Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia

Aby bolo možné spravovať osobné overovanie, je najprv nutné zaregistrovať údaje používateľov do databázy v zariadení.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [User Management]  [Authentication Management].
Deaktivácia konta „Administrator“
Používateľ s menom používateľa „Administrator“, pretože meno používateľa sa predvolene zaregistruje ako používateľ s oprávneniami správcu. Tohto používateľa „Administrator“ nie je možné odstrániť, ale možno ho deaktivovať po pridaní iného používateľa s oprávneniami „Administrator“. Ak je používateľ „Administrator“ deaktivovaný, nie je možné z ovládacieho panela zariadenia zmeniť nastavenia, ktoré smie nakonfigurovať iba používateľ „Administrator“.
4
Kliknite na [Add User].
Úprava údajov o používateľoch
Kliknite na položku [Edit] pri údajoch používateľa, ktoré chcete upraviť, vykonajte potrebné zmeny a kliknite na možnosť [Update].
Odstránenie údajov o používateľoch
Začiarknite políčko pri údajoch používateľa, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na možnosť [Delete]  [OK].
5
Zadajte potrebné údaje.
[User Name:] / [Password:] / [Confirm:]
Zadajte používateľské meno a heslo. Pre potvrdenie zadajte heslo znova do poľa [Confirm:]. V používateľskom mene je možné používať jednobajtové a dvojbajtové znaky.
Ak je nastavená podrobná politika hesla, zadajte heslo, ktoré vyhovuje politike hesiel. Nastavenie politiky hesiel
[No Expiry for Password]
Začiarknite políčko, ak chcete nastaviť heslo používateľa tak, aby jeho platnosť nikdy nevypršala.
[Change Password at Next Login]
Začiarknutím tohto políčka prinútite registrovaných používateľov, aby si pri prvom prihlásení zmenili svoje heslá. Keď používateľ zmení svoje heslo, označenie začiarkavacieho políčka sa automaticky zruší.
[Displayed As:]
Zadajte meno používateľa. Ako zobrazované meno sa zobrazí meno používateľa tlače s núteným podržaním.
[E-Mail Address:]
Zadajte e-mailovú adresu, ktorú používateľ používa v zariadeniach, ako napr. počítačoch.
Bežní používatelia si môžu takisto zmeniť svoje heslo.
Ak začiarknete políčko [Allow e-mail address settings], môžu si bežní používatelia sami nastaviť svoju e-mailovú adresu. Konfigurácia spôsobov prihlasovania používateľov a overovacích zariadení
6
Špecifikujte ostatné potrebné nastavenia.
[User Name for Universal Print:]
Ak je povolené nastavenie [Settings/Registration] [Network Settings] [Settings for Universal Print], môžete zadať e-mailovú adresu alebo telefónne číslo použité v konte Microsoft 365 používateľa, s ktorým sú prepojené úlohy služby Univerzálna tlač.
[Department ID:]
Ak používate správu ID zariadení, je potrebné kliknúť na položku [Department ID Settings...] a zo zoznamu vybrať ID oddelenia, ktoré používateľovi pridelíte. Najprv zaregistrujte potrebné ID oddelení pod položku [Register New Department...] na obrazovke so zoznamom. Ak ID oddelenia, ktoré sem zadáte, neskôr odstránite, nezabudnite toto nastavenie zmeniť. Konfigurácia nastavení správy ID oddelenia
[Select Role to Set:]
Na výber sú používateľské oprávnenia (roly) uvedené v zozname nižšie. Tieto nastavenia špecifikujte aj pri pridávaní správcu. Dostupné položky nastavení sa líšia v závislosti od oprávnení (Nastavenia/registrácia).
[Administrator]
Umožňuje vykonávať všetky operácie ako správca zariadenia.
[GeneralUser]
Všeobecné používateľské oprávnenia.
[Set expiration for the user account]
Ak chcete nastaviť obdobie platnosti konta, začiarknite políčko a zadajte príslušnú hodnotu pod položkou [Expiration].
[Disable the user account]
Začiarknutím tohto políčka môžete dočasne vypnúť konto.
7
Kliknite na [Add].
Hromadný import/hromadný export
Toto nastavenie je možné importovať alebo exportovať v prípade modelov, ktoré podporujú hromadný import tohto nastavenia. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení
Kontrola nezaregistrovaných ID oddelení
Ak na obrazovke zobrazenej v kroku 4 kliknete na možnosť [Check Unregistered Department ID...], môžete porovnať ID oddelení pridelené používateľom a ID oddelení zaregistrované v zariadení a nájsť tak ID oddelení, ktoré nie sú zaregistrované.
Hromadné nastavenia ID oddelení
Ak na obrazovke zobrazenej v kroku 4 kliknete na položku [Batch Settings for Department ID...], môžete vytvoriť nové ID oddelení a použiť nastavenia pre všetkých používateľov.
Ak používateľské meno pozostáva len z číslic a obsahuje ich najviac sedem, používateľovi sa pridelí rovnaké číslo aj ako ID oddelenia. Ak má daný používateľ zaregistrované heslo zložené z najviac siedmich číslic, nastaví sa toto číslo zároveň ako kód PIN pre dané ID oddelenia.
Ak používateľské meno a heslo nespĺňajú tieto podmienky, ID oddelenia sa priradí automaticky počnúc od 0000001 a ako kód PIN sa nastaví 0 (žiadny).
Zaregistrovanie ID oddelenia ako používateľského mena
Ak na obrazovke v kroku 4 kliknete na možnosť [Add User Using Department ID...], zaregistruje sa nový používateľ s rovnakým menom ako ID oddelenia. Ak sa používa overovanie pomocou klávesnice, na overenie postačuje použiť numerické tlačidlá.
95FU-03S