Skriva ut rapporter och listor

Du kan skriva ut rapporter och listor för att kontrollera information, som t.ex. det totala antalet kopierade sidor, kommunikationsresultat och maskininställningar.

Skriva ut en rapport om antalet kopierade och utskrivna sidor

Räknarrapport
Du kan skriva ut en rapport för att kontrollera det totala antalet kopierade och utskrivna sidor samt det totala antalet scannade sidor och fax.
Lista över sidantal
Du kan skriva ut en lista för att kontrollera hur många sidor* som har kopierats, skrivits ut eller scannats för varje avdelnings-ID. För att skriva ut listan måste du logga in med administratörsbehörighet. Logga in på maskinen
* I rapporten baseras siffrorna på kopierade eller utskrivna sidor av papperet. Exempelvis är antalet 1 om du skriver ut på ena sidan av ett papper och 2 om du skriver ut på båda sidor av papperet.

Skriva ut en lista över användningshistorik

Om du trycker på  (Statusmonitor) visas skärmen Statusövervakning som du kan använda för att kontrollera användningshistoriken för varje funktion, exempelvis kopiering, utskrift, skickad e-post, skickade/mottagna fax/I-fax, lagrade filer i "Avancerat utrymme" etc. På denna skärm kan du även skriva ut användningshistoriken för varje funktion.
Om "NG" visas i kolumnen "RESULTAT" i den utskrivna listan, kontrollera det tresiffriga numret som börjar med "#" för att hitta orsaken och möjliga lösningar.
Om  (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar> <Enhetshantering> <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> är inställt på <På> kommer jobb som inte tillhör den inloggade användaren att visas som "***" och kan inte utföras. Om du loggar in med administratörsbehörighet visas jobben för alla användare.
1
Tryck på  (Statusmonitor).
2
Visa användningshistoriken för varje funktion och skriv ut en lista.
Logg för kopiering/utskrift
Logg för sändning/mottagning
Logg för sändning/mottagning av fax
Lagringslogg

Skriva ut en sändrapport för kommunikation

Du kan skriva ut en lista över resultat för att skicka/ta emot fax, e-post eller I-fax samt resultat för lagring av objekt i filservern eller brevlådan (ett tillfälligt lagringsutrymme i maskinen). En rapport som är inställd för att skrivas ut automatiskt eller bara skrivas ut när ett fel inträffar. Du kan ändra inställningen för att bara skriva ut vid en angiven tidpunkt eller inte skriva ut alls. Du kan dessutom skicka rapporten till en angiven mottagare som en CSV-fil.
Om "NG" visas i kolumnen "RESULTAT" i den utskrivna listan, kontrollera det tresiffriga numret som börjar med "#" för att hitta orsaken och möjliga lösningar.
Om  (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar> <Enhetshantering> <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> är inställt på <På> kommer jobb som inte tillhör den inloggade användaren att visas som "***" och kan inte utföras. Om du loggar in med administratörsbehörighet visas jobben för alla användare.
Kommunikationshanteringsrapport
Du kan ställa in maskinen för att automatiskt skriva ut rapporten eller skicka den som en CSV-fil till mottagare i adressboken, när ett angivet antal kommunikationsresultat, inklusive skickade eller mottagna fax, e-post och I-fax samt objekt som sparas i filservern eller brevlådan (ett tillfälligt lagringsutrymme i maskinen), har uppnåtts. Du kan också konfigurera maskinen så att rapporten skrivs ut eller skickas som en CSV-fil på angiven tid.
Sändrapport
Du kan ställa in maskinen för att automatiskt skriva ut rapporten för sändresultatet, inklusive skickade fax, e-post och I-fax samt objekt som sparas i filservern eller brevlådan (ett tillfälligt lagringsutrymme i maskinen). Du kan också konfigurera inställningen så att rapporten bara skrivs ut när fel inträffar. Du måste logga in med administratörsbehörighet för att skriva ut den här rapporten.
Faxaktivitetsrapport
Du kan konfigurera maskinen så att en rapport automatiskt skrivs ut vid faxsändning och mottagning eller så att den skickas som en CSV-fil till mottagare i adressboken när angivet antal sända eller mottagna fax uppnås. Du kan också konfigurera maskinen så att rapporten skrivs ut eller skickas som en CSV-fil på angiven tid.
Faxsändningsrapport
Du kan ställa in maskinen för att automatiskt skriva ut rapporten varje gång ett fax skickas. Du kan också konfigurera inställningen så att rapporten bara skrivs ut när fel inträffar.
Faxmottagningsrapport
Du kan ange att en faxmottagningsrapport ska skrivas ut automatiskt varje gång ett fax tas emot. Du kan också ställa in att rapporten ska skrivas ut bara när ett fel inträffar.
Rapport över mottagning av konfidentiella fax
Du kan ställa in maskinen för att automatiskt skriva ut rapporten när ett mottaget fax har sparats i inlådan för konfidentiella fax. Du kan också konfigurera inställningen så att rapporten inte skrivs ut.
Skrivarrapport
Du kan skriva ut en rapport över skrivarens funktioner, såsom teckensnittslista och status.
Enhetsinformation - kommunikationslogg
Du kan ställa in maskinen för att automatiskt skriva ut rapporten när angivet antal resultat för enhetsinformation för distribution eller mottagning har uppnåtts. Du kan också konfigurera inställningen så att rapporten skrivs ut på angiven tid. Du måste logga in med administratörsbehörighet för att ändra rapportinställningarna.

Skriva ut en inställningslista

Information och inställningar som registreras i maskinen, som t.ex. registrerad mottagare, inställningar för att skicka/ta emot, faxinställningar, vidarebefordringsvillkor, filer i en brevlåda etc. kan skrivas ut som en lista.
Adresslistor
Du kan skriva ut en lista med mottagare som registrerats i adressboken eller snabbvalsknappar.
Användardatalista för sändning/mottagning
Du kan skriva ut en lista med inställningar som konfigurerats för <Skicka> och <Ta emot/vidarebefordra> under Inställningar/Registrering.
Faxanvändardatalista
Du kan skriva ut en lista med inställningar som konfigurerats för faxfunktionen med hjälp av <Skicka> och <Ta emot/vidarebefordra> under Inställningar/Registrering.
Inställningar för vidarebefordring
Du kan skriva ut en lista med inställningar som konfigurerats för vidarebefordring med fax och I-fax med hjälp av <Ta emot/vidarebefordra> under Inställningar/Registrering. Du måste logga in med administratörsbehörighet för att skriva ut listan.
Fillista för brevlåda
Du kan skriva ut en lista över filer som tillfälligt har sparats i en brevlåda på maskinen.
Nätverksinställningslista
Du kan skriva ut en lista med inställningar som konfigurerats för <Nätverk> i <Preferenser> under Inställningar/Registrering.
Systeminformationslista
Du kan skriva ut en lista över information, som t.ex. MEAP-program och licenser. Du måste logga in med administratörsbehörighet för att skriva ut listan.
Lista för distribuering av enhetsinformation
Du kan skriva ut en lista över alla enheter som registrerats som informationsdistributionsmottagare. Du måste logga in med administratörsbehörighet för att skriva ut listan.
LDAP-serverregistreringslista
Du kan skriva ut en lista över LDAP-serverns inställningar som registrerats på maskinen. Du måste logga in med administratörsbehörighet för att skriva ut listan.
IPSec-policylista
Du kan skriva ut en lista över IPSec-policyinställningar som registrerats på maskinen. Du måste logga in med administratörsbehörighet för att skriva ut listan.
9HUY-0L8