[Faksinnstillinger] (Modell med berøringspanel)

Angi innstillinger for sending av faks.
* Verdier som er uthevet i rødt er standardinnstillingene for hvert element.
* Det kan hende at [Faksinnstillinger] ikke vises, avhengig av modell, installerte alternativer og andre innstillinger.
 

[Endre standardinnstillinger]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Endre standardinnstillingene for sending av I-faks. Endre standardinnstillingene 
Når du trykker på [Nullstill] på skjermbildet for sending av faks, går innstillingene tilbake til verdiene som er angitt her.
[Oppløsning]
[200 x 100 dpi (normal)]
[200 x 200 dpi (fin)]
[200 x 200 dpi (foto)]
[200 x 400 dpi (superfin)]
 
[Tetthet]
9 nivåer
 
[Skarphet]
7 nivåer

[Røret av-alarm]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Juster volumet på alarmtonen som lyder når telefonen eller det valgfrie TELEPHONE 6 KIT er koblet til, og mottakeren eller røret ikke ligger på.
Hvis glidebryteren skyves til høyre økes volumet.
Hvis glidebryteren skyves helt til venstre, dempes lyden.
4 nivåer

[ECM-sending]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
ECM (modus for feilkorrigering) er en funksjon som sjekker og korrigerer for å sikre at korrupterte bilder ikke sendes når det oppstår en feil under overføring av bildet. Her kan du angi om ECM-funksjonen skal brukes til overføringer.
Hvis du bruker ECM-overføring, utføres feilkontrollen av både sender og mottaker under kommunikasjonen, slik at ECM-funksjonen må også være aktivert på mottakerens side.
ECM-overføring kan redusere hastigheten for kommunikasjonen fordi feilkontroll og korrigering utføres under overføringen. Merk deg også at selv om ECM-overføring er aktivert, kan det fremdeles oppstå feil avhengig av kvaliteten på telefonlinjene.
Aktiver ECM-mottak på maskinen hvis du vil redusere antall feil som oppstår når maskinen mottar data. [ECM-mottak]
[Av]
[]

[Still inn pausetid]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Angi hvor mange sekunder (ventetid) det skal være i pausen mellom numrene.
Når du vil sende en faks internasjonalt, må du angi tilgangnummeret til internasjonale anrop, landskode og faksnummer i den rekkefølgen. Hvis anropet ikke kobles til, må du sette inn en pause mellom de ulike numrene.
Hvis du fremdeles ikke kan koble til, selv etter at du har satt inn en pause, må du endre pausetiden.
* Avhengig av land eller region, kan det hende at innstillingen [Still inn pausetid] ikke er tilgjengelig eller at innholdet eller standardinnstillingen for den er annerledes.
1 til 4 til 15 (sek.)

[Autorepetisjon]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Angi om maskinen skal slå nummeret automatisk på nytt hvis det ikke opprettes forbindelse av årsaker som at linjen er opptatt.
Hvis du angir automatisk gjenoppringing, kan du også angi antall ganger det skal ringes opp på nytt, hvor lenge det skal gå mellom hver gang og om det skal ringes opp på nytt hvis det oppstår en overføringsfeil.
* Avhengig av land eller region, kan det hende at innstillingen [Autorepetisjon] ikke vises eller at innholdet eller standardinnstillingen for den er annerledes.
[Av]
[]
[Antall repetisjoner]
1 til 2 til 10 (ganger)
[Repetisjonsintervall]
2 til 99 (min.)
[Repetisjon ved feil]
[Av]
[]

[Sjekk summetone før sending]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Angi om det skal sjekkes etter summetone før nummeret slås ved sending av faks.
[Av]
[På]

[Angi linje]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Angi maskinens faksnummer, enhetsnavn og antall linjer.
* Faksnummeret og enhetsnavnet sendes til mottakeren som senderinformasjon. [Avsender-ID]
[Lagre enhetens telefonnummer]
[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger] [Angi linje]
Registrer faksnummeret for maskinen. Endre faksnummeret og enhetsnavnet
[Lagre enhetsnavn]
[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger] [Angi linje]
Registrer navnet (enhetsnavnet) som sendes til den andre parten. Endre faksnummeret og enhetsnavnet
[Velg linjetype]
[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger] [Angi linje]
Når maskinen er koblet til en automatisk sentral (PBX) eller til en linje som deles med en hjemmetelefon eller forretningtelefon, kan det hende at linjetypen ikke kan velges automatisk. I så fall, velger du [Manuell] og angir linjetypen.
* Vanligvis når du kobler maskinen til en telefonlinje og starter datamaskinen på nytt, velges linjetypen automatisk. Konfigurere faksinnstillinger (Faks oppsettguide) (Modell med berøringspanel)
* Avhengig av land eller region, kan det hende at innstillingen [Velg linjetype] ikke vises eller at innholdet eller standardinnstillingen for den er annerledes.
[Puls]
[Tone]

