Ekran podstawowych funkcji skanowania

Naciśnięcie polecenia <Skanuj i wyślij> (Ekran <Strona główna>) powoduje wyświetlenie ekranu Podstawowe funkcje skanowania.

<Książka adresowa>

Umożliwia określenie odbiorcy wysyłania i miejsca zapisania zarejestrowanego w Książce adresowej.

<Wybieranie jednoprzyciskowe>

Umożliwia określenie odbiorcy wysyłania i miejsca zapisania zarejestrowanego pod klawiszem jednoprzyciskowym.

<Nowy odbiorca>

Umożliwia ręczne określenie odbiorców, którzy nie są zarejestrowanie w Książce adresowej lub pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego.

<Poprzednie Ustawienia>

Naciśnij, aby przywołać poprzednio określone ustawienia. Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów

Naciśnij tę ikonę, aby zarejestrować aktualne ustawienia w <Ustawienia ulubione> funkcji , lub zmienić przycisk wyświetlany w .
Zarządzanie urządzeniem
Dostosowywanie ekranu podstawowych funkcji do własnych potrzeb

<Ustawienia ulubione>

Zarejestruj wcześniej często wykorzystywane ustawienia skanowania, aby je szybko przywołać w razie konieczności. Zarządzanie urządzeniem

Aktualny status ustawień i przyciski ustawień

Wyświetla status ustawień, na przykład rozdzielczość i formaty plików. Upewnij się, że potwierdzono ustawienia, aby rozpocząć prawidłowy proces skanowania. Aby zmienić ustawienia, należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów

Przyciski ustawień funkcji

Wyświetla najczęściej wykorzystywane przyciski z poziomu <Opcje>. Można również nacisnąć , aby ustawić, które przyciski mają być wyświetlane.
Jeżeli przycisk dla funkcji, z której chcesz skorzystać nie jest wyświetlany, naciśnij <Opcje> i wybierz żądany przycisk. Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów

<Opcje>

Wyświetla wszystkie przyciski ustawień funkcji. Aby zwiększyć wygodę pracy, można wyświetlić najczęściej wykorzystywane przyciski ustawień funkcji w .

<DW UD.>

Umożliwia określenie odbiorców poczty e-mail jako Dw lub Udw. Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów

<Usuń Odbior.>

Umożliwia usunięcie określonego odbiorcy.

<Szczegóły>

Umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji na temat określonego odbiorcy.

<Podaj Odbiorców>

Wyświetla metody określania odbiorców lub listy określonych odbiorców.

<Folder osobisty>

Umożliwia określenie katalogu prywatnego zarejestrowanego w miejscu zapisywania. Ten przycisk jest dostępny wyłącznie po zalogowaniu się do urządzenia z wykorzystaniem metody zarządzania uwierzytelnianiem.
Konfiguracja katalogów prywatnych
Zarządzanie użytkownikami
Możesz zdecydować, czy przycisk Książki adresowej i przyciski wybierania jednoprzyciskowego mają być ukrywane w celu ograniczenia korzystania z Książki adresowej. <Ogranicz użycie Książki adresowej>
Niektórych funkcji nie można łączyć ze sobą. Przyciski, których nie można wybrać są oznaczone na szaro.
Całkowita liczba określonych odbiorców jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu.
A39S-0AK