<Ustawienia Wspólne>

Skonfiguruj ustawienia wspólne dla funkcji wysyłania.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko wtedy, gdy włączone są opcje systemu.

<Zapisz ulubione ustawienia>/<Edytuj ulubione ustawienia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz zarejestrować często wykorzystywane ustawienia pod przyciskiem urządzenia. Mogą one być później wykorzystane podczas skanowania. Możesz również przypisać przyciskowi nazwę i wprowadzić komentarz. Możesz ponadto usunąć zarejestrowane ustawienia bądź zmienić ich nazwę. Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz ulubione ustawienia>
Potwierdź ustawienia
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Favorite Settings
Wybierz lokalizację: <M1> do <M18>
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Favorite Settings
<Pokaż Komentarze>:
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa>, <Komentarz>
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Favorite Settings
<Edytuj ulubione ustawienia>
Wybierz przycisk: <M1> do <M18>
Tak
Tak
Nie
Tak*1
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Pokaż Komentarze>:
<Włącz>, <Wyłącz>
<Usuń>, <Sprawdź Zawartość>, <Zmiana nazwy>
*1 <Pokaż Komentarze>: Nie

<Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Można wybrać, czy wyświetlany ma być ekran z potwierdzeniem podczas przywoływania ustawień z sekcji Ulubione ustawie..
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Domyślny Ekran>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz wybrać, jaki ekran ma być wyświetlany po naciśnięciu przycisku <Skanuj i wyślij> lub  (Reset).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślny Ekran>
<Standardowy>, <Wybieranie jednoprzyciskowe>, <Ustawienia ulubione>, <Książka adresowa>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ogranicz użycie Książki adresowej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz zdecydować, czy przycisk Książka adresowa i przyciski wybierania jednoprzyciskowego mają być ukrywane na ekranie Podstawowych funkcji skanowania, w celu ograniczenia korzystania z Książki adresowej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz użycie Książki adresowej>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Zmień ustawienia domyślne>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Można zmieniać ustawienia zarejestrowane jako domyślne dla funkcji <Skanuj i wyślij>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmień ustawienia domyślne>
<Zapisz>, <Zainicjuj>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Ustawienia ulubione

<Zapisz skróty opcji>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Można zarejestrować tryby pod klawiszami skrótów wyświetlanymi na ekranie <Skanuj i wyślij>. Opcja ta jest szczególnie przydatna w czasie rejestrowania często używanych funkcji.Dostosowywanie ekranu podstawowych funkcji do własnych potrzeb
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz skróty opcji>
<Skrót 1>:
<Dwustronny oryginał>, Każdy tryb, <Nieprzypisane>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Ustawienia ulubione
<Skrót 2>:
<Oryginały o róż. formacie>, Każdy tryb, <Nieprzypisane>

<Raport TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Raport z TX umożliwia sprawdzenie, czy dokumenty zostały poprawnie wysłane do wybranych odbiorców. Urządzenie może drukować ten raport automatycznie po przesłaniu dokumentów lub wyłącznie po wystąpieniu błędu transmisji. Możesz ustawić urządzenie tak, aby, jako część raportu, drukowana była pierwsza część dokumentu celem przypomnienia jego treści. Raport TX
Można ustawić <Zezwól na drukowanie z opcji>, jeśli wybrano <Tylko dla błędu> lub <Wyłącz>. Jeśli ustawisz <Zezwól na drukowanie z opcji> na <Włącz>, możesz wybrać, czy chcesz dla każdego zadania drukować Raport TX z <Opcje>.
 
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Raport TX>
<Tylko dla błędu>, <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Tylko dla błędu>:
<Zezwól na drukowanie z opcji>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Raport z Obrazem TX>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Raport TX z Kolor. Obrazem>: <Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Raport z Obrazem TX>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Raport TX z Kolor. Obrazem>: <Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Wyłącz>:
<Zezwól na drukowanie z opcji>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Raport z Obrazem TX>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Raport TX z Kolor. Obrazem>: <Włącz>, <Wyłącz>
To ustawienie dla łączy się ustawieniem <Raport TX> w <Opcje> dla każdej funkcji.

<Raport zarządzania połączeniami>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz wydrukować albo wysłać dzienniki wysyłania/odbierania dokumentów w postaci raportu. Można ustawić urządzenie tak, aby drukowało albo wysyłało ten raport, gdy osiągnięta zostanie określona liczba transmisji (100 do 1000) lub w określonym czasie. Ponadto raporty wysyłania/odbierania można drukować albo wysyłać oddzielnie. Raport zarządzania połączeniami
Kiedy raport jest wysyłany jako dane, jest wysyłany w formacie pliku CSV.
 
