Respostes per a cada codi d'error

Si la impressió o la lectura no ha finalitzat correctament o es produeix un error en la transmissió o recepció d'un I-fax, apareix un número que comença per "#" (codi d'error) a la pantalla d'informació detallada del registre de treballs o a l'informe de gestió de comunicacions (Impressió d'informes i llistes). Dueu a terme la contramesura pertinent per al codi d'error.
És possible que hi hagi codis d'error que no es mostrin, en funció de l'equip.

De #001 a #800

De #801 a #999

001

S'han llegit originals de diferent mida sense establir el mode Originals de diferent mida.
Reviseu els originals i les opcions i torneu a llegir-los.
S'ha produït un encallament de paper.
Després de treure el paper encallat, comproveu els documents i les opcions i torneu a fer la lectura.

003

La comunicació que supera el temps especificat (64 minuts) provoca un error.
Abaixeu la resolució i intenteu enviar-lo de nou.
Quan rebeu un document, demaneu al receptor que redueixi la resolució en llegir o dividir el document en diverses parts.

005

No hi ha hagut cap resposta per part del receptor durant 35 segons.
Comproveu que el receptor pugui establir la comunicació i torneu a intentar-ho.
El dispositiu del receptor no és un model compatible amb G3.
Reviseu el dispositiu del receptor.

009

S'ha acabat el paper.
Carregueu paper.
Càrrega de paper
El dipòsit/calaix de paper no s'ha introduït correctament.
Inseriu el dipòsit/calaix de paper completament.
Mètode de càrrega de paper bàsic

010

S'ha acabat el paper.
Carregueu paper.
Càrrega de paper

011

El document que cal enviar no s'ha col·locat correctament.
Col·loqueu l'original correctament i repetiu l'enviament des de l'inici del procediment.

012

No s'ha pogut enviar perquè el dispositiu del receptor no té paper.
Demaneu al receptor que hi carregui paper.

018

No hi ha hagut cap resposta en repetir el marcatge.
Comproveu que el receptor pugui establir la comunicació i repetiu el marcatge.
No s'ha pogut enviar perquè el receptor estava fent una trucada, etc.
Comproveu que el receptor pugui establir la comunicació i torneu a intentar-ho.
No s'ha pogut enviar perquè les opcions del dispositiu del receptor no coincideixen.
Comproveu les opcions del receptor i torneu a fer l'enviament.

019

No s'ha pogut fer l'enviament d'un fax des d'un equip client de fax remot perquè s'ha esgotat la memòria de l'equip client.
Torneu a fer l'enviament quan l'altre enviament a l'equip servidor de fax remot hagi finalitzat.
Elimineu els documents innecessaris i els documents d'error de l'equip servidor de fax remot per alliberar espai.
No s'ha pogut enviar el document perquè la memòria de l'equip és plena.
Elimineu els documents que no necessiteu i els documents amb errors per augmentar la memòria disponible.
En portar a terme l'enviament des de memòria, la imatge no s'ha pogut desar a la memòria.
Torneu a portar a terme l'enviament des de memòria.
Envieu el document amb l'enviament directe.
S'ha produït un problema amb la imatge llegida en portar a terme l'enviament directe.
Torneu a portar a terme l'enviament directe.

022

No s'ha pogut fer el reenviament perquè s'ha eliminat el contingut de la destinació de grup especificada com a destinació de reenviament o perquè només s'hi ha inclòs una bústia.
Especifiqueu una altra destinació i torneu a intentar-ho.
No s'ha pogut fer l'enviament a una destinació desada a la llibreta d'adreces perquè la destinació s'ha eliminat de la llibreta d'adreces mentre l'equip esperava fer l'enviament.
Especifiqueu una altra destinació i torneu a intentar-ho.
No es permet l'enviament des del controlador de fax.
Establiu <Permetre TX amb controlador de fax> en <On> i torneu a fer l'enviament.

025

En fer l'enviament d'un fax des d'un equip client de fax remot, s'ha especificat una línia que no existeix a l'equip client.
Comproveu el nombre de línies que hi ha a l'equip servidor i torneu a fer l'enviament quan les opcions de transmissió del fax remot de l'equip client i el nombre de línies de l'equip client coincideixin.

033

El dispositiu del receptor no és compatible amb les subadreces o la comunicació confidencial.
Feu l'enviament sense utilitzar les subadreces ni la comunicació confidencial.

034

No s'ha trobat la ubicació d'emmagatzematge confidencial al dispositiu del receptor especificat per a la comunicació confidencial.
Comproveu la ubicació d'emmagatzematge confidencial al dispositiu del receptor i torneu a fer l'enviament.
No hi havia prou memòria al dispositiu del receptor.
Demaneu al receptor que alliberi una mica d'espai.

035

El dispositiu del receptor no és compatible amb les subadreces o la funció de reenviament.
Feu l'enviament directament al receptor.

037

El document no s'ha pogut copiar ni rebre perquè no hi havia prou memòria disponible.
Organitzeu els documents a la bústia RX en memòria per alliberar més espai a la memòria.
Si esteu copiant un document amb més de 100 pàgines en una operació, dividiu-lo en dues o més parts i després copieu-lo.
S'han rebut dades que contenen més de 1.000 pàgines.
L'equip elimina totes les pàgines posteriors a la número 999 i imprimeix o desa les 999 restants. Sol·liciteu al receptor que torni a enviar la pàgina número 1.000 i les pàgines posteriors.
Durant l'enviament diferit o l'enviament de remarcatge, no s'han trobat a la memòria les dades de les imatges del document que s'ha d'enviar.
Torneu a llegir l'original i repetiu l'enviament.
Seleccioneu l'enviament directe quan torneu a fer l'enviament.
No s'ha pogut enviar a diverses destinacions perquè l'equip no tenia prou memòria lliure.
Elimineu els documents innecessaris i els documents d'error per alliberar espai.
Dividiu el document en dues o més parts, i intenteu tornar a enviar el document.
Abaixeu la resolució i intenteu enviar-lo de nou.

040

No s'ha pogut fer l'enviament d'un fax des d'un equip client de fax remot perquè no hi havia prou memòria a l'equip client.
Elimineu els documents innecessaris i els documents d'error de l'equip servidor de fax remot per alliberar espai.
Dividiu el document en dues o més parts, i intenteu tornar a enviar el document.
Abaixeu la resolució i intenteu enviar-lo de nou.
No s'ha pogut enviar el document perquè la memòria de l'equip és plena.
Elimineu els documents que no necessiteu i els documents amb errors per augmentar la memòria disponible.
En lloc d'enviar el document a totes les destinacions al mateix temps, dividiu l'operació d'enviament en diversos lots.
Reduïu la resolució i torneu a enviar el document.

054

El procés d'enviament s'ha cancel·lat perquè el número de telèfon i el nom de la unitat no estaven desats.
Torneu a fer l'enviament quan hàgiu desat el número de telèfon i el nom de la unitat.

