Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača

Môžete vyhľadať bezdrôtové smerovače dostupné na pripojenie a na displeji zariadenia si z nich jeden vybrať. Ak bezpečnostný štandard pre váš smerovač bezdrôtovej siete LAN je WEP, WPA/WPA2-PSK alebo WPA3-SAE, ako sieťový kľúč zadajte kľúč WEP alebo PSK. Vopred potvrďte a zapíšte si informácie týkajúce sa vášho SSID, sieťového kľúča, bezpečnostného štandardu alebo spôsobu overovania/šifrovania atď. Kontrola SSID a sieťového kľúča
Nastavenia zabezpečenia
Ak nastavíte bezdrôtové pripojenie výberom bezdrôtového smerovača, spôsob overenia WEP sa nastaví na <Otv. systém>, alebo metóda šifrovania pre WPA/WPA2-PSK a WPA3-SAE sa nastaví na možnosť <Auto> (AES-CCMP alebo TKIP). Ak pre overenie WEP chcete vybrať možnosť <Zdieľaný kľúč>, alebo ako metódu šifrovania pre WPA/WPA2-PSK a WPA3-SAE chcete zadať možnosť <AES-CCMP> nastavte pripojenie v položke <Zadať manuálne>. Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení
Ak bezpečnostný štandard pre váš smerovač bezdrôtovej siete LAN je WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, metóda šifrovania sa nastaví na možnosť AES-CCMP. Pred pripojením k bezdrôtovej sieti LAN zadajte tiež nastavenia overenia IEEE 802.1X pre zariadenie. Konfigurácia nastavení overovania IEEE 802.1X
1
Vyberte položku <Nastaviť> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položky <Predvoľby>  <Sieť>  <Nast. bezdr. siete LAN>  <Nastavenia SSID>.
3
Vyberte položku <Vybrať prístupový bod>.
Stroj začne hľadať dostupné bezdrôtové smerovače.
4
Zvoľte bezdrôtový smerovač a pripojte sa k nemu.
Ak nastavenie zabezpečenia smerovača bezdrôtovej siete LAN je WEP, WPA/WPA2-PSK alebo WPA3-SAE
1
Vyberte smerovač bezdrôtovej siete LAN, ktorý chcete používať.
2
Vložte sieťový kľúč.
3
Vyberte položku <Áno> na potvrdzovacej obrazovke.
Po dokončení konfigurácie sa zobrazí obrazovka <Pripojené.>.
Ak je nastavenie zabezpečenia smerovača bezdrôtovej siete LAN iné ako WEP, WPA/WPA2-PSK alebo WPA3-SAE
1
Vyberte smerovač bezdrôtovej siete LAN, ktorý chcete používať na potvrdzovacej obrazovke vyberte <Áno>.
Po dokončení konfigurácie sa zobrazí obrazovka <Pripojené.>.
95FU-00C