Importera/exportera användardata

Du kan spara användarinformation som lagrats i maskinen på datorn (export) men även läsa in användarinformation från andra maskiner till den maskin du använder (import). Detta är praktiskt när du vill registrera flera användare samtidigt.
Mer information om hur du redigerar en CSV-fil för import finns i Lägga till och redigera användarinformation i en CSV-fil.
Om kopior av uppgifter förekommer i en CSV-fil för import, kommer den version av data som lästes in först prioriteras och registreras.
Det rekommenderas att du exporterar registrerade/redigerade användardata för att göra en säkerhetskopia.

Exportera användardata

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantera autentisering].
4
Klicka på [Exportera].
5
Bekräfta filformatet och klicka på [Starta export].
Användarinformation som skapats i det filformat som kan användas med användarautentisering exporteras. Filtillägget är "csv".
6
Följ instruktionerna i displaybilden för att ange platsen där du vill spara filen.
CSV-filen lagras.

Importera användardata manuellt

Du kan manuellt ange data för import och uppdatering av användarinformation.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Användarhantering] [Hantera autentisering].
4
Klicka på [Importera]  [Manuella importinställningar ...]
5
Ange nödvändiga inställningar.
[Filsökväg:]
Ange sökvägen för den fil du vill importera.
[Filformat:]
Välj filformat för import.
<User Authentication Format>:
Importerar användarinformation som skapats i det filformat som kan användas med användarautentisering. Filtillägget är "csv".
[Importmetod:]
Välj om alla användardata ska importeras eller bara uppdaterade eller infogade data.
Om du väljer [Utför full import] och en användare med samma användarnamn redan har registrerats, skrivs användarinformationen över.
När du importerar information om en användare som har åtkomst till Avancerat utrymme med SMB, ange korrekt värde i kolumnen "password". Om du exporterar data från maskinen och importerar dem till den andra maskinen utan att utföra ovanstående åtgärd, kanske autentiseringen misslyckas. (Värdet är "********" när det exporteras.)
När du utför en fullständig import tas alla användare bort från maskinen som inte finns i importerade filer. Men "-----" och "Administrator", som har registrerats som standard, blir kvar även om de inte visas i de importerade filerna.
[Tid för tillämpning:]
Välj [Tillämpa omgående] eller [Ange datum och tid]. Om du väljer [Ange datum och tid] anger du bara datum och tid.
Om användaruppgifterna inte kan implementeras vid den angivna tidpunkten eftersom maskinen är avstängd eller i viloläge implementeras informationen när maskinen är aktiv igen.
6
Klicka på [Starta import]
Om avdelnings-ID (avd_id) och PIN-kod (dept_pin) är inskrivna i den importerade CSV-filen, visas [Kontrollera oregistrerat avdelnings-ID] när importen är klar. Utföra registrering av avdelnings-ID.
93X2-03U