080

No s'ha establert cap subadreça al dispositiu del receptor.
Reviseu la subadreça del receptor i torneu a fer l'enviament.

081

No s'ha establert cap contrasenya al dispositiu del receptor.
Reviseu la contrasenya del receptor i torneu a fer l'enviament.

082

No s'ha configurat la transmissió de polling al dispositiu del receptor.
Demaneu al receptor que configuri la transmissió de polling i repetiu la recepció de polling.

083

La subadreça i la contrasenya de l'equip no coincidien amb el dispositiu del receptor en el moment de la recepció de polling.
Comproveu que la subadreça i la contrasenya de l'equip coincideixin amb el dispositiu del receptor i torneu a fer l'enviament.

084

No es pot efectuar la recepció de polling perquè la contrasenya no és compatible amb el dispositiu del receptor.
Efectueu la recepció de polling sense utilitzar cap contrasenya.

099

L'operació s'ha cancel·lat abans de finalitzar.
Repetiu l'operació.

102

La subadreça i la contrasenya no coincideixen.
Reviseu la subadreça i la contrasenya del receptor i torneu a fer l'enviament.
No hi havia prou memòria a l'equip del destinatari.
Demaneu al destinatari que alliberi més memòria.

107

No s'ha pogut enviar el document perquè no quedava prou memòria disponible.
Reduïu la resolució o dividiu el document en dues o més parts i torneu a provar d'enviar-lo.
Elimineu els fitxers que no necessiteu per alliberar més espai a la memòria.
Si aquest problema es produeix sovint, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.

401

El dispositiu de memòria o el servidor de fitxer estan plens, o bé s'ha superat el nombre de fitxers que es poden desar al directori arrel (la carpeta de nivell superior dins del dispositiu de memòria).
Elimineu els fitxers que no necessiteu del dispositiu de memòria o del servidor de fitxers, o bé creeu una carpeta nova i moveu-hi els fitxers existents per crear espai al directori arrel.

402

La transferència de la imatge al dispositiu de memòria ha fallat perquè s'ha inclòs un caràcter no vàlid (com ara \) al nom de fitxer especificat.
Canvieu el nom de fitxer i corregiu-lo.

403

El fitxer no s'ha pogut desar perquè ja n'hi ha un altre amb el mateix nom. Normalment, quan ja hi ha un altre fitxer amb el mateix nom, es canvia automàticament el nom de fitxer afegint-hi un número de l'1 al 999; però en aquest cas el fitxer no s'ha pogut desar perquè ja hi ha fitxers amb els números de l'1 al 999 afegits als seus noms de fitxer.
Canvieu el nom de fitxer i torneu a desar el fitxer.

404

No s'ha pogut escriure perquè la protecció contra escriptura del dispositiu de memòria estava activada.
Desactiveu la protecció contra escriptura del dispositiu de memòria.

406

No s'ha pogut escriure per alguna d'aquestes causes:
El dispositiu de memòria s'ha retirat mentre s'hi estava escrivint el fitxer.
L'Espai avançat d'un altre equip de la xarxa s'ha eliminat mentre s'hi estava escrivint el fitxer.
Comproveu que el dispositiu de memòria estigui inserit o que l'Espai avançat de l'altre equip de la xarxa estigui disponible i torneu a llegir el fitxer.
La transferència de la imatge ha fallat en transferir-se al dispositiu de memòria, ja que s'ha produït un error no especificat. (Pot ser que el dispositiu de memòria connectat tingui un sistema de fitxers incompatible.)
Comproveu l'estat del dispositiu de memòria i confirmeu que estigui formatat amb un sistema de fitxers admès per l'equip (FAT32/exFAT). A continuació, torneu a provar de portar a terme el procediment.
La mida del fitxer supera el límit superior.
Baixeu-ne la resolució o reduïu el nombre de pàgines i torneu a portar a terme l'operació.

407

La longitud del camí complet al fitxer (o carpeta) especificat supera la longitud màxima admesa.
Canvieu el nom de fitxer de manera que la longitud del camí complet tingui com a màx. 256 caràcters, o bé canvieu la carpeta de destinació.

409

El fitxer no s'ha pogut desar perquè s'ha assolit el nombre màxim de fitxers que es poden desar a la destinació.
Canvieu la destinació per desar el fitxer.

410

L'operació de desar no es pot portar a terme perquè hi ha massa treballs a l'espera de ser desats.
Torneu a portar a terme l'operació quan els altres treballs estiguin enllestits.

411

El fitxer ja està bloquejat per altres operacions.
Espereu una estona i repetiu l'operació.

701

L'ID de departament no existeix o s'ha canviat el PIN.
Si feu servir l'autenticació d'usuari, assigneu ID de departament als usuaris. Si feu servir l'autenticació d'ID de departament, introduïu l'ID de departament i el PIN nous per tornar a iniciar la sessió.
L'opció de recepció indicada a <Permetre treballs d'impressora amb ID descon.> o <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> està establerta en <Off>.
Establiu <Permetre treballs d'impressora amb ID descon.> i <Permetre treb. lectura remota amb ID descon.> a <Gestió d'ID de departaments> en <On>.
Configuració de la gestió d'ID de departaments
No s'ha pogut fer l'enviament perquè s'ha produït un error d'autenticació de l'equip client de fax remot amb l'equip servidor de fax remot.
Si l'opció Gestió d'ID de departaments està activada a l'equip servidor de fax remot, inicieu sessió a l'equip client de fax remot amb l'ID de departament i el PIN establerts a l'equip servidor de fax remot.

702

No s'ha pogut fer l'enviament perquè la memòria era plena.
Espereu un moment. Intenteu repetir l'enviament quan hagi finalitzat l'altre d'enviament.

703

S'ha produït un error en convertir la imatge.
Reduïu la resolució i torneu a enviar el document.
No s'ha pogut escriure perquè l'àrea d'imatges de la memòria és plena.
Intenteu repetir l'enviament quan hagi finalitzat l'altre d'enviament.
Elimineu els fitxers de la bústia i de la bústia de fax/I-fax que no siguin necessaris. Si el problema persisteix, reinicieu l'equip.
Posada en marxa de l'equip

704

S'ha produït un error desconegut en recuperar la informació de destinació de la llibreta d'adreces.
Comproveu les opcions de la destinació. Si el problema persisteix, reinicieu l'equip.
Posada en marxa de l'equip

705

S'ha cancel·lat l'enviament perquè la mida de les dades de la imatge superava el valor màxim establert a Configuració.
Ajusteu la mida màxima de les dades per enviar. Seleccioneu una resolució inferior o reduïu el nombre d'imatges enviades alhora quan utilitzeu la funció I-fax. D'aquesta manera no se superarà la mida màxima de les dades per enviar. Dividiu les dades, en funció de les condicions del receptor.
<Mida màxima de dades per enviar>

706

S'estava important/exportant una llibreta d'adreces des de Remote UI (IU remota) o s'estava fent servir un altre component d'enviament.
Intenteu repetir l'enviament quan hagi finalitzat l'altra operació.

