Задаване на местоназначения (Адресна книга) (Модел със сензорен панел)

Когато задавате местоназначения с Адресната книга, използвайте екрана [Начало] или екрана за факс на операционния панел.
Когато задавате местоназначения чрез извикване на Адресната книга от екрана [Начало], използвайте списъка с местоназначения.
При задаване на местоназначения на екрана за факс, освен че можете да използвате списъка с местоназначения, можете да въведете и номера за кодирано набиране, за да определите дадено местоназначение.

Посочване на местоназначения от списък

1
На операционния панел натиснете [Адр. книга] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
Показва се Адресната книга.
За екрана за факс натиснете [Дестинация]  [Задаване от Адресна книга].
2
Изберете местоназначенията, които трябва да зададете.
Местоназначенията са зададени.
Когато местоназначенията са зададени чрез извикване на Адресната книга от екрана [Начало], екранът на факса се показва с въведените зададени местоназначения.
Изберете индекса в горната част на екрана на Адресната книга, за да филтрирате и покажете местоназначенията.

Посочване на местоназначения с номера за кодирано набиране

Можете да въведете трицифрено число за кодирано набиране, за да посочите местоназначение.
1
На операционния панел натиснете [Съкратено набиране] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
Извежда се екранът [Въведете № съкр. наб.].
За екрана на факс натиснете [Местоназначение] [Задаване от Кодирано набиране].
2
Въведете трицифрено число за кодирано набиране.
Местоназначението е посочено.
Ако сте въвели неправилно число, натиснете [], за да изтриете цифрите.
975J-03A