<Zaaw. Ustawienia Przestrzeni>

Określ ustawienia Zaawansowana przestrzeń urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ujednolicone ustawienia zaawansowanej przestrzeni>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Zaaw. Ustawienia Przestrzeni>
Możesz grupowo skonfigurować ustawienia niezbędne do korzystania z Zaawansowana przestrzeń. Ustawianie publicznej Zaawansowana przestrzeń
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ujednolicone ustawienia zaawansowanej przestrzeni>
-*1
Nie
Tak
Nie
-
-
-
*1 Konfiguruje wszystkie poniższe pozycje wymagane do korzystania z funkcji Zaawansowana przestrzeń.
<Dostępny na Zewnątrz>
<Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
<Zezwól na tworzenie przestrzeni prywatnej>
<Zabroń Zapisywania z Zewnątrz>
<Formaty pliku dozwolone dla zapisywania>
<Ustawienia Servera WebDAV>
<Ustawienia Serwera SMB>

<Dostępny na Zewnątrz>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Zaaw. Ustawienia Przestrzeni>
Możesz określić sposób udostępnienia Zaawansowana przestrzeń publicznie. Urządzenie może być udostępniane na zewnątrz jako serwer SMB lub WebDAV.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Dostępny na Zewnątrz>
<Wyłącz>, <Przez WebDAV>, <Przy SMB>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia Servera WebDAV>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Zaaw. Ustawienia Przestrzeni>
Możesz skonfigurować ustawienia zabezpieczeń używane podczas udostępniania urządzenia na zewnątrz jako serwera WebDAV.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Servera WebDAV>
<Typ Uwierzytelnienia>: <Podstaw.>, <Wyłącz>
<Użyj TLS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Zezwól na Tworzenie Przestrzeni Prywatnej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Zaaw. Ustawienia Przestrzeni>
Istnieje możliwość ustalenia, czy przestrzeń prywatna ma być tworzona wewnątrz Zaawansowana przestrzeń.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól na tworzenie przestrzeni prywatnej>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Usuń Wszystkie Osobiste Przestrzenie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Zaaw. Ustawienia Przestrzeni>
Możesz usunąć Przestrzeń prywatną w Zaawansowana przestrzeń.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Usuń Wszystkie Osobiste Przestrzenie>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Inicjalizuj Współdzieloną Przestrzeń>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Zaaw. Ustawienia Przestrzeni>
Możesz usunąć wszystkie katalogi i pliki zapisane w Przestrzeni publicznej Zaawansowana przestrzeń.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Inicjalizuj Współdzieloną Przestrzeń>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą przez Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) usuwać pojedyncze foldery lub wszystkie foldery ze Współdzielonej przestrzeni.
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)  [Settings/Registration]  [Function Settings]  [Store/Access Files]  [Delete Shared Space]

<Zabroń Zapisywania z Zewnątrz>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Zaaw. Ustawienia Przestrzeni>
Dla użytkowników, którzy uzyskali dostęp do urządzenia za pomocą komputera lub innego urządzenia korzystającego z Zaawansowana przestrzeń można ustalić, czy zablokować dla nich funkcję tworzenia katalogów lub zapisywania plików w Zaawansowana przestrzeń udostępnianej zewnętrznie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zabroń Zapisywania z Zewnątrz>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Gdy dla tego ustawienia zostanie wybrana wartość <Wyłącz>, ograniczenia dotyczące następujących operacji są anulowane.
Tworzenie folderów
Zmiana nazwy folderów
Usuwanie folderów
Sortowanie dokumentów
Zmiana nazwy dokumentów
Usuwanie dokumentów
Przenoszenie/duplikowanie dokumentów i folderów
Nawet jeżeli dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, dokumenty można wciąż wysyłać do Zaawansowana przestrzeń urządzenia za pomocą funkcji <Skanowanie i wysyłanie>, jeśli użytkownik z uprawnieniami administratora określi adres sieciowy urządzenia (adres sprzężenia zwrotnego). Dla adresu sprzężenia zwrotnego zdefiniuj następujący adres IP i nazwę hosta.
IPv4: 127.0.0.1
IPv6: 0:0:0:0:0:0:0:1 albo ::1
Nazwa hosta: localhost\

<Zarządzanie Uwierzytelnianiem>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Zaaw. Ustawienia Przestrzeni>
Możesz wybrać, czy zarządzać uwierzytelnianiem użytkowników, którzy mają dostęp do Zaawansowana przestrzeń. Aby umożliwić tworzenie Przestrzeni prywatnych, dla tego urządzenia należy ustawić <Włącz>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Formaty pliku dozwolone dla zapisywania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Zaaw. Ustawienia Przestrzeni>
Istnieje możliwość ustalenia, jakie formaty plików mogą być zapisywane w Zaawansowana przestrzeń.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Formaty pliku dozwolone dla zapisywania>
<Form. obsługi. przez urządze.>, <Wspólne Formaty Office>, <Wszystkie>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Zapisz rejestr operacji>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Zaaw. Ustawienia Przestrzeni>
Możesz wybrać, czy tworzyć rejestry robocze dla Zaawansowana przestrzeń. Jeżeli posiadasz rejestry robocze dla Zaawansowana przestrzeń, można sprawdzić i prześledzić operacje zapisanego użytkownika z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Dodatkowo, rejestry można zapisać w komputerze jako plik o formacie CSV. Zarządzanie rejestrami
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz rejestr operacji>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9HS8-0US