711

La memòria és plena. Podreu fer enviaments si elimineu els fitxers que no necessiteu de les bústies.
Torneu a intentar-ho després d'haver eliminat els fitxers innecessaris de les bústies.

712

La memòria és plena. Proveu de tornar a fer el procediment després d'eliminar els fitxers que no necessiteu de les bústies.
Torneu a intentar-ho després d'haver eliminat els fitxers innecessaris de les bústies.

713

El document de la bústia o de la bústia de fax/I-fax s'ha eliminat abans d'enviar l'adreça URL.
Repetiu l'enviament després de desar el document en qüestió a la bústia o a la bústia de fax/I-fax.

715

No s'ha trobat el certificat que s'havia d'utilitzar en el moment d'enviar un correu electrònic amb una signatura digital adjunta.
Quan utilitzeu una signatura de dispositiu, establiu l'adreça de correu electrònic de l'equip (Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax) i genereu un certificat de signatures de dispositiu (Generació d'un certificat de signatura de dispositiu). Si ja s'ha generat un certificat per a signatures de dispositiu, torneu a generar-lo. Quan utilitzeu una signatura d'usuari, torneu a desar el certificat de signatures d'usuari (Desament d'un certificat de signatura d'usuari).
Comproveu si s'està utilitzant un certificat caducat o revocat. Comproveu també si la cadena de certificat no és vàlida.

716

No s'ha trobat el certificat de la clau pública de destinació.
Deseu el certificat de la clau pública de destinació a l'equip.
Desament d'un certificat S/MIME
Comproveu si s'està utilitzant un certificat caducat o revocat. Comproveu també si la cadena de certificat no és vàlida.

749

L'operació no s'ha pogut efectuar perquè apareix un missatge d'avís al servei tècnic.
Apagueu l'alimentació principal i torneu-la a encendre. Si no podeu realitzar correctament l'operació, apagueu l'alimentació principal, traieu el cable d'alimentació de la presa elèctrica i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Apagar l'equip
Posada en marxa de l'equip

751

El servidor no està en funcionament o la xarxa està desconnectada (no s'ha pogut establir la connexió amb la destinació o s'ha perdut la connexió abans de finalitzar el treball).
Comproveu si el servidor funciona correctament.
Comproveu l'estat de la xarxa.
Si la destinació fa servir IIS 6.0 amb el Windows Server 2003 i s'utilitza l'autenticació amb credencials com a mètode d'autenticació del servidor WebDAV, establiu <Usar codificació segmentada env. WebDAV> en <On> per fer l'enviament amb WebDAV mitjançant un proxy fent servir la comunicació TLS.
<Usar codificació segmentada env. WebDAV>
No s'ha establert l'adreça IP.
Marqueu <Opcions de TCP/IP> a <Preferències>.
<Opcions de TCP/IP>
No s'ha pogut fer l'enviament a un servidor SMB (inclosa la Espai avançat d'un altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE que es mostri com a SMB), perquè el Windows està examinant un servidor de fitxers (SMB).
Si es produeix un error relacionat amb l'enviament diferit, tanqueu la pantalla <Examinar> i torneu a llegir i a enviar el document.
Si es produeix un error en reenviar un fitxer de fax/I-fax rebut a un servidor SMB, llegiu una còpia impresa del fitxer rebut i envieu-la a la destinació de reenviament.
Funcions bàsiques per llegir originals
Podeu evitar errors utilitzant FTP com a protocol per enviar a servidors.

752

El servidor no s'està executant o la xarxa està desconnectada.
Comproveu que el servidor SMTP funcioni correctament.
Comproveu l'estat de la xarxa.
La configuració del nom del servidor SMTP per al correu electrònic/I-fax és incorrecta o no s'ha establert l'adreça de correu electrònic o el nom de domini.
Reviseu les opcions del nom del servidor SMTP, l'adreça de correu electrònic i el nom de domini a <Opcions de comunicació>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax

753

S'ha produït un error de TCP/IP (error de sòcol, de selecció, etc.) en enviar un correu electrònic o un fax des de l'equip client de fax remot.
Comproveu l'estat del cable de xarxa i del connector. Si el problema persisteix, reinicieu l'equip.
Posada en marxa de l'equip

754

L'equip client no funciona o la xarxa no està operativa quan es lliura la informació del dispositiu.
Comproveu l'equip client i la xarxa.
La configuració de la destinació és incorrecta.
Comproveu les opcions de la destinació.

755

No s'ha pogut enviar un fax des d'un equip client de fax remot perquè TCP/IP no funciona correctament.
Marqueu <Opcions de TCP/IP> a <Preferències>.
<Opcions de TCP/IP>
No s'ha establert l'adreça IP.
Marqueu <Opcions de TCP/IP> a <Preferències>.
<Opcions de TCP/IP>
Quan s'ha engegat l'equip, no s'havia assignat una adreça IP mitjançant DHCP o Auto IP.
Marqueu <Opcions de TCP/IP> a <Preferències>.
<Opcions de TCP/IP>

759

S'ha produït un error en enviar l'adreça URL de la bústia en què s'ha desat un fitxer.
Poseu-vos en contacte amb l'administrador.

761

No s'ha pogut enviar el fitxer PDF/XPS amb una signatura digital perquè el certificat o el parell de claus establert a l'equip està malmès o no s'hi ha pogut accedir.
Quan envieu un fitxer PDF/XPS amb una signatura d'usuari, comproveu si el certificat d'usuari està malmès. Si està malmès, torneu a instal·lar-lo.
Addició d'una signatura digital a fitxers enviats
Desament d'un certificat de signatura d'usuari
Quan envieu un fitxer PDF/XPS amb una signatura de dispositiu, comproveu si el certificat de dispositiu està malmès. Si ho està, torneu a generar-lo.
Generació d'un certificat de signatura de dispositiu

762

No s'ha pogut fer l'enviament a un domini que no està desat com a domini permès perquè l'opció <Restringir dominis de destinació de TX> està establerta en <On>.
Establiu l'opció <Restringir dominis de destinació de TX> en <Off> o deseu el domini com a domini permès i torneu a fer l'enviament.
Restricció del domini de la destinació d'enviament

766

El certificat que cal utilitzar en enviar un fitxer PDF/XPS amb una signatura digital ha caducat.
Actualitzeu el certificat o utilitzeu-ne un que no hagi caducat.
Si el certificat no ha caducat, establiu correctament l'hora de l'equip.
Configuració de la data i l'hora

769

El nombre d'intents permesos per a la funció Enviar ha assolit el límit superior.
Si voleu continuar utilitzant aquesta funció, compreu el producte opcional oficial.

