzające osiągnęły swoje limity stosu. Jeżeli usuniesz wyprowadzony papier z tacek, tace przesuną się do góry i wznowione zostanie drukowanie.
Nawet, jeżeli dla <Poł. dla wydr. pap. o różnej wielk. (Różn. szer.)> ustawisz <Wyłącz>, można wyrównać papier jeżeli używasz papieru o tej samej szerokości.

<Wymuszone wypro. nieuży. papieru z zakład.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Użytkownik może określić, czy urządzenie ma w wymuszony sposób wyprowadzać papier z zakładkami, który nie został zużyty.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wymuszone wypro. nieuży. papieru z zakład.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla <Wymuszone wypro. nieuży. papieru z zakład.> ustawiono <Włącz>, niewykorzystane w zadaniu arkusze papieru zostaną wyprowadzane z urządzenia w sposób wymuszony.
Przykład: Jeżeli liczbę zakładek ustalono na <5>, a urządzenie obliczyło, że potrzebuje siedmiu arkuszy papieru z zakładkami do ukończenia zadania drukowania, należy przygotować dwa zestawy papieru z zakładkami, każdy po pięć zakładek (w sumie 10). Dlatego też, jeżeli urządzenie wykorzysta jedynie siedem arkuszy, trzy z nich pozostaną wewnątrz.

<Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Możesz określić, jak ma się zachować urządzenie, gdy zbyt duża liczba arkuszy uniemożliwia zszywanie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia>
<Róg/Podwójne>: <Drukuj bez zszywania>, <Anuluj drukowanie>
<Zszywanie na Środku>: <Drukuj bez zszywania>, <Anuluj drukowanie>
<Eko (Bez zszywek)>: <Drukuj bez zszywania>, <Anuluj drukowanie>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Aby uzyskać informacje na temat drukowania z wykorzystaniem zszywania, patrz Wykańczanie z wykorzystaniem zszywacza.

<Włącz wyrównanie dla zad. wydruku pojedyn. arkusza> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Wybranie <Włącz> w tym ustawieniu umożliwia wykonanie jednostronnych zadań drukowania z przesunięciem arkusza w następujących sytuacjach:
Zmiana jest określana gdy zostaje otrzymane zadanie
Drukowanie wielu kopii jest określane gdy zostaje otrzymane zadanie
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Włącz wyrównanie dla zad. wydruku pojedyn. arkusza>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Ustawienie to jest wyłączane dla zadań kopiowania.
9HS8-0S5