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Raport zarządzania połączeniami>
<Drukuj/Wyślij każdą wpro. liczbę transmisji>: <Drukuj>, <Wyślij>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Liczba transmisji: 100 do 1000
<Drukuj/Wyślij w podanym czasie>: <Drukuj>, <Wyślij>, <Wyłącz>
Określ czas drukowania: 00:00 do 23:59
<Oddziel. drukuj wysłane/odebrane zadania>: Wł., Wył.
<Odbiorca wysyłania>

<ID terminala TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz wybrać, czy dodać informacje o nadawcy do górnej części dokumentu podczas wysyłania I-faksu. Informacje, takie jak np. nazwa oraz adres I-faksu urządzenia, mogą być pomocne odbiorcy w zidentyfikowaniu nadawcy dokumentu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<ID terminala TX>
<Drukuj>, <Nie drukować>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozycja wydruku>: <Wewnątrz>, <Na Zewnątrz>
<Wyświetl Nazwę Odbiorcy>: <Włącz>, <Wyłącz>
Informacje zarejestrowane w <Zapisz nazwę zespołu> są drukowane jako informacje o nadawcy.

<Usuń Uszkodzone Zadania TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz wybrać, czy automatycznie usuwać dokument z pamięci w razie wystąpienia błędu wysyłania/zapisywania. Wybór ustawienia <Wyłącz> umożliwia ponowne wysłanie/zapisanie dokumentów, których nie można było wysłać/zapisać wcześniej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Usuń Uszkodzone Zadania TX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli dla tego trybu wybrano ustawienie <Wyłącz>, status każdego zadania z błędem przekazywania zostanie zapisany w <Status Zadania> na ekranie <Monitor stanu>.

<Ilość powtórzeń>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
W urządzeniu można ustawić liczbę automatycznych ponowień wysyłania danych w sytuacji, gdy nie udało się ich wysłać, ponieważ linia odbiorcy była zajęta lub wystąpił błąd.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ilość powtórzeń>
0 do 3 do 5 razy
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Współczynnik kompresji danych>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Dla danych skanowanych w kolorze/skali szarości można określić współczynnik kompresji.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Współczynnik kompresji danych>
<Wysoki Współczynnik>, <Normalny>, <Niski Współczynnik>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli użytkownik wybierze opcję skompresowany lub wektoryzacja i wygładzanie dla plików PDF, lub skompresowany dla plików XPS, zaleca się ustawienie dla <Współczynnik kompresji danych> opcji <Normalny> lub <Niski Współczynnik>. Jeżeli dla bieżącej opcji wybrano ustawienie <Wysoki Współczynnik>, wydrukowane obrazy mogą mieć niską jakość nawet w przypadku skonfigurowania ustawienia <Priorytet jakości> dla opcji widocznej po naciśnięciu kolejno elementów <Generuj Plik> <Poz. jakości obrazu dla ogr. koloro./skompre.>.

<Wartość Gamma dla TX YCbCr>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Podczas wysyłania dokumentu w kolorze lub trybie skala szarości, można określić wartość gamma wykorzystywaną podczas skanowania obrazów RGB do YCbCr. Można również po stronie odbiorcy powielać obraz z wykorzystaniem optymalnej jakości poprzez ustawienie odpowiedniej wartości gamma.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wartość Gamma dla TX YCbCr>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie jest dezaktywowane dla następujących formatów plików:
PDF (Skompresowa.)
XPS (Skompresowa.)
PDF (Śle. i wygła.)
Ustawienie to nie jest dostępne podczas wysyłania do skrzynki pocztowej.

<Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Można dzielić dane na bloki w czasie wysyłania z wykorzystaniem WebDAV. Kodowanie blokowe to tryb służący do wysyłania plików o nieokreślonym rozmiarze, którego działanie polega na podzieleniu pliku na bloki o znanej długości. Tryb ten skraca czas wysyłania, gdyż nie trzeba obliczać rozmiaru pliku przed jego wysłaniem.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Niekiedy może nie być możliwe wysyłanie plików z użyciem kodowania blokowego, co uzależnione będzie od pewnych uwarunkowań, które spełniać muszą serwer WebDAV oraz serwer proxy.

<Potwierdź certyfikat TLS dla WebDAV TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Można sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS jest ważny, podczas wysyłania za pomocą WebDAV. Można potwierdzić ważność certyfikatu oraz łańcucha certyfikatu, oraz potwierdzić CN (common name - nazwa wspólna).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź certyfikat TLS dla WebDAV TX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<CN>: Wł., Wył.
Jeżeli nie chcesz potwierdzać certyfikatu, komunikacja TLS będzie przeprowadzana nawet, jeżeli certyfikat nie jest ważny.
Jeżeli występuje jakikolwiek problem z certyfikatem, wysyłanie za pomocą WebDAV nie powiedzie się.