770

No s'ha pogut fer l'enviament amb WebDAV perquè la comunicació TLS no és compatible amb el servidor WebDAV o amb el servidor proxy.
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.
Reviseu el servidor proxy si feu l'enviament mitjançant un servidor proxy.
No s'ha pogut fer l'enviament perquè s'ha produït un error de validació en validar el certificat del servidor TLS en el moment de fer l'enviament amb WebDAV, atès que l'opció <Confirmar certificat de TLS per env. WebDAV> està establerta en <On>.
Comproveu que el certificat de CA utilitzat per signar el certificat del servidor TLS al costat del servidor WebDAV estigui desat a l'equip.
Comproveu que el certificat del servidor TLS al costat del servidor WebDAV sigui correcte.
Comproveu que el certificat del servidor TLS sigui un certificat signat automàticament.
No s'ha pogut executar l'operació perquè s'ha produït un error de validació en validar el certificat del servidor TLS en el moment d'accedir a un altre servidor, atès que l'opció <Confirmar certificat de TLS per acc. a xarxa> està establerta en <On>.
Comproveu que el certificat de CA utilitzat per signar el certificat del servidor TLS de la Espai avançat de l'altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE, que es mostra com a servidor WebDAV, estigui desat a l'equip.
Comproveu que el certificat del servidor TLS de la Espai avançat de l'altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE, que es mostra com a servidor WebDAV, sigui correcte.
Comproveu que el certificat del servidor TLS sigui un certificat signat automàticament.

771

La configuració de l'adreça del servidor de fax remot és incorrecta.
Reviseu <Opcions de TX amb fax remot>.
El servidor de fax remot no està en funcionament.
Comproveu si el servidor de fax remot funciona amb normalitat.
La xarxa està desconnectada.
Comproveu l'estat de la xarxa.
No s'ha pogut establir la connexió amb el servidor de fax remot perquè el servidor DNS no s'hi ha pogut connectar.
Comproveu la configuració del nom del servidor DNS.
Comproveu si el servidor DNS funciona correctament.

772

Les opcions del servidor de gestió de drets no són correctes.
Reviseu <Opcions del servidor de gestió de drets>.
No es pot iniciar el servidor de gestió de drets.
Comproveu el servidor de gestió de drets.
La xarxa està desconnectada.
Comproveu l'estat de la xarxa.

773

S'ha seleccionat una funció de PDF que no es pot establir quan la funció <Optimitzar PDF per a web> està establerta en <On>.
Establiu una de les opcions següents: Signatura de dispositiu, Signatura d'usuari o Extres del lector.
Establiu <Optimitzar PDF per a web> en <Off>.
<Optimitzar PDF per a web>
Se seleccionen les funcions PDF que no estan disponibles quan <Format PDF to PDF/A> està establert en <On>.
Cancel·leu els valors Xifrar i Signatures visibles. També podeu establir <Format PDF to PDF/A> en <Off>.
<Format de PDF a PDF/A>

801

S'ha esgotat el temps d'espera a causa d'un problema al costat del servidor de correu mentre s'establia la comunicació amb el servidor SMTP per enviar un correu electrònic, o bé per enviar o rebre un I-fax.
Comproveu que el servidor SMTP funcioni correctament.
Comproveu l'estat de la xarxa.
El servidor SMTP ha tornat un error en establir la connexió amb SMTP. La configuració de l'adreça és incorrecta. S'ha produït un error a causa d'un problema en el costat del servidor en fer l'enviament a un servidor de fitxers.
Comproveu si l'SMTP funciona correctament i reviseu l'estat de la xarxa, les opcions de destinació i l'estat i les opcions del servidor de fitxers.
No s'han establert el nom d'usuari i la contrasenya necessaris per enviar correu electrònic.
Marqueu <Autenticació SMTP (SMTP AUTH)> a <Autenticac./Xifratge>.
Configuració de l'autenticació i xifratge de la comunicació SMTP dirigida al servidor SMTP i procedent d'ell
Heu fet l'enviament a una destinació que no disposa de privilegis d'escriptura.
Comproveu les opcions de la destinació.
Ja hi havia un fitxer amb el mateix nom en fer l'enviament a un servidor de fitxers que no admet la sobreescriptura de fitxers.
Canvieu les opcions del servidor de fitxers perquè es puguin sobreescriure els fitxers. Com a alternativa, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor.
Canvieu el nom del fitxer.
El nom de la carpeta o la contrasenya especificats en fer l'enviament a un servidor de fitxers és incorrecte.
Reviseu el nom de la carpeta o la contrasenya.

802

El nom del servidor SMTP especificat a <Opcions de comunicació> és incorrecte.
Comproveu el nom de servidor SMTP establert a <Opcions de comunicació>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
L'adreça del servidor DNS especificada a <Opcions de DNS> és incorrecta.
Comproveu l'adreça del servidor DNS especificada a les opcions de DNS.
La connexió amb el servidor DNS ha fallat.
Comproveu que el servidor DNS funcioni correctament.
Les opcions per al servidor FTP especificat com a destinació són incorrectes.
Comproveu el servidor FTP especificat com a destinació.
Error de connexió al servidor FTP.
Comproveu que el servidor FTP funciona correctament.

803

La connexió s'ha interromput a la banda del receptor abans que es poguessin enviar totes les pàgines.
Torneu a introduir la destinació de grup i torneu a provar d'enviar.

804

En fer l'enviament a un servidor de fitxers, no hi havia cap carpeta que coincidís amb el camí especificat.
Comproveu la destinació.
No teniu privilegis d'accés a la carpeta o fitxer. També pot ser que una altra operació hagi eliminat la carpeta o el fitxer.
Permeteu l'accés a la carpeta al costat del servidor. Com a alternativa, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor.

805

No s'ha pogut fer l'enviament al servidor SMB perquè no hi havia prou espai lliure al costat del servidor.
Elimineu els documents innecessaris i els documents d'error del servidor per alliberar espai. Com a alternativa, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor.

806

El nom d'usuari o la contrasenya especificats en fer l'enviament a un servidor de fitxers és incorrecte.
Comproveu el nom d'usuari o la contrasenya.
La destinació especificada en enviar un correu electrònic o I-fax era incorrecta.
Comproveu la destinació del correu electrònic o de l'I-fax.

807

No teniu privilegis d'accés al directori indicat.
Establiu privilegis d'accés al directori del servidor o feu l'enviament a un directori al qual tingueu privilegis d'accés. Com a alternativa, poseu-vos en contacte amb l'administrador.

809

En fer l'enviament a un servidor SMB, ja existia un fitxer amb el mateix nom i no es poden sobreescriure els fitxers.
Canvieu el nom del fitxer i torneu a intentar-ho.
Canvieu les opcions del servidor SMB perquè es puguin sobreescriure els fitxers. Com a alternativa, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor.
En fer l'enviament a un servidor SMB, la resposta del servidor ha estat lenta, la qual cosa ha esgotat el temps d'espera de l'equip abans que les dades s'acabaren d'enviar o reenviar.
Establiu un temps d'espera més llarg a <Temps d'espera> al client SMB.
Configuració del client SMB

#810

S'ha produït un error de connexió amb el servidor POP en el moment de rebre un I-fax.
Comproveu les opcions del servidor POP a <Opcions de comunicació>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
Comproveu si el servidor POP funciona correctament. Comproveu l'estat de la xarxa.
El servidor POP ha tornat un error mentre s'hi establia la connexió. O bé, s'ha produït un error de temps d'espera al servidor.
Comproveu les opcions del servidor POP a <Opcions de comunicació>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
Comproveu si el servidor POP funciona correctament. Comproveu l'estat de la xarxa.

