Получаване на факсове

Когато режимът RX е настроен да приема факсове ръчно, трябва да извършите операции, за да ги получите.
Когато режимът RX не е настроен да приема факсове ръчно, не е необходимо да извършвате операции, за да ги получавате. Когато има входящ факс, той се приема автоматично без звънене и след това се отпечатва, след като приемането приключи.
Поставете хартия с формат А4 или с размер за писмо в източника на хартия, за да предотвратите липсата или разделянето на изображението.
Можете също да промените настройките за отпечатване на получен факс от двете страни на листа и за отпечатване на дата и час на получаване и номер на страница. Промяна на настройките за печат за получени факсове

Когато устройството позвъни

Получете факса ръчно.
Ако към устройството е свързан телефон, можете да получите факса, като работите с телефона, без да работите с устройството. Получаване на факсове чрез телефон (Remote RX)
1
Когато устройството позвъни, вдигнете телефонната слушалка.
Ако е телефонно обаждане, можете да приемете обаждането.
2
Ако чуете звуков сигнал, на операционния панел натиснете [Факс] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
Появява се екранът за Факс.
3
Натиснете [Старт на получаването] и затворете телефонната слушалка.
Устройството започва да получава факса. Когато получаването приключи, факсът се отпечатва автоматично.
Когато даден факс не е получен или отпечатан
За да не се отпечата получен факс
975J-053