<Potwierdź certyfikat TLS dla FTPS TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS jest ważny podczas wysyłania za pomocą FTPS. Można potwierdzić ważność certyfikatu oraz łańcucha certyfikatu, oraz potwierdzić CN (common name - nazwa wspólna).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź certyfikat TLS dla FTPS TX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<CN>: Wł., Wył.
Pozycja niedostępna <Potwierdź certyfikat TLS dla FTPS TX>. Zostanie on zignorowany, nawet jeśli ustawiony jest <Włącz>.

<Ogranicz nowych odbiorców>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
W przypadku wysyłania faksów i zeskanowanych danych dostępne typy odbiorców mogą być ograniczone do trzech, przez co użytkownicy nie będą mogli definiować odbiorcy przez wprowadzanie tekstu.
Odbiorcy zarejestrowani w książce adresowej i pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego
Odbiorcy skonfigurowani w opcjach <Ustawienia ulubione> i <Wyślij do Siebie>
Odbiorcy, których można wyszukać za pomocą serwera LDAP
 
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz nowych odbiorców>
<E-Mail>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<I-Faks>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Plik>: <Włącz>, <Wyłącz>

<Zawsze Dod Podpis Urządz. przy Wysył.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Tryb ten umożliwia stałe dodawanie podpisów urządzenia do wysyłanych plików PDF lub XPS.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zawsze Dod Podpis Urządz. przy Wysył.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Ogranicz Formaty Plików>: <Włącz>, <Wyłącz>
Jeżeli dla opcji <Ogranicz Formaty Plików> wybierzesz ustawienie <Włącz>, pliki inne niż PDF/XPS nie mogą być wysyłane.

<Ogranicz E-Mail do wysyłania do siebie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz ograniczyć odbiorców zdefiniowanych przy wysyłaniu wiadomości e-mail do adresu e-mail zalogowanego użytkownika. To ustawienie pozwala zapobiec ryzyku wycieku danych z powodu przesłania wiadomości do nieprawidłowego odbiorcy.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz E-Mail do wysyłania do siebie>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie dotyczy użytkowników z uprawnieniami GeneralUser.

<Ogranicz TX pliku do Folderu osobistego>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz ograniczyć zdefiniowane miejsce zapisu pliku na serwer do dedykowanego folderu zalogowanego użytkownika. To ustawienie pozwala zapobiec ryzyku wycieku danych z powodu zapisu danych w nieprawidłowej lokalizacji.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz TX pliku do Folderu osobistego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie dotyczy użytkowników z uprawnieniami GeneralUser.

<Metoda ustawiania folderu osobistego>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Folder osobisty to indywidualny folder, z którego może korzystać użytkownik zalogowany za pomocą funkcji zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym. Foldery udostępnione i serwery plików mogą być określone i używane jako folder osobisty. Konfiguracja katalogów prywatnych
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Metoda ustawiania folderu osobistego>
<Folder domowy>, <Zapisz dla każdego użytkownika>, <Użyj serwera logowania>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Folder domowy>:
<Ustaw>, <Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.>
<Ustaw>: <Protokół> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Nazwa hosta>, <Ścieżka katalogu>
Jeśli wybrano ustawienie <Użyj serwera logowania>:
<Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.>
Folder osobisty jest folderem współdzielonym przez następujące ekrany.
<Skanuj i wyślij>
<Sieć> w <Skanuj i zapisz>
<Sieć> w <Dostęp do zapisanych plików>

<Wyświetl powiado. gdy zadanie zostało zaakceptowa.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Możesz ustawić wyświetlanie ekranu z informacją o sprawdzeniu statusu komunikacji po wysyłaniu/zapisaniu dokumentów z poziomu funkcji <Skanuj i wyślij> (Ekran <Strona główna>).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl powiado. gdy zadanie zostało zaakceptowa.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Zadanie do anulowania po naciśnięciu stop>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>
Jeśli podczas przetwarzania zadania wysyłania funkcji Skanowania i Wysyłania wciśnięto przycisk Stop, wybierz zadanie wysyłania, które ma zostać anulowane. Możesz wybrać <Ostatnio odebrane zadania> lub <Wysłano zadanie>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zadanie do anulowania po naciśnięciu stop>
<Ostatnio odebrane zadania>, <Wysłano zadanie>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
A39S-0KK