813

S'ha produït un error d'autenticació del servidor POP (error del compte d'usuari o error de contrasenya) en el moment de rebre un I-fax.
Comproveu les opcions del servidor POP a <Opcions de comunicació>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax

815

No es pot accedir al servidor de fitxers perquè l'equip està imprimint un document enviat a aquest servidor. No es poden establir connexions simultànies.
Espereu una estona abans de tornar a provar d'enviar les dades. O bé, atureu PServer.

816

No s'ha pogut imprimir perquè s'ha sobrepassat el nombre màxim d'impressions establert a Gestió d'ID de departaments.
Consulteu l'administrador del sistema.

818

Les dades rebudes tenien un format de fitxer que no es pot imprimir.
Demaneu al receptor que canviï el format de fitxer i que torni a fer l'enviament.

819

S'han rebut dades que no es poden gestionar. La informació MIME no és vàlida.
Sol·liciteu al receptor que comprovi les opcions i que torni a fer l'enviament.

820

S'han rebut dades que no es poden gestionar. La codificació BASE64 o uuencode no és vàlida.
Sol·liciteu al receptor que comprovi les opcions i que torni a fer l'enviament.

821

S'han rebut dades que no es poden gestionar. S'ha produït un error d'anàlisi TIFF.
Sol·liciteu al receptor que comprovi les opcions i que torni a fer l'enviament.

822

S'han rebut dades que no es poden gestionar. La imatge no es pot descodificar.
Sol·liciteu al receptor que comprovi les opcions i que torni a fer l'enviament.

825

S'ha eliminat l'ID de departament i el PIN d'un treball que s'està executant o d'un treball reservat, o bé s'ha canviat el PIN.
Proveu de tornar a executar el treball canviant l'identificador de departament i el PIN.
La informació del dispositiu no s'ha pogut lliurar perquè l'administrador del sistema està desat a l'equip client de destinació però no a l'equip amfitrió. O bé no s'ha pogut lliurar la informació del dispositiu perquè l'ID i el PIN de l'administrador del sistema desats a l'equip client són diferents dels desats a l'equip amfitrió.
Deseu els mateixos ID i PIN de l'administrador als dos equips i torneu a provar de lliurar la informació del dispositiu.

827

S'han rebut dades que no es poden gestionar. S'ha inclòs informació MIME no compatible.
Sol·liciteu al receptor que comprovi les opcions i que torni a fer l'enviament.

828

S'han rebut dades HTML.
Demaneu al receptor que canviï a un format que no sigui HTML i que torni a fer l'enviament.

829

S'han rebut dades que contenen més de 1.000 pàgines.
L'equip elimina totes les pàgines posteriors a la número 999 i imprimeix o desa les 999 restants. Sol·liciteu al receptor que torni a enviar la pàgina número 1.000 i les pàgines posteriors.

830

S'ha rebut una notificació d'error DSN perquè l'adreça de l'I-fax o les condicions de destinació eren incorrectes.
Comproveu l'adreça d'I-fax especificada i les condicions de destinació.
S'ha rebut una notificació d'error DSN perquè la mida del fitxer enviat superava la mida permesa pel servidor de correu.
Canvieu la configuració de l'opció <Mida màxima de dades per enviar> de manera que la mida del fitxer que s'ha d'enviar no superi la mida permesa pel servidor de correu.
<Mida màxima de dades per enviar>
Comproveu l'estat del servidor de correu, el servidor DNS i la xarxa.

831

No s'ha pogut rebre un document d'I-fax amb SMTP a causa del valor Filtre de recepció establert a Opcions de tallafoc.
Restabliu el valor Filtre de recepció a les Opcions de tallafoc.

832

No s'ha pogut enviar un correu DSN perquè les opcions de correu electrònic i les opcions de xarxa no s'han especificat a <Opcions de comunicació>.
Reviseu <Opcions de comunicació>, <Opcions de DNS> i <Opcions d'adreça IP>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
No s'ha pogut enviar un correu DSN a causa d'un problema amb el servidor de correu o el servidor DNS.
Comproveu l'estat del servidor de correu i el servidor DNS.

833

No s'ha pogut enviar un correu MDN (Message Disposition Notification) perquè no s'han especificat les opcions de TCP/IP.
Reviseu <Opcions de comunicació>, <Opcions de DNS> i <Opcions d'adreça IP>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
No s'ha pogut enviar un correu MDN (Message Disposition Notification) a causa d'un problema amb el servidor de correu o el servidor DNS.
Comproveu l'estat del servidor de correu i el servidor DNS.

834

S'ha rebut una notificació d'error MDN perquè l'adreça de l'I-fax o les condicions de destinació eren incorrectes.
Comproveu l'adreça d'I-fax especificada i les condicions de destinació.
S'ha rebut una notificació d'error MDN perquè s'ha produït un problema en el servidor de correu o a la xarxa.
Comproveu l'estat del servidor de correu i la xarxa.
S'ha rebut una notificació d'error MDN perquè el receptor ha tingut un problema, com ara que la memòria és plena.
Comproveu les condicions i l'estat del receptor.

835

S'ha superat el nombre màxim de línies de text que es poden rebre amb I-fax.
Demaneu al receptor que redueixi el nombre de línies de text del cos del missatge i que torni a fer l'enviament.

837

S'ha rebut una sol·licitud de connexió des d'un amfitrió que té la connexió restringida per les opcions del filtre de recepció a Opcions de tallafoc.
Comproveu el valor Filtre de recepció a les Opcions de tallafoc. També és possible que representi un intent de pirateria informàtica a través d'un accés no autoritzat.

838

La llicència necessària per utilitzar la funció Enviar ha caducat.
Compreu una llicència per a la funció Enviar.

839

El nom d'usuari o la contrasenya establerts a <Opcions de comunicació> és incorrecte.
Reviseu les opcions de nom d'usuari i contrasenya de l'autenticació SMTP (SMTP AUTH) a <Opcions de comunicació>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax

841

No hi ha cap algorisme de xifratge compartit amb el servidor de correu per a la transmissió de correus electrònics i I-faxos.
Establiu <Permetre TLS (POP)> o <Permetre TLS (TX SMTP)> a <Opcions de comunicació> en <Off>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
Afegiu un algorisme de xifratge comú a la configuració del servidor de correu.