[Starthastighet for sending]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Det kan ta litt tid før overføringen starter, på grunn av faktorer som dårlig telefonlinjeforbindelse. Hvis dette oppstår, justerer du starthastigheten på kommunikasjonen til et lavere nivå.
[33 600 bps]
[14 400 bps]
[9600 bps]
[7200 bps]
[4800 bps]
[2400 bps]

[R-tastinnstilling]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Hvis maskinen kobles til gjennom en (automatisk sentral), må du stille inn tilgangsmetode.
Hvis du stiller maskinen inn til [Hussentral], vil tasten [R] vise på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks. Hvis du tildeler et tilgangsnummer til en ekstern linje på tasten [R], kan du enkelt få tilgang til den eksterne linjen.
* Velg [Hussentral] Når du vil at maskinen skal kobles til gjennom en PBX (automatisk telefonsentral). Still funksjonen for tasten [R] som vises på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks inn til [Prefiks] eller [Brudd]. Hvis du valgte [Prefiks], må du registrere tilgangnummeret på det neste skjermbildet. Angi tilgangnummeret med talltastene og velg [Pause] og deretter [Bruk]. Hvis du ikke setter inn en pause, blir tilgangnummeret ikke registrert.
[Offentlig nett]
 
[Hussentral]*1
[Prefiks]
Tilgangsnummer
[Brudd]
*1 Avhengig av land eller region, kan det hende at innstillingen ikke vises eller innholdet eller standardinnstillingen kan være ulik.

[Bekreft angitt faksnummer]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Angi om et skjermbilde for å slå nummeret på nytt vises når du angir et faksnummer med talltastene. Bekrefte mottaker før sending
[Av]
[På]

[Tillat faksdriversending]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Angi om faks skal kunne sendes fra en datamaskin (PC-faksing). Forby sending av faks fra datamaskin
[Av]
[]

[Bruk adressebok med røret på]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Når du sender faks manuelt, må du angi [Tillat alltid] når du vil skrive inn et spesifikt nummer med talltastene, og deretter angi en mottaker som er registrert i adresseboken.
[Ikke tillat etter numeriske taster]
[Tillat alltid]

[Begrens seriesending]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Angi om faksoverføring skal forbys til flere mottakere (sekvensiell kringkasting). Forby sending av faks til flere mottakere
[Av]
[På]

[Registrer loggmott i adr.bok]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Angi om mottakere skal begrenses til å forbli i TX Job Log slik at de ikke kan registreres i adresseboken. Forby registrering mottakere i fakssendeloggen til adresseboken
[Tillat]
[Ikke tillat]

[Avsender-ID]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
Angi om senderinformasjon som overføringsdato og -klokkeslett og maskinens faksnummer skal oppgis i toppteksten på faksen.
Hvis du angir [På] i denne innstillingen, kan du også angi utskriftsposisjonen for senderinformasjon og merke faksnummeret.
Still [Utskriftsposisjon] inn til [Innenfor bildeområde] når du vil innrette utskriftposisjonen over teksten eller bildene på de overførte sidene. Hvis du vil skrive ut senderinformasjonen utenfor over teksten eller bildene på overførte sider, angir du [Utenfor bildeområde].
Hvis du vil oppgi maskinens faksnummer som telefonnummer, stiller du [Marker som: TEL/FAX] inn til [TEL].
[Av]
[]
[Utskriftsposisjon]
[Innenfor bildeområde]
[Utenfor bildeområde]
[Marker som: TEL/FAX]
[FAX]
[TEL]

[Autojuster VoIP-komm.hastighet]

[Meny] [Funksjonsinnstillinger] [Sende] [Faksinnstillinger]
For sikrere faksoverføring og -mottak i VoIP-kommunikasjonssystemer som er utsatt for kommunikasjonsfeil, angir du [På] i denne innstillingen.
* Å angi [På] vil redusere kommunikasjonhastigheten.
[Av]
[På]
9759-08Y