Zmena ID a kódu PIN správcu systému.

Keď je povolená správa ID oddelenia, používatelia musia mať nastavené ID oddelení ešte pred prihlásením. ID správcu systému aj jeho kód PIN sú predvolené na hodnotu „7654321“, ale z bezpečnostných dôvodov sa ich odporúča zmeniť. Pri ich zmene postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
Kód PIN správcu systému si dobre zapamätajte. Ak zabudnete kód PIN správcu systému, kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu.
Toto nastavenie nie je pre správcu overovania používateľov predvolené. Ak chcete špecifikovať toto nastavenie pre používateľa s oprávneniami správcu v oblasti overovania používateľov, pod položkou nastavte [Select Role to Set:] hodnotu „Administrator“. Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia
1
Vyberte položku <Nastaviť> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položky <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Nastav. informácií o správcovi systému>.
3
Vyberte položku <ID a PIN správcu systému>.
4
Nastavte ID správcu systému a kód PIN správcu systému.
Nastavte možnosť <ID správcu systému> <Kód PIN správcu syst.>.
Pre správcu systému nie je možné uložiť ID ani kód PIN, ktoré by pozostávali iba z núl, napríklad „00“ alebo „0000000“.
Aj keď zadáte menej než sedem číslic, na začiatok čísla sa pridajú nuly, aby sa dosiahol počet siedmich číslic.
Môžete nastaviť aj požiadavku, že ako ID a kód PIN správcu systému sa musí zadať sedem číslic. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte predajcu alebo servisného zástupcu.
Nastavenie údajov správcu
95FU-043