842

El servidor de correu ha sol·licitat l'autenticació mitjançant un certificat de client per a la transmissió de correus electrònics i I-faxos.
Establiu <Permetre TLS (POP)> o <Permetre TLS (TX SMTP)> a <Opcions de comunicació> en <Off>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
Canvieu la configuració del servidor de correu perquè no se sol·liciti cap certificat de client.
No s'ha pogut fer l'enviament perquè s'ha produït un error de validació en validar el certificat del servidor TLS en el moment de fer l'enviament amb SMTP, atès que l'opció <Confirmar certificat de TLS per env. SMTP> està establerta en <On>.
Utilitzeu Remote UI (IU remota) per comprovar que el certificat de CA utilitzat per signar el certificat del servidor TLS al costat del servidor SMTP estigui desat a l'equip.
Comproveu que el certificat del servidor TLS al costat del servidor SMTP sigui correcte.
Comproveu que el certificat del servidor TLS sigui un certificat signat automàticament.

843

Hi ha una diferència notable entre l'hora del servidor KDC (Key Distribution Center) i l'hora establerta a l'equip.
Ajusteu la data i l'hora actuals a <Date/Time Settings>.
Configuració de la data i l'hora
Ajusteu l'hora actual del servidor KDC (Key Distribution Center).

844

S'ha produït un error en establir la comunicació xifrada TLS amb el servidor POP en fer l'enviament amb POP abans de SMTP.
Comproveu les opcions de comunicació xifrada TLS del servidor POP.
Establiu <Permetre TLS (POP)> en <Off> a <Opcions de comunicació>. Si no s'ha resolt el problema, establiu <Autenticació POP abans d'enviar> en <Off> a <Opcions de comunicació> i especifiqueu una configuració que no sigui POP abans de SMTP.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
No s'ha pogut fer l'enviament perquè s'ha produït un error de validació en validar el certificat del servidor TLS en establir la comunicació amb el servidor POP, atès que l'opció <Confirmar certificat de TLS per rec. POP> està establerta en <On>.
Utilitzeu Remote UI (IU remota) per comprovar que el certificat de CA utilitzat per signar el certificat del servidor POP al costat del servidor TLS estigui desat a l'equip.
Comproveu que el certificat del servidor TLS al costat del servidor POP sigui correcte.
Comproveu que el certificat del servidor TLS sigui un certificat signat automàticament.

845

S'ha produït un error en efectuar l'autenticació POP (POP AUTH) en fer l'enviament amb POP abans de SMTP.
Comproveu les opcions a <Servidor POP>, <Inici de sessió POP> i <Contrasenya POP> a <Opcions de comunicació>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
Comproveu les opcions d'autenticació POP del servidor POP.
Seleccioneu <Estàndard> o <APOP> a <Mètode autentic. POP> a <Opcions de comunicació>. Si no es pot solucionar el problema, establiu <Autenticació POP abans d'enviar> en <Off> a <Opcions de comunicació> i canvieu les opcions de comunicació per unes altres que no siguin POP abans de SMTP.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax

846

S'ha produït un error en efectuar l'autenticació POP (APOP) en fer l'enviament amb POP abans de SMTP.
Comproveu les opcions a <Servidor POP>, <Inici de sessió POP> i <Contrasenya POP> a <Opcions de comunicació>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
Comproveu les opcions d'APOP del servidor POP.
Seleccioneu <Estàndard> o <POP AUTH> a <Mètode autentic. POP> a <Opcions de comunicació>. Si no es pot solucionar el problema, establiu <Autenticació POP abans d'enviar> en <Off> a <Opcions de comunicació> i canvieu les opcions de comunicació per unes altres que no siguin POP abans de SMTP.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax

847

El fitxer rebut no s'ha pogut desar a una bústia de fax confidencial perquè la memòria de la bústia o de la bústia de fax/I-fax era plena.
Elimineu els fitxers que no necessiteu de la bústia de fax confidencial o de la bústia RX en memòria.

848

S'ha produït un error en combinar un correu electrònic que s'ha dividit i enviat.
És possible que les dades dividides s'hagin eliminat. Si esborreu les dades dividides, no es poden combinar per formar un document finalitzat encara que es rebin les dades que falten més endavant. Demaneu al remitent que torni a enviar les dades.

849

La informació de dispositius no s'ha pogut lliurar perquè l'equip client de destinació està executant un treball.
Torneu a lliurar la informació de dispositius una vegada que l'equip client de destinació hagi acabat d'executar el seu treball.

850

La informació de dispositius no s'ha pogut lliurar perquè l'equip client de destinació està utilitzant una pantalla relacionada amb la informació del dispositiu.
Comproveu la informació del dispositiu que no s'ha lliurat i torneu a lliurar la informació del dispositiu.
Comprovació dels resultats de la distribució d'informació de dispositiu

851

No s'ha pogut emmagatzemar el treball d'impressió a la Bústia perquè la memòria és plena.
Comproveu la memòria disponible i torneu a executar el treball.

852

S'ha apagat l'alimentació mentre s'executava un treball.
Comproveu que el cable d'alimentació i l'endoll estan ben connectats i torneu a executar el treball.

853

La memòria és plena.
Reduïu el nombre de pàgines o comproveu que la quantitat de treballs en espera s'ha reduït i torneu a executar el treball.

854

La informació del dispositiu s'ha lliurat des d'un equip d'un altre grup de models amb l'opció <Restringir recepc. info. de dispositius> establerta en <On> a l'equip client de destinació.
Establiu l'opció <Restringir recepc. info. de dispositius> en <Off> i torneu a lliurar la informació del dispositiu.
Distribució de la informació de dispositiu

855

No s'ha pogut lliurar la informació de dispositius perquè contenia un idioma que l'equip client de destinació no pot gestionar.
Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.

856

L'operació executada s'ha cancel·lat perquè la zona d'emmagatzematge per desar dades temporals és plena.
Poseu-vos en contacte amb l'administrador.

857

S'ha cancel·lat la impressió a causa del treball cancel·lat mentre es rebia o a causa de l'esgotament del temps d'espera.
Si s'ha esgotat el temps d'espera, comproveu l'estat de la xarxa.

858

Les dades no són vàlides.
Comproveu que el protocol d'impressió sigui compatible amb l'equip, així com les opcions d'impressió.

859

S'ha produït un error de compressió amb les dades d'imatge.
Comproveu l'original i les opcions, i torneu a provar de llegir-la.

860

La recuperació ha fallat després d'incloure un encallament de paper, un idioma de descripció de pàgina incompatible o opcions que no es poden combinar.
Comproveu les opcions del paper o del treball.

861

S'ha produït un error en processar les dades d'impressió o les dades d'imatge.
Comproveu la mida de la imatge i la mida del paper, així com les opcions d'especificació de colors.

862

S'han inclòs opcions que no són compatibles, no es poden combinar o superen els límits de l'equip.
Comproveu les opcions del treball.

863

El treball ha estat cancel·lat perquè s'han realitzat operacions d'inicialització mentre les dades d'impressió s'estaven processant.
Repetiu el treball.

864

No s'ha pogut reconèixer el controlador extern, o bé s'ha produït un error mentre es reenviaven les dades d'impressió.
Comproveu el controlador i les dades d'impressió.

865

Les funcions obligatòries per a la impressió estan actualment restringides.
Comproveu l'equip i les opcions del treball.

