Grundläggande metod för papperspåfyllning

I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på papper som används ganska ofta, t.ex. vanligt eller återvunnet papper. Fyll på det papper som du vanligtvis använder i papperslådan.
Följ eventuella anvisningar på pappersförpackningen om hur papperet ska vändas.
Papperen kan börja överlappa varandra under matningen eller så kan pappersstopp inträffa, beroende på papperets snittyta. Att ändra papperets riktning och lägga i papperet på nytt kan åtgärda problem som beror på snittytan.
Om papperet tar slut och utskriften stoppas fyller du på en ny pappersbunt. Utskriften återupptas när den nya pappersbunten har fyllts på.

Fylla på papper i papperslådan

Du kan fylla på flikpapper i papperslådan. Fylla på flikpapper
1
Håll i papperslådans handtag och dra försiktigt ut den så långt det går.
2
Justera pappersledarnas läge.
Lossa fixeringsskruvarna.
Tryck på den övre delen av den vänstra styrskenan och förskjut den samtidigt för att anpassa den till formatindikatorn för det papper som ska fyllas på.
Tryck på den övre delen av frontstyrskenan och förskjut den samtidigt för att anpassa den till formatindikatorn för det papper som ska fyllas på.
Skjut styrskenorna så att de klickar på plats. Om styrskenorna inte passas in korrekt visas inte pappersformatet på pekskärmen på rätt sätt. Det är också nödvändigt att justera styrskenorna korrekt för att undvika pappersstopp, smutsiga utskrifter och smuts inuti maskinen.
Papersformatsindikatorer
Förkortningarna på pappersformatsindikatorerna i papperslådan anger pappersformaten enligt följande:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
Pappersformatsindikatorerna kan innehålla pappersformat som inte är tillgängliga på maskinen. För information om tillgängliga pappersformat, se Tillgängligt papper.
3
Förbered papperet.
Bläddra igenom pappersbunten ordentligt och knacka den mot en plan yta för att jämna till kanterna.
Bläddra alla fyra kanterna av pappersbunten väl.
Se till att det finns tillräckligt med luft mellan dem.
Var noga med att separera varje ark när du använder overheadfilm eller genomskinlig film.
4
Fyll på papper och skjut pappersledarna utåt tills de ligger an mot papperets kanter.
Kontrollera att inställningen för pappersformat för papperslådan stämmer överens med det pappersformat som fyllts på i lådan.
Fyll på pappersbunten med utskriftssidan nedåt.
Tryck på den övre delen av den vänstra styrskenan samtidigt som du skjuter den mot den vänstra sidan av pappersbunten tills den ligger an ordentligt.
Tryck på den övre delen av frontstyrskenan samtidigt som du skjuter den mot framsidan av pappersbunten tills den ligger an ordentligt.
Överskrid inte gränslinjen när du fyller på papper
Kontrollera att pappersbunten inte överstiger pappersgränslinjen. Om du fyller på för mycket papper kan det leda till pappersstopp.
Papper (exklusive kuvert):
Kuvert:
Om du använder ISO-C5-kuvert bör du ställa in kuverten så att de inte överstiger 50 ark. Använd inte gränsmarkeringen för påfyllning som riktlinje.
Justera pappersledarna korrekt
Var försiktig så att pappersledarna inte trycker för hårt mot papperet. Det kan orsaka pappersstopp.
Se dessutom till att justera om pappersledarna varje gång du fyller på papper även när pappersformatet är samma som tidigare.
Om du använder papper med en logotyp, måste du kontrollera riktningen när du fyller på papper i papperskällan. Riktning på det papper som ska fyllas på
När du placerar kuvert, var noga med alla förberedelser och hur du riktar dem. Fylla på kuvert
Mer information om papper som kan fyllas på finns i Tillgängligt papper.
5
Dra åt fixeringsskruvarna.
Känn efter med handen för att kontrollera att papperet ligger plant. Om papperet inte ligger helt plant trycker en eller båda pappersledare för hårt mot papperet. Justera om pappersledarnas läge.
Undvik att dra åt fixeringsskruvarna medan du håller i pappersledaren. Det kan orsaka pappersstopp.
6
För in papperslådan ordentligt i maskinen.
Ändra pappersformat och -typ
Om du fyller på papper av en annan typ i maskinen måste du ändra inställningarna. Om du inte ändrar inställningarna kan maskinen inte skriva ut ordentligt. Ange pappersformat och typ för papperslådan
När du ändrar pappersformat, ändra pappersformatsetiketten efter behov (Fästa pappersformatetiketten). Observera att etiketten för pappersformat kan innehålla pappersformat som inte är tillgängliga på maskinen.
Om det första utskriftsarket inte kan matas ut på utmatningsfacket rekommenderar vi att du i förväg placerar ett blankt ark av samma storlek eller större än utmatningspapperet på utmatningsfacket.
A39X-00R