Konfigurácia nastavení správy ID oddelenia

Používateľov možno usporiadať do skupín a spravovať ich podľa ID oddelenia. Ak chcete nakonfigurovať správu ID oddelenia a povoliť zariadeniu počítať vytlačené strany, postupujte podľa nižšie opísaných krokov.
Presvedčte sa, či používatelia zaregistrovaní v zariadení majú nastavené ID oddelení. Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia
Správa ID oddelenia sa vzťahuje len na používateľov, ktorí sú zaregistrovaní v lokálnom zariadení.
Ak sa prihlásite ako používateľ s oprávneniami správcu, automaticky sa vám pridelí ID a kód PIN správcu systému, ktoré sa budú spravovať ako ID oddelenia.
Informácie o počte ID oddelení, ktoré možno zaregistrovať, nájdete v časti Funkcie spravovania.

Aktivácia správy ID oddelenia

1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [User Management]  [Department ID Management].
4
Kliknite na položku [Edit].
5
Vyberte položku [Enable Department ID Management].
6
Kliknite na položku [OK].

Registrácia ID a kódov PIN oddelení

1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [User Management]  [Department ID Management].
4
Kliknite na položku [Register New Department].
Úprava nastavení ID oddelenia
Kliknite na ID oddelenia, ktoré chcete upraviť, čím zobrazíte obrazovku úprav.
Odstránenie nastavení ID oddelenia
Ak chcete ID oddelenia odstrániť, kliknite na [Delete] [OK].
5
Zadajte požadované informácie a kliknite na položku [OK].

[Department ID]
Ako ID oddelenia zadajte číslo pozostávajúce najviac zo 7 číslic.
[PIN]
Zadajte kód PIN (max. 7 číslic) Zadajte kód PIN znova do poľa [Confirm]. Ak nechcete nastaviť kód PIN, nechajte túto položku prázdnu.
[Page Limit]
Tu môžete obmedziť počet strán, ktoré môže vytlačiť zaregistrované oddelenie. Vyberte cieľové typy a zadajte celkové počty strán.
ID oddelenia ani kód PIN pozostávajúce iba z núl, napríklad „00“ alebo „0000000“, nie je možné nastaviť.
Aj keď zadáte menej než sedem číslic, na začiatok čísla sa pridajú nuly, aby sa dosiahol počet siedmich číslic.
Môžete nastaviť aj požiadavku, že ako ID oddelenia a kód PIN sa musí zadať sedem číslic. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte predajcu alebo servisného zástupcu.
Kontrola počtov strán
Ak chcete kontrolovať celkový počet tlačených strán pod jednotlivými ID oddelenia, na obrazovke zobrazenej v kroku 4 skontrolujte možnosť [Department ID Page Totals]. Počty strán nezahŕňajú prázdne strany ani skúšobné výtlačky použité napríklad na úpravu gradácie.
Prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN
Po uložení používateľa s rovnakým menom ako ID oddelenia sa možno prihlasovať pomocou zaregistrovaného ID oddelenia a kódu PIN. Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia
95FU-044