Övervaka och styra maskinen med SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) är ett protokoll för att övervaka och styra kommunikationsenheter i ett nätverk genom att använda MIB (Management Information Base). Maskinen stöder SNMPv1 och säkerhetsutökad SNMPv3. Du kan kontrollera maskinens status från en dator när du skriver ut dokument eller använder Fjärranvändargränssnittet. Du kan aktivera antingen SNMPv1 eller SNMPv3 eller båda samtidigt. Ange inställningarna för varje version som passar din nätverksmiljö och ändamålet med användningen.
SNMPv1
SNMPv1 använder information som kallas ”grupp” för att definiera omfattningen av SNMP-kommunikation. Eftersom denna information exponeras för nätverket i vanlig text är ditt nätverk sårbart för attacker. Om du vill säkerställa nätverkssäkerheten, avaktivera SNMPv1 och använd SNMPv3.
SNMPv3
Med SNMPv3 kan du implementera nätverksenhetshantering som skyddas av starka säkerhetsfunktioner. Observera att TLS måste vara aktiverad för Fjärranvändargränssnittet innan du konfigurerar SNMPv3 (Konfigurera nyckel och certifikat för TLS).
Med SNMP-hanteringsprogram, när den är installerad på en dator i nätverket, kan du konfigurera, övervaka och fjärrstyra maskinen från datorn. För mer information, se instruktionshandböckerna för ditt hanteringsprogram.
1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på Portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Nätverksinställningar]  [SNMP-inställningar].
4
Specificera SNMPv1-inställningar.
Om du inte behöver ändra SNMPv1-inställningarna går du vidare till nästa steg.
[Använd SNMPv1]
Markera kryssrutan för att aktivera SNMPv1. Du kan endast specificera resten av SNMPv1-inställningarna när den här kryssrutan är markerad.
[Använd reserverad grupp]
Den särskilda gruppen är en grupp som förberetts för Canon enhetshanteringsprogram. Markera kryssrutan för att använda en särskild grupp och ange [MIB-åtkomstbehörighet]. Om du inte behöver använda en särskild grupp avmarkerar du kryssrutan.
[Använd gruppnamn 1]/[Använd gruppnamn 2]
Markera kryssrutan för att ange ett gruppnamn. Om du inte behöver ange ett gruppnamn avmarkerar du kryssrutan.
[MIB-åtkomstbehörighet]
För varje grupp väljer du [Läs/skriv] eller [Skrivskydd] för åtkomstbehörighet till MIB-objekt.
[Läs/skriv]
Tillåter både visning och ändring av värdena för MIB-objekt.
[Skrivskydd]
Tillåter endast visning av värdena för MIB-objekt.
[Gruppnamn]
Ange alfanumeriska tecken som namn på gruppen.
5
Välj [Använd SNMPv3] och konfigurera SNMPv3.
Om du inte behöver ändra SNMPv3-inställningarna går du vidare till nästa steg.
1
Klicka på [Administratörsinställningar].
[Använd administratör]
Markera kryssrutan för att använda användaren Administratör.
[Autentiseringsalgoritm] och [Krypteringsalgoritm] kan inte ändras.
[Använd samma lösenord som för autentisering]
Markera kryssrutan för att använda samma lösenord som lösenordet som användes vid användarautentisering.
2
Klicka på [OK].
3
Klicka på [Användarinställningar] [Registrera].
[Användarnamn]
Ange alfanumeriska tecken för användarnamnet.
[MIB-åtkomstbehörighet]
Välj [Läs/skriv] eller [Skrivskydd] för åtkomstbehörighet till MIB-objekt.
[Läs/skriv]
Tillåter både visning och ändring av värdena för MIB-objekt.
[Skrivskydd]
Tillåter endast visning av värdena för MIB-objekt.
[Säkerhetsinställn.]
Välj [Aut. Ja/Krypt. Ja], [Aut. Ja/Krypt. Nej] eller [Aut. Nej/Krypt. Nej] för önskad kombination av autentisering och krypteringsinställningar.
[Autentiseringsalgoritm]
Välj [MD5], [SHA1] eller [SHA2] beroende på miljön. För [SHA2], välj mellan fyra hashlängder (224 bitar, 256 bitar, 384 bitar eller 512 bitar).
[Krypteringsalgoritm]
Om du har valt [Aut. Ja/Krypt. Ja] i [Säkerhetsinställn.], välj lämplig krypteringsalgoritm för din nätverksmiljö.
[Autentiseringslösenord]/[Krypteringslösenord]
Använd alfanumeriska tecken för att ange lösenordet i [Autentiseringslösenord] eller både [Krypteringslösenord] och [Bekräfta], beroende på inställningarna i [Säkerhetsinställn.]. Ställ in detta för varje algoritm (autentisering/kryptering).
4
Klicka på [OK].
5
Klicka på [Nätverksinställningar] [SNMP-inställningar].
6
Ange inställningar för hämtning av skrivarhanteringsinformation.
Med SNMP kan skrivarhanteringsinformation, till exempel utskrift av protokoll och skrivarportar, övervakas och erhållas regelbundet från en dator i nätverket.

Markera kryssrutan för att aktivera övervakning av skrivarhanteringsinformation via SNMP. Om du vill inaktivera övervakning av skrivarhanteringsinformation avmarkerar du kryssrutan.
[Hämta information om skrivarhantering från värd]
Markera kryssrutan för att aktivera övervakning av skrivarhanteringsinformation för maskinen via SNMP. Om du vill inaktivera övervakning av skrivarhanteringsinformation avmarkerar du kryssrutan.
7
Klicka på [OK].
Avaktivera SNMPv1
Om SNMPv1 avaktiveras blir vissa av maskinens funktioner otillgängliga, till exempel att hämta maskininformation via skrivarens drivrutin.
Använda kontrollpanelen
Du kan aktivera eller inaktivera SNMP-inställningarna från <Ställ in>. <SNMP-inställningar>
Aktivera både SNMPv1 och SNMPv3
Om båda versionerna av SNMP har aktiverats rekommenderar vi att MIB-åtkomstbehörighet i SNMPv1 ställs in på [Skrivskydd]. MIB-åtkomstbehörighet kan ställas in i SNMPv1 och SNMPv3 oberoende av varandra (och för varje användare i SNMPv3). Om du väljer [Läs/skriv] (fullständig åtkomstbehörighet) upphävs de starka säkerhetsfunktionerna som karakteriserar SNMPv3 eftersom de flesta maskininställningar då kan styras med SNMPv1.
93X2-00X