866

Les opcions relacionades amb la seguretat han cancel·lat el treball.
Si esteu executant un treball des del controlador de la impressora, feu servir la informació d'usuari corresponent als privilegis adequats.
Si esteu executant un treball des del tauler de control, inicieu la sessió amb els privilegis adequats.
Les opcions relacionades amb la seguretat són les següents:
<Restringir treb. dispositiu remot sense autent. usuari> es <On>
<Prohibir autenticació amb l'ID de departament i PIN> es <On>
<Usar ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> es <On>
<Imprimir des de controladors sense compl. de contr. d'impressora AMS> es <Restringir>
La funció d'impressió està restringida per les opcions del rol d'usuari*
* Per obtenir informació sobre les opcions del rol d'usuari, consulteu la Guia de l'administrador d'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

868

S'ha produït un error en la comunicació amb la destinació en fer l'enviament amb WebDAV i s'ha sol·licitat l'accés mitjançant un proxy (s'ha rebut l'error HTTP 305: usar proxy).
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.
Comproveu les opcions del servidor proxy.
Configuració d'un proxy

869

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des de la destinació una resposta que indica que s'ha produït un error en l'autenticació (s'ha rebut l'error HTTP 401: no autoritzat).
Comproveu el nom d'usuari o la contrasenya.
Comproveu les opcions de seguretat del servidor WebDAV.

870

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des de la destinació una resposta que indica que s'ha rebutjat la sol·licitud (s'ha rebut l'error HTTP 403: prohibit).
Espereu una mica i torneu a intentar-ho.
Comproveu les opcions de la destinació.
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.

871

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des de la destinació una resposta que indica que no s'ha trobat la carpeta especificada (s'ha rebut l'error HTTP 404: no trobat/409: conflicte/410: inactiu).
Comproveu les opcions de la destinació.

872

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des de la destinació una resposta que indica que no es permet l'accés (s'ha rebut l'error HTTP 405: mètode no permès).
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.

873

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des de la destinació una resposta que indica que s'ha produït un error en l'autenticació del proxy (s'ha rebut l'error HTTP 407: autenticació de proxy necessària).
Comproveu les opcions del servidor proxy.
Configuració d'un proxy

874

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des de la destinació una resposta que indica que s'ha esgotat el temps d'espera (s'ha rebut l'error HTTP 408: temps d'espera de la sol·licitud esgotat).
Espereu una mica i torneu a intentar-ho.
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.

875

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des de la destinació una resposta que indica que s'ha rebutjat la transmissió segmentada (s'ha rebut l'error HTTP 411: durada necessària).
Establiu <Usar codificació segmentada env. WebDAV> en <Off>.
<Usar codificació segmentada env. WebDAV>
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.

876

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des de la destinació una resposta que indica que la mida de les dades és massa gran (s'ha rebut l'error HTTP 413: entitat sol·licitada massa gran).
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.

877

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des de la destinació una resposta que indica que l'URI (nom de l'amfitrió i camí a la carpeta) és massa gran (s'ha rebut l'error HTTP 414: URI sol·licitat massa llarg).
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.

878

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut una resposta de la destinació que indica que s'ha produït una situació imprevista en el servidor que impedeix que s'executi la sol·licitud (s'ha rebut l'error HTTP 500: error intern del servidor).
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.

879

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut una resposta de la destinació que indica que el servidor no admet les funcions necessàries per executar la sol·licitud (s'ha rebut l'error HTTP 501: no implementat).
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.
En fer l'enviament amb un proxy amb una comunicació que no és TLS, establiu <Usar codificació segmentada env. WebDAV> en <Off>.
<Usar codificació segmentada env. WebDAV>

880

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des del servidor proxy una resposta que indica que s'ha produït un error en la comunicació amb un servidor ascendent (s'ha rebut l'error HTTP 502: passarel·la errònia).
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.
Comproveu les opcions del servidor proxy.

881

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des de la destinació una resposta que indica que les sol·licituds no es poden gestionar ara mateix (s'ha rebut l'error HTTP 503: servei no disponible).
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.

882

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des del servidor proxy una resposta que indica que s'ha produït un error en la comunicació amb un servidor ascendent (s'ha rebut l'error HTTP 504: temps d'espera de la passarel·la esgotat).
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.
Comproveu les opcions del servidor proxy.

883

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut una resposta de la destinació que indica que el servidor no admet les funcions necessàries per executar la sol·licitud (s'ha rebut l'error HTTP 505: versió HTTP no admesa).
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.

884

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut una resposta de la destinació que indica que no s'ha pogut protegir al servidor l'espai de disc necessari per a la sol·licitud (s'ha rebut l'error HTTP 507: emmagatzematge insuficient).
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.

885

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut una resposta d'error desconegut des del servidor.
Comproveu les opcions del servidor WebDAV.
Comproveu les opcions del servidor proxy.

886

En fer l'enviament amb WebDAV, s'ha rebut des de la destinació una resposta que indica que la sol·licitud no és vàlida (s'ha rebut l'error HTTP 400: sol·licitud errònia).
En fer l'enviament amb un proxy amb una comunicació que no és TLS, establiu <Usar codificació segmentada env. WebDAV> en <Off>.
<Usar codificació segmentada env. WebDAV>

889

L'original no s'ha pogut llegir o imprimir perquè tenia incrustada informació de restricció del treball.
Comproveu la informació de restricció del treball o poseu-vos en contacte amb l'administrador.

899

Transmissió de correus electrònics o i-faxos finalitzada correctament. De totes maneres, és possible que el receptor no hagi rebut la transmissió perquè es fa a través de diversos servidors.
Si cal, demaneu al receptor si ha rebut la transmissió.
El fax s'ha enviat amb normalitat des del client de fax remot. No obstant això, és possible que no s'hagi completat la recepció perquè pot ser que la transmissió es faci a través d'un servidor de fax remot.
Comproveu si el fax es va enviar als resultats de la transmissió del servidor de fax remot.
Comproveu l'estat del servidor i la xarxa.
Demaneu al destinatari que comprovi si ha rebut el document correctament.

904

Les destinacions desades a <Opcions favorites> no s'actualitzen quan la llibreta d'adreces es recupera mitjançant un lliurament d'informació del dispositiu procedent d'un equip de la sèrie iR/imagePRESS connectat a la xarxa.
Torneu a desar les <Opcions favorites> des de la pantalla tàctil de l'equip.

905

El treball no s'ha pogut executar perquè s'ha produït un error de xarxa.
Reviseu la longitud del camí i els privilegis d'accés del servidor i comproveu si el fitxer o la carpeta s'està utilitzant.

910

La impressió s'ha cancel·lat a causa de la mida d'acabat que no es pot especificar per al quadern d'enquadernació perfecta. Especifiqueu una mida d'acabat que es pugui especificar per al quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.
Especifiqueu una mida d'acabat que es pugui especificar per al quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.

