Aktivering af dvaletilstand

Dvalestatusfunktionen reducerer den mængde strøm, der bruges, ved midlertidigt at deaktivere nogle af maskinens interne handlinger. Du kan nemt sætte maskinen i dvalestatus ved at trykke på (Energibesparelse) på skærmen. Når maskinen er i dvaletilstanden, slukker touchpanelet.
Tryk på (Energibesparelse), når maskinen ikke skal bruges i længere tid – f.eks. natten over.
Sæt maskinen i dvale af sikkerhedsmæssige årsager.
Maskinen går måske ikke i dvalestatus. Det afhænger af maskinens driftsstatus og andre forhold.
Behandler/Data-lampen blinker eller lyser grønt, selv når maskinen går i dvale.
Afbrydelse af dvaletilstand
Hvis du trykker på touchpanelets display, afslutter maskinen dvaletilstand.
Maskinen går ud af dvalestatussen, når en af følgende handlinger udføres:
Hvis originaler anbringes i fremføreren
Når fremføreren åbnes
Når papir er lagt i/fjernet fra universalbakken
Når et dæksel på maskinen åbnes/lukkes
Når der holdes et IC-kort over IC-kortlæseren, der er installeret på maskinen, for at logge på*1
*1 Kun tilgængelig, når <Energiforbrug i dvalestatus> er indstillet til <Høj>. <Energiforbrug i dvalestatus>
Når du vil indstille den automatiske timer for dvalestatus
Du kan bruge indstillingen <Automatisk dvaletid> til automatisk at sætte maskinen i dvalestatus. Hvis du vil ændre den tid, der går, før maskinen automatisk går i dvaletilstand, skal du følge fremgangsmåden herunder.
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>  <Automatisk dvaletid>   eller  til at angive den tidsperiode, der går, før maskinen automatisk går i dvalestatus  <OK>.
Du kan indstille tidsperioden til automatisk skift til dvalestatus i forhold til ugedagen. <Ugentlig timer for autodvale>
Energiforbrug i dvale
Du kan indstille den mængde af energi, som maskinen forbruger i dvaletilstanden. Følg fremgangsmåden herunder for at indstille den energi, der forbruges i dvaletilstand.
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>  indstil <Energiforbrug i dvalestatus> til <Lav> eller <Høj>.
A390-05Y