911

La impressió s'ha cancel·lat a causa de la mida del paper que no es pot especificar per al cos del quadern d'enquadernació perfecta. Especifiqueu una mida de paper que es pugui especificar per al cos del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.
Especifiqueu una mida de paper que es pugui especificar per al cos del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.

912

La impressió s'ha cancel·lat a causa de la relació d'aspecte que no es pot especificar per al cos del quadern d'enquadernació perfecta. Especifiqueu una relació d'aspecte que es pugui especificar per al cos del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.
Especifiqueu una relació d'aspecte que es pugui especificar per al cos del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.

913

La impressió s'ha cancel·lat a causa del tipus de paper que no es pot utilitzar per a la coberta del quadern d'enquadernació perfecta. Especifiqueu un tipus de paper que es pugui utilitzar per a la portada del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.
Especifiqueu un tipus de paper que es pugui utilitzar per a la portada del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.

914

La impressió s'ha cancel·lat a causa de la mida de paper que no es pot utilitzar per a la coberta del quadern d'enquadernació perfecta. Especifiqueu una mida de paper que es pugui utilitzar per a la portada del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.
Especifiqueu una mida de paper que es pugui utilitzar per a la portada del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.

915

La impressió s'ha cancel·lat a causa de la combinació que no es pot especificar per al cos i la mida d'acabat del quadern d'enquadernació perfecta. Especifiqueu una combinació que es pugui especificar per al cos i la mida d'acabat del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.
Especifiqueu una combinació que es pugui especificar per al cos i la mida d'acabat del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.

916

La impressió s'ha cancel·lat a causa de la combinació de mides de paper que no es poden especificar per al cos i la portada del quadern d'enquadernació perfecta. Especifiqueu una combinació de mides de paper que es puguin especificar per al cos i la portada del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.
Especifiqueu una combinació de mides de paper que es puguin especificar per al cos i la portada del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.

917

La impressió s'ha cancel·lat a causa de la combinació que no es pot especificar per a la portada i la mida d'acabat del quadern d'enquadernació perfecta. Especifiqueu una combinació que es pugui especificar per a la portada i la mida d'acabat del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.
Especifiqueu una combinació que es pugui especificar per a la portada i la mida d'acabat del quadern d'enquadernació perfecta i torneu a executar el treball.

918

No s'ha pogut reconèixer el codi QR de l'original.
Comproveu que el codi QR estigui a la posició correcta i torneu a llegir l'original.

922

S'ha superat el nombre màxim de fulls que es poden grapar com a quaderns. Podeu grapar els fulls com a quaderns si reduïu el nombre de fulls.
Comproveu el nombre màxim de fulls que es poden grapar com a quaderns i torneu a executar l'operació.

923

No s'ha pogut imprimir la cara especificada de la portada o el cos del quadern.
Canvieu el tipus de paper compatible amb la impressió a doble cara i torneu a executar el treball.

924

S'ha especificat una funció que no es pot combinar amb el mode Eco (Sense Grapes).
Si canvieu la posició del grapat o el tipus de paper, és possible enquadernar amb el mode Eco (sense grapes).

925

S'ha produït un error de transmissió en el controlador de fax.
S'ha especificat una mida d'imatge que no es pot enviar. Comproveu la mida de la imatge.

927

S'ha produït un error de transmissió en el controlador de fax.
S'ha inclòs una font que no es pot processar a les dades que ha rebut l'equip des d'un ordinador. Comproveu les dades rebudes.

928

S'ha produït un error de transmissió en el controlador de fax.
La memòria és plena o la mida de les dades ha superat la mida que es pot processar. Elimineu les dades que no siguin necessàries o comproveu-ne la mida.

929

S'ha produït un error de transmissió en el controlador de fax.
S'ha produït un error de xarxa quan l'equip rebia dades d'un ordinador. Comproveu les connexions i les opcions de la xarxa.

931

S'ha cancel·lat el treball perquè no s'ha pogut dur a terme l'operació de plegament de quaderns.
Comproveu les combinacions de configuracions, el tipus de paper que utilitzeu i el nombre de fulls.

932

S'ha superat el nombre màxim de fulls que es poden grapar amb el mode Eco (Sense Grapes). Podeu grapar amb el mode Eco (Sense Grapes) reduint el nombre de fulls.
Comproveu el nombre màxim de fulls que es poden grapar amb el mode Eco (sense grapes) i torneu a executar l'operació.

933

S'ha superat el nombre màxim de fulls que es poden grapar. Podeu grapar els fulls si en reduïu el nombre.
Comproveu el nombre màxim de fulls que es poden grapar i torneu a executar l'operació.

934

S'ha produït un error en un treball d'impressió. El treball s'ha eliminat perquè s'ha assolit el període de temps especificat.
Solucioneu l'error i torneu a executar el treball.
També podeu canviar el període de temps abans de l'eliminació o desactivar l'eliminació automàtica de l'opció <Autoeliminar treballs suspesos> (Configuració).

935

S'ha cancel·lat el treball i s'ha imprès una còpia no enquadernada, perquè s'ha superat el nombre màxim de fulls de paper que es poden enquadernar amb el mode Eco (Sense Grapes).
Comproveu el nombre màxim de fulls de paper que es poden enquadernar amb el mode Eco (sense grapes) i torneu a executar el treball.
Podeu especificar el procediment que cal seguir quan hi ha massa fulls per grapar alhora.
<Acció quan hi ha massa fulls per grapar>

936

S'ha cancel·lat el treball i s'ha imprès una còpia no grapada, perquè s'ha superat el nombre màxim de fulls de paper que es poden grapar alhora.
Comproveu el nombre màxim de fulls de paper que es poden grapar alhora i torneu a executar el treball.
Podeu especificar el procediment que cal seguir quan hi ha massa fulls per grapar alhora.
<Acció quan hi ha massa fulls per grapar>

937

El document s'ha imprès sense grapar-se com a quadern perquè s'ha superat el nombre màxim de fulls de paper que es poden grapar com a quadern.
Podeu grapar-lo com a quadern si reduïu el nombre de fulls de paper.
Podeu especificar el procediment que cal seguir quan hi ha massa fulls per grapar alhora.
<Acció quan hi ha massa fulls per grapar>

939

S'ha cancel·lat la impressió a causa d'un error que s'ha produït en processar les dades d'imatges.
Repetiu el treball.

940

La impressió s'ha cancel·lat perquè s'ha produït un error a la unitat d'inspecció. Comproveu l'estat de l'equip i la unitat d'inspecció i les opcions d'impressió.
Comproveu l'estat de l'equip i la unitat d'inspecció i les opcions d'impressió i torneu a executar el treball.

942

El treball s'ha cancel·lat perquè no s'ha pogut executar el plec C del quadern. Comproveu la combinació d'opcions, el tipus de paper utilitzat i el nombre de fulls.
Comproveu la combinació d'opcions que es poden utilitzar per al plec C del quadern, el tipus de paper i el nombre de fulls i torneu a executar el treball.

#995

S'han esborrat els treballs de comunicació reservats.
Repetiu l'operació si cal.
A36C-0RF